شماره تلفن های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاون غذا دارو  53314700     53314700-1
اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی  53314701     53314700-3
 حسابداری   53314702     53314700-5
 مدیریت دارو  53314700     53314700-2
 واحد مخدر و رسیدگی به شکایات داروئی  53316313     53314700-6
 RUD, ADR , DPIC  53318384     53314700-7
دبیرخانه معاونت غذا دارو  53318383     53314700-8
مدیریت تجهیزات 8382 5331     53314700-4
آزمایشگاه غذا و دارو 9108 5335عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: