معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

واحد RUD

جشنواره تجویز و مصرف منطقی دارو

جشنواره تجویز و مصرف منطقی دارو کتابچه جشنواره کودک و مصرف منطقی دارو اصول تجویز منطقی دارو ویژه پزشکان     کتابچه ماجراهای علی و نرگس و توصیه های دکتر منطقی                                          کتابچه جشنواره کودک و مصرف منطقی دارواصول مصرف منطقی دارو ویژه والدین     اسلاید ...

پوستر و پمفلت(RUD)

پوستر و پمفلت(RUD) پیک دارویی شماره 1 پیك داروئی شماره 2 پیک دارویی شماره3 پیک دارویی شماره4 پیک دارویی شماره5 پیک دارویی شماره6 پیک دارویی شماره7 پیک دارویی شماره8 پیک دارویی شماره9 پیک دارویی شماره 10 پیك داروئی شماره 11 پیك داروئی شماره 12 پیک دارویی شماره13 پیك ...