معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

واحد ADR

پوستر و پمفلت(ADR)

پوستر و پمفلت(ADR) عوارض ناخواسته دارویی  پیك دارویی1 پیك دارویی2 پیك دارویی3  پیك دارویی4 پیك دارویی 5  پیك دارویی6 پیك دارویی7 پیك دارویی8 پیك دارویی9 پیك دارویی10 پیك دارویی11 پیك دارویی12 پیك دارویی13 پیك دارویی14 پیك دارویی15 پیك دارویی16 پیك ...

اطلاعیه ها(ِِADR)

اطلاعیه ها(ِِADR) اطلاعیه شماره 1 : هشدار تزریق عضلانی دیكلوفناك و فلج ناشی ازآن اطلاعیه شماره 2 : هشدار در مورد شكل تزریقی پیروكسیكام اطلاعیه شماره 3  : گزارشات عوارض ناخواسته ناشی از تزریق دیكلوفناك همچنان رو به افزایش است اطلاعیه شماره 4: ایندومتاسین و عوارض ناشی ...