مهندس سارا اسدی

مهندس سارا اسدی

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

تلفن: 071-53359108

 مهندس  علی  محمدی

مهندس علی محمدی

مدیر امور عمومی و اداری

تلفن: 53316313

 دکتر  آمنه  نعمت الهی

دکتر آمنه نعمت الهی

مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

ایمیل: amene.nematollahi@gmail.com

 دکتر زهرا مرادی

دکتر زهرا مرادی

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های دارویی

تلفن: 071-53314702

 مهندس هاجر گرمسیریان

مهندس هاجر گرمسیریان

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

تلفن: 071-53318382
ایمیل: Tajhizat@fums.ac.ir

 مهندس علی  خادمی

مهندس علی خادمی

مدیر روابط عمومی

تلفن: 071-53316313

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: