معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

واحد ADR

اطلاعیه شماره 1 : هشدار تزریق عضلانی دیكلوفناك و فلج ناشی ازآن

اطلاعیه شماره 2 هشدار در مورد شكل تزریقی پیروكسیكام

اطلاعیه شماره 3  : گزارشات عوارض ناخواسته ناشی از تزریق دیكلوفناك همچنان رو به افزایش است

اطلاعیه شماره 4: ایندومتاسین و عوارض ناشی از آن

اطلاعیه شماره 5: كوتریموكسازول و عوارض ناشی از آن

اطلاعیه شماره 6: سرفه ناشی از داروهای مهار كننده آنزیم مبدل آنژیو تانسین

اطلاعیه شماره 7: داروهای مهار كننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEIs) و عوارض ناشی از آنها

اطلاعیه شماره 8: *هشدار *سیزاپرایدCisapride

اطلاعیه شماره 9: اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه شماره 10 : اینترفرون آلفا

اطلاعیه شماره 11: تاریخ : 4/11/1378 افتادگی مچ پا ناشی از تزریق آمپول پیروكسیكام

اطلاعیه شماره 12: تاریخ 29/1/80 هایپریكوم پرفوراتوم ( هایپپران ) و تداخلات دارویی ناخواسته

اطلاعیه شماره 13: تاریخ 29/1/80 فنیل پروپانول آمین و خونریزی مغزی ناشی از آن

اطلاعیه شماره14 :تاریخ 4/2/80 گزارش جدید افتادگی مچ پا ناشی از تزریق عضلانی آمپول دیكلوفناك سدیم

اطلاعیه شماره 15 :تاریخ 23/4/80 هشدار در مورد تزریق عضلانی آمپول دیكلوفناك سدیم و آمپول پیروكسیكام

اطلاعیه شماره 16تاریخ 17/5/1380 فلج برگشت ناپذیر ناشی از آمپول دیكلوفناك سدیم و پیروكسیكام

اطلاعیه شماره 17 :تاریخ : 25/6/1380 قطع تولید و توزیع داخلی آمپول های دیكلوفناك سدیم و پیروكسیكام به علت عارضه برگشت ناپذیر فلج پا

اطلاعیه شماره 18 :تاریخ: 13/8/80 عوارض ناشی از تزریق عضلانی آمپول دیكلوفناك سدیم با نام تجارتی Voltaren

اطلاعیه شماره 19 :تاریخ: 1/10/1380 نكات مهم در مورد تزریق آمپول Voltaren ( دیكلوفناك سدیم )

اطلاعیه شماره 20 مورخ 18/1/1381 مطالب علمی ارائه شده در این اطلاعیه از منابع ذكر شده می باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد .ریسپریدون(Risperidone) و عوارض اكستراپیرامیدال

اطلاعیه شماره 21 :تاریخ 19/8/81 مرگ ناشی از تزریق سرم حیوانی به جای سرم انسانی

اطلاعیه شماره 22 : اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آسیب عصب سیاتیك ناشی از تزریق آمپول ولتارن ( یكلوفناك سدیم )

اطلاعیه شماره 23 :تاریخ: 14/10/ 81هشدار مهم در ارتباط با داروی (Zoloft) Sertraline

اطلاعیه شماره 24تاریخ 14/10/81تغییر در Labeling ایزوترتینوئین (Accutane) اعلام شده توسطFDA

اطلاعیه شماره 25تاریخ: 3/3/1382  ایمنی فرآورده های موضعی Lindane در درمان جرب و شپش

اطلاعیه شماره 26تاریخ:6/3/ 82 عوارض شدید پوستی ناشی ازمصرف لاموتریژین

اطلاعیه شماره 27تاریخ 25/5/1382 مرگ متعاقب مصرف سولفات منیزیم

اطلاعیه شماره 28تاریخ:22/5/1382 ترامادول و عوارض آن

اطلاعیه شماره 29تاریخ:19/8/1382 هشدار در مورد استفاده از ) Paroxetine ( paxil در بیماران زیر 18 سال.

اطلاعیه شماره 30تاریخ:20/8/1382 تشدید و توسعه عوارض تزریق ترامادول 100 میلی گرمی

اطلاعیه شماره 31 تاریخ: 22/9/1382 سندرم استیونس جانسون ناشی از مصرف لاموتریژین

اطلاعیه شماره 32تاریخ : 10/10/1382 مرگ متعاقب مصرف ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG)

اطلاعیه شماره 33تاریخ:25/11/1382 عوارض قلبی شدید متعاقب مصرف سیزاپراید

اطلاعیه شماره 34تاریخ:30/11/1382 هشدار مهم در رابطه با مصرف سالمترول

اطلاعیه شماره 35تاریخ: 28/2/1383 هشدار در رابطه با هیپرگلیسمی ناشی از مصرف كلوزاپین و اولانزپین

اطلاعیه شماره 36تاریخ: 17/3/1383 سیلدنافیل و عوارض شدید قلبی

اطلاعیه شماره 37تاریخ: 30/8/1383 هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف

اطلاعیه شماره 38 تاریخ: 25/9/1383 جمع آوری ( Vioxx® Rofecoxib از بازار دارویی جهان توسط شركت سازنده

اطلاعیه شماره 39 تاریخ: 22/10/1383 سفالوسپورین های تزریقی نیز شوك آنافیلاكسی می دهند

 اطلاعیه شماره 40 تاریخ  23/10/83  .

اطلاعیه شماره 41  تاریخ : 15/12/ 1383celecoxib و عوارض قلبی  عروقی

اطلاعیه شماره 42تاریخ 4/4/84 ترامادول، یك داروی شبه اپیوئید و ضد درد

اطلاعیه شماره 43تاریخ: 12/4/1384 مرگ در اثر تزریق اشتباه پتاسیم كلراید به جای مترونیدازول

اطلاعیه شماره 44 تاریخ 8/5/84 تشنج متعاقب مصرف موضعی لیندان(Lindane )

اطلاعیه شماره 45تاریخ 12/5/84 شوك آنافیلاكسی ناشی از تزریق وریدی سفازولین

اطلاعیه شماره 46 تاریخ 22/06/84 : اختلالات شدید بینایی متعاقب مصرف داروهای سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل

اطلاعیه شماره 47 تاریخ 14/8/84 هشدار مجدد در خصوص مرگ ناشی از تزریق اشتباه پتاسیم كلراید به جای مترونیدازول

اطلاعیه شماره 48   تاریخ 17/8/84 تاری دید متعاقب مصرف سیلدنافیل

اطلاعیه شماره 49تاریخ 12 / 10 /84  فیناستراید و ناهنجاری های جنینی

اطلاعیه شماره 50تاریخ 15/ 11 /84  هشدارهای جدید در رابطه با مصرف كلوزاپین

اطلاعیه شماره 51تاریخ 23/ 11 /84  بروز تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفیلین و سیپروفلوكساسین

اطلاعیه شماره 52تاریخ 10/2/85  مرگ ناشی از مصرف پرومتازین در كودكان با سن كمتر از 2 سال

اطلاعیه شماره 53تاریخ 27/ 2 /85  جمع آوری محلول شستشوی لنز ReNu with MoistureLoc

اطلاعیه شماره 54تاریخ 28/ 2 /85 تیوریدازین و عوارض شدید قلبی

اطلاعیه شماره 55تاریخ 29/ 2 /85 مرگ یك كودك متعاقب اشتباهات دارو پزشكی

اطلاعیه شماره 56تاریخ 30/ 2 /85  پاروكستین و خطر خودكشی

اطلاعیه شماره 57تاریخ: 5/6/1385 هشدار در رابطه با تزریق آهن دكستران

اطلاعیه شماره 58تاریخ: 11/6/1385 بروز تشنج متعاقب استفاده از لیدوكائین غیر مجاز جهت انجام ختنه

اطلاعیه شماره 59 تاریخ: 26/6/ 85 مسمومیت با سرب

اطلاعیه شماره 60تاریخ: 29/6/1385 گزارش جدید افتادگی مچ پا مشكوك به تزریق عضلانی آمپول دیكلوفناك سدیم

اطلاعیه شماره 61 تاریخ: 30/6/1385Atomoxetine و خطر افزایش افكار خودكشی در كودكان و نوجوانان

اطلاعیه شماره 62تاریخ: 10/ 8 /1385 هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشی از لیدوكائین غیرمجازPanther جهت انجام ختنه

اطلاعیه شماره 63تاریخ: 15/ 8 /1385 ختنه و عوارض آن

اطلاعیه شماره64  تاریخ: 6/12/85 هشدار در خصوص مصرف لوامیزول

اطلاعیه شماره 65 تاریخ 14/12/85 هشدار در خصوص شروع تأخیری ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین

اطلاعیه شماره66 تاریخ 16/12/ 1385 هشدار در خصوص انفوزیون وریدی وانكومایسین

اطلاعیه شماره67 تاریخ 20/12/1385 کاهش اثرات ضد پلاكتی آسپرین در اثر مصرف همزمان با ایبوپروفن

اطلاعیه شماره 68 مورخ 21/1/86 جمع آوری آمپول های اكسی توسین ساخت شركت داروسازی ابوریحان

اطلاعیه شماره69 : تاریخ ۱۰/۵/ 86 مرگ ناشی از تزریق همزمان سفتریاکسون با فرآورده های حاوی کلسیم

اطلاعیه شماره 70  تاریخ ۱۰/۵/86 : مرگ ناشی از تزریق همزمان سفتریاکسون با فرآورده های حاوی کلسیم

اطلاعیه شماره 71  : تاریخ14/6/1368 هشدار در خصوص اجتناب از مصرف فرآورده بدون مجوزUrocol

اطلاعیه شماره 72 تاریخ: 18/6/1386 مرگ یک کودک متعاقب تزریق اشتباه سولفات روی خوراکی

اطلاعیه شماره 73 تاریخ: 25/6/1386خطا در برچسب زنی فرآورده های تزریقی

اطلاعیه شماره 74 تاریخ 5/8/1386 : هشدار در رابطه با ایجاد مسمومیت کشنده با متادون در اطفال

اطلاعیه شماره 76 : هشدار در خصوص مصرف فرآورده های مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگی و سرفه در کودکان با سن کمتر از دو سال

اطلاعیه شماره 77 تاریخ: 22/2/87  قطع موقت تولید و توزیع آمپول های هیدروکورتیزون سدیم فسفات ساخت شرکت داروسازی ابوریحان .

اطلاعیه شماره78 تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۳۰ هپارین سدیم و هشدارهای ایمنی جدید .

اطلاعیه شماره 79 تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۱۲ مواد حاجب مبتنی بر گادولینیوم و احتمال بروز فیبروز سیستمیک نفروژنیک .

اطلاعیه شماره80 تاریخ: ۳۱/4/ 1387 هشدار در خصوص عوارض شدید و کشنده ناشی از مصرف سفتریاکسون

اطلاعیه شماره 81 تاریخ : ۳۱/4/1387 سندرم استیونس جانسون و نکرولیز اپیدرمی سمی ناشی از داروها

اطلاعیه شماره82تاریخ : 28/8/87 جمع آوری آمپول های لیدوکائین2% ساخت شرکت داروسازی شهید قاضی

اطلاعیه شماره 83: تاریخ : 29/8/1387 افزایش خطر بروز آسیب های عضلانی و رابدومیلیز ناشی از مصرف همزمان سیمواستاتین و آمیودارون

اطلاعیه شماره 84 تاریخ : 28/10/ 1387 حذف اندیکاسیون  PNE از موارد مصرف اسپری و قطره بینی دسموپرسین

اطلاعیه شماره 85 تاریخ: 29/10/1387 هشدار مجدد در خصوص مصرف فرآورده های مورد استفاده جهت رفع سرفه و علائم سرماخوردگی در کودکان

اطلاعیه شماره ۸6  تاریخ:30/10/1387 هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشی از انفوزیون سریع وانکومایسین

اطلاعیه شماره 87  تاریخ: 15/12/1387 ترامادول و عوارض شدید ناشی از آن

اطلاعیه شماره ۸8 تاریخ: 17/12/1387 عوارض شدید چشمی به دنبال مصرف اشتباه Avastin® به صورت تزریق داخل زجاجیه

اطلاعیه شماره 89 تاریخ 18/12/ 1387: اشتباه در تنظیم مقدار مصرف فرآورده ترکیبی آمپی سیلین/سولباکتام

اطلاعیه شماره 90 تاریخ: 18/12/1387 یافته های جدید در خصوص آسیب های تاندونی به دنبال مصرف فلوروکینولون ها

اطلاعیه شماره 91  تاریخ: 19/12/ 1387  احتمال بروز آپلازی خالص گلبول قرمز به دنبال مصرف داروی مایکوفنولات موفتیل

اطلاعیه شماره 92  تاریخ: 20/12/1387  هشدار در خصوص استفاده از بی حس کننده های موضعی

اطلاعیه شماره 93تاریخ: 20/12/1387  هالوپریدول و خطر ایجاد عوارض شدید قلبی

اطلاعیه شماره 94 تاریخ: 21/12/1387  هشدار در خصوص عوارض شدید ناشی از مصرف داروهای تزریقی

اطلاعیه شماره 95 تاریخ: 21/12/ 1387  متوکلوپرامید و عوارض اکستراپیرامیدال

اطلاعیه شماره 96 تاریخ: 26/12/1387   فنی توئین و عوارض شدید پوستی

اطلاعیه شماره 97 تاریخ: 30/2/1388  داروهای ضد صرع و افزایش خطر افکار یا رفتار خودکشی

اطلاعیه شماره 98 تاریخ: 18/3/ 1388  هشدار مجدد در خصوص عوارض شدید و کشنده ناشی از مصرف سفتریاکسون

اطلاعیه شماره 99 تاریخ: 25/3/1388   هشدار در خصوص تزریق وریدی رانیتیدین

اطلاعیه شماره 100:تاریخ: 4/5/1388   داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و خطر ایجاد عفونت های فرصت طلب

اطلاعیه شماره 101تاریخ: 26/3/1389  عوارض کشنده ناشی از مصرف فرآورده تقلبی کاهنده وزن(SuperSlim)

 اطلاعیه شماره102 تاریخ: 29/3/1389 سفتریاکسون و عوارض کشنده ناشی از آن

اطلاعیه شماره 104  تاریخ: 7/7/1389  هشدار در خصوص مصرف داروی نیفدیپین

اطلاعیه شماره 105  تاریخ: 16/8/1389  هشدار در خصوص نمونه تقلبی آمپول متیل پردنیزولون استات

اطلاعیه شماره 106 تاریخ: 23/8/1389 هشدار در خصوص مصرف فرآورده های تقلبی کاهش وزن

اطلاعیه شماره 107 تاریخ: 23/8/ 1389  اشتباه در مقدار مصرف لووستیریزین (Levocetirizine)

 
 
 

هشدار در مورد داروی وارفارین