دکتر شعله خانی

دکتر شعله خانی

سرپرست معاونت غذا و دارو

تلفن: 071-53314700

تحصیلات

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق اجرایی

  •  مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا
  •  مدیر واحد فنی و نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا
  •  ناظر داروی بیمارستان شهید مطهری مرودشت
  •  داروساز بیمارستانی، بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا
  •  مسئول نظارت بر صدورپروانه های امور دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا
  •  مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا
  •  دبیر کمیته مصرف منطقی فرآورده های سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا
  •  عضو قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • عضو کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: