معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

آزمایشگاه

آئین نامه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز(پیوست)