معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

آزمایشگاه

شرح وظایف کارشناس بخش پذیرش نمونه 

1-  دریافت نمونه های ارسالی از مراجع ذیصلاح

2- کدگذاری و ثبت در دفتر ثبت نمونه

3- ارسال نمونه به بخش های مربوطه

4- بایگانی نامه های واصله

5- تنظیم آمار اطلاعات مربوط به آزمایشگاه

6- ارسال پاسخ نتایج آزمون ها

7- ورود اطلاعات مربوط به نمونه ها در سیستم

8- پاسخگویی به ارباب رجوع ها و مسئولین فنی

 

 شرح وظایف کارشناس بخش شیمی

 1- انجام آزمونهای شیمیایی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره كل و مراجع معتبر علمی

2-مقایسه نتایج حاصل از آزمونها با حدود مجاز استاندارد ، آنالیز و فرمولاسیون ساخت و اظهارنظر كارشناسی

3-  آموزش مسئولین فنی كارخانجات و كارآموزان دانشجو

4- اطمینان از كافی و معتبر بودن مواد و محلولهای شیمیایی ، بررسی موارد كمبود و اطلاع به مسئولین بخش

5- تهیه و تالیف SOP های مورد نیاز بخش مربوطه و به روز رسانی آنها با مراجعه به استانداردهای ملی ، دستورالعمل های اداره كل ، كتب مرجع و منابع علمی معتبر

6- بازدید از واحدهای تولیدی تحت نظارت معاونت غذا و دارو

7- بازدید و بازرسی از آزمایشگاه های همكار غیر دولتی

8- تهیه محلولها و معرف های شیمیایی مورد نیاز

9- ارائه مطالب جدید علمی مرتبط با بخش های مربوطه به صورت كنفرانس، مقاله و...

10- شركت در فرآیندهای ارتقاء كیفیت و بهینه سازی روشها و روندهای كاری آزمایشگاه

11- استفاده صحیح و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت منظم نتایج در دفاتر مربوطه

12- ارائه گزارش موارد خروج از كالیبراسیون ،خرابی یا عدم كارایی دستگاه ها به مسئول بخش

13- ارزیابی و تأیید تجهیزات ، لوازم ، مواد و محلولهای آزمایشگاه های واحدهای تولید مواد غذایی جهت صدور پروانه های بهره برداری و ساخت

14- شركت در دوره های آموزشی و بازآموزی مرتبط و ارائه گزارش به مدیریت و انتقال مطالب به سایر كارشناسان

15- تهیه آمار و جمع آوری اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشات انجام شده و ارائه گزارش به مسئول بخش

16- تهیه پروژه های تحقیقاتی

17- اجرای برنامه های کشوری حذف جوش شیرین از نان های سنتی و  PMS در ارتباط با معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت

 

شرح وظایف کارشناس بخش میکروبیولوژی

1- انجام آزمونهای میكروبی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره كل و مراجع معتبر علمی

2- مقایسه نتایج حاصل از آزمونها با حدود مجاز استاندارد و اظهارنظر كارشناسی

3- آموزش مسئولین فنی كارخانجات و كارآموزان دانشجو

4- اطمینان از كافی و معتبر بودن محیط های كشت ، مواد و بررسی موارد كمبود و اطلاع به مسئولین بخش

5- تهیه و تالیف SOP های مورد نیاز بخش مربوطه و به روز رسانی آنها با مراجعه به استانداردهای ملی ، دستورالعمل های اداره كل ، كتب مرجع و منابع علمی معتبر

6- بازدید از واحدهای تولیدی تحت نظارت معاونت غذا و دارو

7- بازدید و بازرسی از آزمایشگاه های همكار غیر دولتی

8- تهیه محیط های كشت مورد نیاز طبق دستورالعمل های اجرایی و استاندارد با رعایت نكات ایمنی فردی و محیطی و استریلیزاسیون آنها

9- ارائه مطالب جدید علمی مرتبط با بخش های مربوطه به صورت كنفرانس، مقاله و...

10- شركت در فرآیندهای ارتقاء كیفیت و بهینه سازی روشها و روندهای كاری آزمایشگاه

11- استفاده صحیح و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاهی و ثبت منظم نتایج در دفاتر مربوطه

12- ارائه گزارش موارد خروج از كالیبراسیون ،خرابی یا عدم كارایی دستگاه ها به مسئول بخش

13- ارزیابی و تأیید تجهیزات ، لوازم ، مواد و محلولهای آزمایشگاه های واحدهای تولید مواد غذایی جهت صدور پروانه های بهره برداری و ساخت

14- شركت در دوره های آموزشی و بازآموزی مرتبط و ارائه گزارش به مدیریت و انتقال مطالب به سایر كارشناسان

15- تهیه آمار و جمع آوری اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشات انجام شده و ارائه گزارش به مسئول بخش

16- استریلیزاسیون محیط های كشت كار شده جهت جلوگیری از انتقال آلودگی

17- تهیه پروژه های تحقیقاتی

18- اجرای طرح کشوری  PMS در ارتباط با معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت

 

شرح وظایف مدیر آزمایشگاه

- اجرای مصوبات مجموعه با توجه به استراتژی های تعریف شده.

2- برنامه ریزی و سازماندهی مجموعة بخش های آزمایشگاه.

3- تعیین و تدوین خط مشی و استراتژی آزمایشگاه.

4- تصویب اهداف بخش های آزمایشگاه و نظارت بر نحوة تحقق آنها.

5- تصویب مستندات مورد نیازبخش های آزمایشگاه.

6- شرکت در جلسات و گردهمایی هایی كه برفعالیتهای بخش های آزمایشگاه مؤثر است.

7- نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات موضوعه. (اداری، مالی و فنی) .

8- بررسی گزارش ها و آمار فعالیتهای بخش های آزمایشگاه و پیگیری فعالیتهای در دست اجرا.

9- ایجاد محیط كار مناسب برای اجرای هر چه بهتر امور.

10- تأمین منابع و زیرساخت های لازم برای اجرای هر چه بهتر امور.

11- تعیین مسئول كیفیت و جانشینان آن .

12- تعیین مسئولان فنی بخشهای آزمایشگاه و جانشینان آنها .

13- تعیین مسئول پذیرش و جانشین آن .

14- سایر وظایف مرتبط .

 

شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه

1.         سازماندهی کلی آزمایشگاه یا بخش های مربوطه

2.         پیگیری درخواست های مشتریان

3.         نظارت بر تدوین استاندارد ها و دستورالعمل های فنی و تصویب آن ها

4.         تصدیق و صحه گذاری روش ها و نتایج اندازه گیری و یا نظارت بر آن

5.         نظارت بر همه فعالیت های مرتبط با آزمون ها و حصول اطمینان از انجام صحیح و به موقع آن ها و تضمین کیفیت نتایج

6.         حصول اطمینان از اینکه کارکنان توانمندی فنی و صلاحیت لازم برای انجام آزمون ها را دارا می باشند

7.         کنترل های متناسب با فعالیت آزمایشگاه

8.         پیشنهاد مشارکت در آزمون های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی

9.         ارائه گزارش های دوره ای به مدیر آزمایشگاه از عملکرد آزمایشگاه

10.       هماهنگی های لازم با پرسنل فنی و ارائه راهکارهای فنی به آنان

11.       فراهم نمودن تمهیدات مناسب جهت انجام به موقع تعهدات آزمون

12.       اعمال نظارت های لازم در جهت نگه داری و استفاده بهینه از تجهیزات

13.       پیشنهاد راه کارهای اجرایی در جهت  توسعه ی روش های نوین در آزمایشگاه

14.       تأیید گزارشات آزمون

15.       اعلام و درخواست اقلام و مواد اولیه مورد نیاز جهت انجام آزمون

16.       تشخیص نیاز های آموزشی پرسنل و انعکاس به مسئول کیفیت

17.       تأیید و نظارت بر تهیه و تأیید مواد اولیه و اقلام خریداری شده.

 

شرح وظایف مسئول کیفیت آزمایشگاه

1- حصول اطمینان از تعیین، استقرار و نگه داری فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت

2- گزارش دهی به مدیر آزمایشگاه درباره عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هرگونه نیاز یا فرصتی برای بهبود

3- حصول اطمینان از وجود آگاهی در سازمان نسبت به الزمات مشتری

4- تهیه و تدوین و به روزآوری نظامنامه کیفیت و روش های اجرای عمومی

5- تأیید روش های اجرایی از نظر انطباق با الزمات استاندارد

6- هماهنگی برای تشکیل جلسات بازنگری مدیریت به عنوان دبیر جلسات

7- راهبری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در آزمایشگاه

8- برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی کیفیت

9- تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و تهیه گزارش های آماری مربوطه

10- همکاری در تدوین اهداف کیفیتی، برنامه های آموزشی کارکنان و سایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت

11- نظارت بر اجرای الزمات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

12- برگزاری جلسات بازنگری و گزارش دهی به مدیریت سازمان در مورد وضعیت سیستم کیفیت

13- تأیید مستندات سیستم کیفیت آزمایشگاه

14- حصول اطمینان از اجرای مؤثر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

15- پیگیری شکایات مشتریان

16- تدوین و اجرای برنامه آموزشی کارکنان آزمایشگاه با توجه به بازخوردهای مسئول فنی آزمایشگاه

17- ارتباط با طرف های ذیربط درباره سیستم کیفیت

18- نظارت مناسب و مقتضی بر پرسنل تحت سرپرستی و فعالیت های انجام شده توسط آنان

19- انجام فعالیتهای کنترل کیفیت داخلی

20- نظارت بر چگونگی نگه داری تجهیزات و مواد مرجع و محلول های استاندارد

21- تهیه گزارش آزمون

22- نظارت بر بایگانی و سوابق آزمون

23- انجام کلیه فعالیت های مرتبط که توسط مسئولان فنی تعیین می گردد.

24- همکاری در طرح های تحقیقاتی