معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

واحد DPIC

معرفی واحد(DPIC)

معرفی واحد(DPIC) واحد اطلاع رسانی داروها و سموم DPIC معرفی: شرح وظایف واحد اطلاع رسانی دارویی : - ارتقاء سطح علمی و فرهنگی مردم در خصوص مصرف صحیح ومنطقی داروها .- چاپ پمفلت، پوستر، بروشور و ... و توزیع بین مخاطبین .- انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی در خصوص موضوع ...

پوستر و پمفلت(ِDPIC)

پوستر و پمفلت(ِDPIC) پوستر مرگ خاموش  پوستر اقدامات لازم در عقرب گزیدگی  پوستر پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن  پوستر اقدامات لازم در مار گزیدگی  پوستر مسمومیت با قارچهای سمی  پوستر مسمومیت با گیاهان سمی  پوستر گیاهان سمی  پوستر آنتی دوت ها پوستر پیشگیری از ...