معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

مقاله ها

ردیف عنوان شرکت تولید کننده/پخش کننده تاریخ ملاحظات دستورالعمل پیوست
1 قیمت سه گانه داروهای طبیعی داروسازی پور سینا 1396/08/13 دریافت
2 قیمت سه گانه داروهای طبیعی مجتمع صنایع دینه ایرانیان 1396/08/13 دریافت
3 قیمت سه گانه شفا یاب گستر 1396/06/29 دریافت
4 قیمت سه گانه کیمیا سلامت نیکان 1396/06/29 دریافت
5 قیمت سه گانه تیماسین 1396/04/28 دریافت
6 آلبومین - 1396/04/20 دریافت
7 clexane - 1396/04/20 دریافت
8 اقلام چندگانه ادورا طب 1396/04/20 دریافت
9 اقلام دارویی - 1396/03/03 دریافت
10 TAMSULOSIN - 1395/11/17 دریافت
11 سرتاید - 1395/10/13 دریافت
12 سه گانه ادورا طب 1395/10/13 دریافت
13 فراورده بیولوژیک و مخدر ادورا طب 1395/08/26 دریافت
14 چند گانه ادوراطب 1395/07/17 دریافت
15 marela - 1395/07/06 دریافت
16 سه گانه 1395/06/21 دریافت
17 اقلام دارویی هجرت 1395/06/03 دریافت
18 بوپیو کائین ابوریحان 1395/05/24 دریافت
19 اقلام دارویی پخش هجرت 1395/05/24 دریافت
20 TRIENTINE - 1395/04/23 دریافت
21 شرکت مهداروی طوبی کپسول لاغری رگال 1395/04/23 دریافت
22 سه گانه - 1395/04/23 دریافت
23 - پخش هجرت 1395/04/23 دریافت
24 ASA - 1395/04/23 دریافت
25 قیمت های سه گانه سرم - 1395/04/15 دریافت
26 TRIENTINE - 1395/04/15 دریافت
27 اقلام دارویی پخش هجرت 1395/04/15 دریافت
28 ASA - 1395/04/15 دریافت
29 imatinbesylate - 1395/01/28 دریافت
30 eudemine - 1395/01/28 دریافت
31 papaverine - 1395/01/28 دریافت
32 verahexal - 1395/01/28 دریافت
33 colistimethate - 1395/01/28 دریافت
34 fluorouracil - 1395/02/20 دریافت
35 gutron - 1395/02/20 دریافت
36 stalevo - 1395/02/20 دریافت
37 normskin - 1395/01/16 دریافت
38 قیمت سه گانه - 1395/01/09 دریافت
39 قیمت سه گانه - 1395/01/24 دریافت
40 alvopem - 1395/01/25 دریافت
41 قیمت سه گانه نانو الوند 1395/02/14 دریافت
42 colomycin - 1395/02/08 دریافت
43 phosphate - 1395/02/08 دریافت
44 purinethole - 1395/02/08 دریافت
45 قیمت سه گانه - 1395/01/28 دریافت
46 konakion - 1395/02/08 دریافت
47 mesalazine - 1395/01/28 دریافت
48 phenyleprine - 1395/01/28 دریافت
49 ebeposid - 1395/01/31 دریافت
50 phosphate sandoz - 1395/01/31 دریافت
51 leunase - 1395/01/31 دریافت
52 قیمت سه گانه مینو 1394/12/12 دریافت
53 قیمت سه گانه تهران شیمیی 1394/12/15 دریافت
54 قیمت سه گانه - 1394/12/17 دریافت
55 vettacon - 1394/11/18 دریافت
56 tobradex - 1394/12/05 دریافت
57 tarceva - 1394/12/03 دریافت
58 succicaptal - 1394/11/25 دریافت
59 scanlux - 1394/12/12 دریافت
60 SANDOSTATIN - 1394/11/18 دریافت
61 sancuso - 1394/11/25 دریافت
62 قیمت سه گانه - 1394/12/24 دریافت
63 progesterone - 1394/12/01 دریافت
64 paxil - 1394/11/26 دریافت
65 paracetamol - 1394/11/18 دریافت
66 nttroprussid - 1394/11/18 دریافت
67 marcane - 1394/11/25 دریافت
68 lenoflag - 1394/12/19 دریافت
69 lenmid - 1394/12/05 دریافت
70 قیمت سهگانه نانو الوند 1394/12/16 دریافت
71 iranotecan - 1394/12/03 دریافت
72 intratect --- 1394/12/19 دریافت
73 قیمت سه گانه - 1394/12/15 دریافت
74 قیمت سهگانه - 1394/12/15 دریافت
75 growtropin - 1394/11/18 دریافت
76 fluconazole - 1394/12/15 دریافت
77 atrovent --- دریافت
78 alkalcel - 1394/12/15 دریافت
79 aldurazyme - 1394/12/03 دریافت
80 قیمت سه گانه - 1394/12/17 دریافت
81 قیمت سه گانه - 1394/12/16 دریافت
82 glivec - 1394/12/04 دریافت
83 fluimcil - 1394/12/15 دریافت
84 قیمت سه گانه - 1394/12/15 دریافت
85 قیمت سه گانه - 1394/12/17 دریافت
86 hydrocortisone - 1394/12/15 دریافت
87 قیمت سه گانه - 1394/12/15
88 herceptin - 1394/11/26 دریافت
89 قیمت سه گانه - 1394/12/18 دریافت
90 nitrolingual - 1394/10/19 دریافت
91 natulan - 1394/12/04 دریافت
92 prolia --- 1394/11/07 دریافت
93 potaba - 1394/10/06 دریافت
94 glycophos - 1394/11/25 دریافت
95 gemcttabine - 1394/10/06 دریافت
96 fluorouracil - 1394/10/19 دریافت
97 flixotide - 1394/10/13 دریافت
98 flixonase - 1394/10/09 دریافت
99 exemestane - 1394/10/26 دریافت
100 etopul 1394/10/19 دریافت
101 erttrocel - 1394/10/06 دریافت
102 eplernone - 1394/11/04 دریافت
103 docetaxel - 1394/12/17 دریافت
104 digoxin - 1394/10/22 دریافت
105 depakine - 1394/10/13 دریافت
106 decostriol - 1394/10/13 دریافت
107 daunomycin - 1394/10/09 دریافت
108 daunomycin - 1394/10/09 دریافت
109 dapsone - 1394/12/17 دریافت
110 dalacin - 1394/10/26 دریافت
111 dacilon - 1394/10/20 دریافت
112 cordarone - 1394/10/28 دریافت
113 cloistimethate - 1394/10/09 دریافت
114 apoclindamycin - 1394/11/07 دریافت
115 CISPLATIN - 1394/11/04 دریافت
116 cellcept - 1394/09/25 دریافت
117 calcljex - 1394/09/25 دریافت
118 bramttom - 1394/09/17 دریافت
119 bleocell - 1394/10/26 دریافت
120 bendarabin - 1394/10/06 دریافت
121 avastin - 1394/10/19 دریافت
122 aricept - 1394/11/18 دریافت
123 apoclindamycin - 1394/11/18 دریافت
124 amiodarone - 1394/10/09 دریافت
125 aminopiasmal - 1394/10/06 دریافت
126 ambutyrate - 1394/11/11 دریافت
127 agicor - 1394/09/17 دریافت
128 afinttor - 1394/09/17 دریافت
129 adricin - 1394/10/22 دریافت
130 adenoz 1394/10/19 دریافت
131 actylase - 1394/10/23 دریافت
132 actemra - 1394/10/26 دریافت
133 acetaminophen - 1394/10/19 دریافت
134 seretide - 1394/11/25 دریافت
135 tarceva - 1394/09/08 دریافت
136 thioguanine - 1394/09/08 دریافت
137 tarceva - 1394/09/09 دریافت
138 tarceva - 1394/09/09 دریافت
139 solu-cortef --- 1394/09/10 دریافت
140 sifrol --- 1394/09/08 دریافت
141 seretide - 1394/09/15 دریافت
142 ribocarbol --- 1394/09/08 دریافت
143 potaba --- 1394/09/08 دریافت
144 persantine - 1394/09/08 دریافت
145 paxil - 1394/09/08 دریافت
146 immunohbs --- 1394/09/10 دریافت
147 herceptin --- 1394/09/08 دریافت
148 grippol - 1394/09/08 دریافت
149 glucagen - 1394/09/08 دریافت
150 gelofusine --- 1394/09/08 دریافت
151 fluticort - 1394/09/08 دریافت
152 flixotide --- 1394/09/08 دریافت
153 flioxnasae - 1394/09/08 دریافت
154 dopram --- 1394/09/08 دریافت
155 docetaxel - 1394/09/08 دریافت
156 difrarel - 1394/09/08 دریافت
157 dibenzyran - 1394/09/08 دریافت
158 daunorubicin - 1394/09/08 دریافت
159 daunomycin 1394/09/23 دریافت
160 dapsone - 1394/09/10 دریافت
161 davonex - 1394/09/15 دریافت
162 colistimethate - 1394/09/08 دریافت
163 cellcept - 1394/09/14 دریافت
164 casodex - 1394/09/08 دریافت
165 casodex - 1394/09/23 دریافت
166 budiair - 1394/09/08 دریافت
167 anzatax - 1394/09/08 دریافت
168 alodan - 1394/09/10 دریافت
169 konakiion - 1394/08/25 دریافت
170 flixotide - 1394/08/25 دریافت
171 aritaxel - 1394/08/25 دریافت
172 colircusi - 1394/08/25 دریافت
173 ivf - 1394/08/25 دریافت
174 eberelbin - 1394/08/25 دریافت
175 norepine - 1394/08/25 دریافت
176 grippol - 1394/08/25 دریافت
177 campral - 1394/08/25 دریافت
178 sterptase - 1394/08/25 دریافت
179 propofol - 1394/08/25 دریافت
180 phesonativ - 1394/08/25 دریافت
181 paxil - 1394/08/25 دریافت
182 kp-tiova 1394/08/30 دریافت
183 doxotil - 1394/08/30 دریافت
184 gutrin - 1394/09/30 دریافت
185 visudin - 1394/08/30 دریافت
186 verahexal - 1394/09/03 دریافت
187 TRANDATE - 1394/08/19 دریافت
188 oncobine - 1394/08/19 دریافت
189 fluticort plus - 1394/08/19 دریافت
190 lectrum - 1394/08/25 دریافت
191 isotrethexal - 1394/08/19 دریافت
192 ebefluoro - 1394/08/25 دریافت
193 herceptin - 1394/09/03 دریافت
194 hamsyle - 1394/08/24 دریافت
195 hygroton - 1394/08/25 دریافت
196 amiodarone - 1394/08/25 دریافت
197 VISUDYNE - 1394/07/19 دریافت
198 trh - 1394/08/06 دریافت
199 thyrogen - 1394/08/06 دریافت
200 thyrogen - 1394/08/06 دریافت
201 SABRIL - 1394/07/15 دریافت
202 revocon - 1394/07/19 دریافت
203 potaba - 1394/07/19 دریافت
204 moclobemide - 1394/08/25 دریافت
205 lipiodol - 1394/07/19 دریافت
206 lenalid - 1394/08/25 دریافت
207 ipecac - 1394/08/06 دریافت
208 hemofil - 1394/08/06 دریافت
209 geerin - 1394/08/17 دریافت
210 esmocard - 1394/07/15 دریافت
211 efedrin - 1394/07/15 دریافت
212 doxocell - 1394/07/15 دریافت
213 calcljex - 1394/07/18 دریافت
214 busil vex - 1394/07/19 دریافت
215 betaferon - 1394/07/20 دریافت
216 beraiate - 1394/08/25 دریافت
217 avonex - 1394/07/20 دریافت
218 zoladex - 1394/08/11 دریافت
219 soluvttn - 1394/08/09 دریافت
220 smoflipid - 1394/08/09 دریافت
221 selenase - 1394/08/09 دریافت
222 sandimmun - 1394/08/09 دریافت
223 renagel --- 1394/08/12 دریافت
224 propofol --- 1394/08/09 دریافت
225 nortropin - 1394/08/11 دریافت
226 nemea - 1394/08/13 دریافت
227 luveris - 1394/08/12 دریافت
228 lipovenoes - 1394/08/09 دریافت
229 lifelogic - 1394/08/09 دریافت
230 levoflacin - 1394/08/16
231 levoflacin - 1394/08/16 دریافت
232 leukeran - 1394/08/09 دریافت
233 kp-tiova - 1394/08/16 دریافت
234 immunohbs - 1394/08/13 دریافت
235 ieosf amida - 1394/08/12 دریافت
236 haemoctin - 1394/08/13 دریافت
237 gutron - 1394/08/11 دریافت
238 green - 1394/08/11 دریافت
239 fluconazil --- 1394/08/12 دریافت
240 flixonase --- 1394/08/12 دریافت
241 femara - 1394/08/09 دریافت
242 ebetrex - 1394/08/24 دریافت
243 ebereibin - 1394/08/13 دریافت
244 cymevene - 1394/08/09 دریافت
245 curosurf --- 1394/08/12 دریافت
246 cabaser --- 1394/08/13 دریافت
247 aricept --- 1394/08/09 دریافت
248 antabuse - 1394/08/09 دریافت
249 minoven - 1394/08/24 دریافت
250 minoplasmal - 1394/08/12 دریافت
251 altuzan --- 1394/08/09 دریافت
252 ALKERAN - 1394/08/09 دریافت
253 alkeran --- 1394/08/19 دریافت
254 aldara --- 1394/08/19 دریافت
255 aggrastat --- 1394/08/19 دریافت
256 addamel --- 1394/08/09 دریافت
257 papaverine --- 1394/07/25 دریافت
258 madopar - 1394/07/25 دریافت
259 herclon --- 1394/07/25 دریافت
260 regiten --- 1394/08/03 دریافت
261 paroxetin --- 1394/07/27 دریافت
262 ranitidin --- 1394/07/26 دریافت
263 proloton --- 1394/07/26 دریافت
264 calcijex - 1394/08/16 دریافت
265 flixotide --- 1394/07/26 دریافت
266 ebetaxel --- 1394/08/03 دریافت
267 zolladexla - 1394/08/11 دریافت
268 digoxin --- 1394/07/25 دریافت
269 قیمت سه گانه --- 1394/07/18 دریافت
270 قیمت سه گانه 1394/07/18 دریافت
271 sodium --- 1394/07/18 دریافت
272 rimso --- 1394/07/18 دریافت
273 leunase - 1394/07/12 دریافت
274 glycophos - 1394/07/08 دریافت
275 genotropin - 1394/07/08 دریافت
276 contrathion --- 1394/07/11 دریافت
277 agrippal --- 1394/07/12 دریافت
278 zadtten ---- 1394/06/24 دریافت
279 VISUDYNE - 1394/07/05 دریافت
280 VISUDYNE - 1394/07/05 دریافت
281 VFEND - 1394/06/14 دریافت
282 VAXIGRIP - 1394/06/21 دریافت
283 UROGRAFIN - 1394/07/05 دریافت
284 ULTRAFOL ---- 1394/06/10 دریافت
285 TRIENTINE - 1394/06/10 دریافت
286 TRANYLCPROMINE --- 1394/07/11 دریافت
287 TRANDATE ---- 1394/06/11 دریافت
288 TRANDATE --- 1394/07/15 دریافت
289 THIOGUANINE --- 1394/05/31 دریافت
290 TASIGNA ---- 1394/06/11 دریافت
291 SUTENT 1394/06/15 دریافت
292 SUTENT --- 1394/07/15 دریافت
293 SURVATA ---- 1394/07/01 دریافت
294 SEVOFLURANE --- 1394/06/10 دریافت
295 SEVELAGEN ---- 1394/07/15 دریافت
296 SERTIDE ---- 1394/07/15 دریافت
297 reminyl - 1394/07/05 دریافت
298 pulmicort --- 1394/06/10 دریافت
299 proluton --- 1394/06/30 دریافت
300 prograf --- 1394/06/29 دریافت
301 prograf ---- 1394/06/11 دریافت
302 paradax --- 1394/06/16 دریافت
303 potaba --- 1394/06/08 دریافت
304 potaba --- 1394/06/08 دریافت
305 pofol --- 1394/06/21 دریافت
306 pofol ---- 1394/06/21 دریافت
307 phosphate --- 1394/06/29 دریافت
308 phosphate --- 1394/06/16 دریافت
309 paxil --- 1394/06/16 دریافت
310 paclttaxel --- 1394/06/15 دریافت
311 ovttrelle --- 1394/06/10 دریافت
312 orpa --- 1394/06/14 دریافت
313 nttroprussiat - 1394/07/15 دریافت
314 nexavar --- 1394/06/30 دریافت
315 neupogen --- 1394/06/11 دریافت
316 natrium --- 1394/06/29 دریافت
317 nasonex --- 1394/06/14 دریافت
318 myrin --- 1394/07/61 دریافت
319 myozyme --- 1394/06/10 دریافت
320 myocholin --- 1394/06/14 دریافت
321 myleran --- 1394/06/21 دریافت
322 minirin --- 1394/07/01 دریافت
323 madopar --- 1394/07/05 دریافت
324 methotrexate --- 1394/06/11 دریافت
325 magnevist --- 1394/06/29 دریافت
326 madopar - 1394/06/29 دریافت
327 alkeran - 1394/06/17 دریافت
328 lipiodol --- 1394/06/17 دریافت
329 leukeran --- 1394/05/27 دریافت
330 leukeran --- 1394/06/29 دریافت
331 ivfm --- 1394/07/05 دریافت
332 isoprenaline --- 1394/06/11 دریافت
333 intratect - 1394/05/31 دریافت
334 immuno --- 1394/06/11 دریافت
335 humira --- 1394/06/11 دریافت
336 humira --- 1394/06/16 دریافت
337 gutron --- 1394/05/31 دریافت
338 glivec --- 1394/06/14 دریافت
339 genotropin --- 1394/06/17 دریافت
340 gemctt abine --- 1394/10/06 دریافت
341 furantoin ----- 1394/07/05 دریافت
342 fragmin --- 1394/06/11 دریافت
343 forteo -- 1394/06/21 دریافت
344 forane - 1394/07/05 دریافت
345 fluorouracil -- 1394/06/11 دریافت
346 flumazenil - 1394/06/10 دریافت
347 fluanaxol -- 1394/07/05 دریافت
348 femara 1394/06/21 دریافت
349 feiba - 1394/06/21 دریافت
350 feiba -- 1394/06/21 دریافت
351 farmarubicin - 1394/06/21 دریافت
352 extavia - 1394/07/06 دریافت
353 eudemine -- 1394/07/04 دریافت
354 erbitux - 1394/06/11 دریافت
355 elidel -- 1394/07/01 دریافت
356 ebetrexat -- 1394/06/01 دریافت
357 dostinex -- 1394/06/11 دریافت
358 dibenzyran 1394/06/10 دریافت
359 detrusttol11-6 - 1394/07/14 دریافت
360 detrusttol --- 1394/06/11 دریافت
361 detusttol ---- 1394/05/27 دریافت
362 desferal --- 1394/06/14 دریافت
363 desferal - 1394/05/28 دریافت
364 daunomycin - 1394/06/11 دریافت
365 daraprim - 1394/07/05 دریافت
366 creon - 1394/06/25 دریافت
367 cosmegen - 1394/06/14 دریافت
368 cordaron - 1394/07/13 دریافت
369 onvulex - 1394/06/29 دریافت
370 CISPLATIN - 1394/06/01 دریافت
371 CISPLATIN 1394/05/27 دریافت
372 CISPLATIN - 1394/06/14 دریافت
373 CELEBREX - دریافت
374 CARNTTENE - 1394/05/27 دریافت
375 carboplatin - 1394/05/27 دریافت
376 CALCIJEX - 1394/06/22 دریافت
377 BLEOCTP - 1394/06/01 دریافت
378 AZITROMYCIN - دریافت
379 ATITEN - 1394/06/10 دریافت
380 ATGFRESENIUSS - 1394/07/05 دریافت
381 APOMOCLOBEIDE - 1394/06/11 دریافت
382 APO HYDRALAZIN - 1394/07/13 دریافت
383 AMINODARONE - 1394/07/05 دریافت
384 AMBISOME - 1394/07/05 دریافت
385 ALTUZAN - 1394/07/13 دریافت
386 ALKOHOL - 1394/06/10 دریافت
387 ALKERAN - 1394/06/29 دریافت
388 ALEXAN - 1394/06/31 دریافت
389 ALEXAN - 1394/07/13 دریافت
390 ALAWAY - دریافت
391 dantrium - 1394/06/17 دریافت
392 lipodpl --- 1394/06/17 دریافت
393 viagra - 1394/06/17 دریافت
394 lanvis - 1394/06/17 دریافت
395 elcttabine امید سلامت 1394/06/17 دریافت
396 قیمت سه گانه - 1394/06/17 دریافت
397 haemocomplttan - 1394/06/17 دریافت
398 xanax بهستان دارو 1394/06/17 دریافت
399 uman complex 1394/06/17 دریافت
400 leukeran دارو گستر ارنگ 1394/06/17 دریافت
401 leukeran درمان یار اتی 1394/06/17 دریافت
402 pradaxa - 1394/06/17 دریافت
403 adancor - 1394/06/17 دریافت
404 gloucobay ----- 1394/06/17 دریافت
405 atrovent ---- 1394/06/17 دریافت
406 pradaxa - 1394/06/17 دریافت
407 gemzar - 1394/06/17 دریافت
408 herceptin --- 1394/06/17 دریافت
409 vfend درمان یار اتی 1394/06/17 دریافت
410 oxaliplatin گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 1394/06/17 دریافت
411 leukeran ارمان دارو رسان غرب 1394/06/17 دریافت
412 oxaliplatin گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 1394/06/16 دریافت
413 ultravist اکبریه 1394/06/16 دریافت
414 benda ادورا درمان 1394/06/16 دریافت
415 remifentanil بهبد دارو 1394/06/16 دریافت
416 zanosar تامین و توسعه فوریت های دارویی فزراد نام 1394/06/16 دریافت
417 amiodarone دارو گستران مبین 1394/06/16 دریافت
418 torecan اریا دارو سرمد 1394/06/16 دریافت
419 cispiatin میراد فارمر 1394/06/16 دریافت
420 cortenema نداگستر میلاد 1394/06/16 دریافت
421 ebixa نوونورددارو 1394/06/16 دریافت
422 exelon شرکت مداوا 1394/06/16 دریافت
423 torecan آریا دارو سرمد 1394/06/16 دریافت
424 leukeran شرکت رضا دارو پارس 1394/06/16 دریافت
425 vialgemzar پلر دارو 1394/06/16 دریافت
426 chemogem دارو درمان پاسارگاد 1394/06/16
427 nicongin اکسیر مد پارس 1394/06/16 دریافت
428 carboplatin - 1394/06/16 دریافت
429 herclon - 1394/06/16 دریافت
430 altuzan دارو درمان مهدیس 1394/06/16 دریافت
431 eliplatin امید دارو سلامت 1394/06/16 دریافت
432 vaccine بازرگانی سها کیش 1394/06/16 دریافت
433 ketorolac امید دارو سلامت 1394/06/16 دریافت
434 cymbalta هیرادفارمد 1394/06/16 دریافت
435 levoflaxcin تدبیر کالای جم 1394/06/16 دریافت
436 hepcinat رایان دارو ایرانیان 1394/06/16 دریافت
437 myozyme روزین دارو 1394/06/16 دریافت
438 choromon شفا یاب گستر 1394/06/16 دریافت
439 fluorouracil آدورا درمان 1394/06/16 دریافت
440 bernin شرکت تخصصی پالایش و پژوخش خون 1394/06/16 دریافت
441 gliven شفایاب گستر 1394/06/16 دریافت
442 desferal شفایاب گستر 1394/06/16 دریافت
443 lysodren مرکز فوریت های دارویی سینا 1394/03/27 دریافت
444 gonal روژین دارو 1394/03/27 دریافت
445 bleomycin940330 درمان یار اتی 1394/03/30 دریافت
446 carboplatin940330 شرکت رضا دارو پارس 1394/03/30 دریافت
447 altuzan940327 یار اتی 1394/03/27 دریافت
448 seretide diskus940306 طب سلامت کاسپین 1394/03/06 دریافت
449 myleran020494 بهبود دارو 1394/04/02 دریافت
450 cefotaxime شرکت ساز دارو جوان 1394/04/01 دریافت
451 iopamigta ----- 1394/03/04
452 albumin940414 ---- 1394/04/14 دریافت
453 octalbin پوراطب 1394/04/01 دریافت
454 carnttene9455 شرکت امید داروسلامت 1394/05/05 دریافت
455 قیمت BENDEX 1394/05/24 دریافت
456 قیمت SEVELAMER 1394/05/24 دریافت
457 قیمت DOCETAXEL 1394/05/24 دریافت
458 قیمت سه گانه 1394/05/24 دریافت
459 قیمت MYOCHLINE 1394/05/24 دریافت
460 قیمت SELENASE 1394/05/24 دریافت
461 قیمتDOCETAXEL 1394/05/24 دریافت
462 قیمت REGITN 1394/05/24 دریافت
463 قیمت ALBUMIN 1394/05/24 دریافت
464 قیمت COSMEGEN 1394/05/24 دریافت
465 قیمت NTTRONAL 1394/05/24 دریافت
466 قیمت FLUMAZENIL 1394/05/24 دریافت
467 قیمت ALTUZAN 1394/05/24 دریافت
468 قیمت DIFRAREL 1394/05/24 دریافت
469 قیمت BEININ 1394/05/24 دریافت
470 قیمت REMIFENTANIL 1394/05/24 دریافت
471 قیمت LEUKERAN 1394/05/24 دریافت
472 قیمت FLUMAZENIL 1394/05/24 دریافت
473 قیمت DIGIFAB 1394/05/24 دریافت
474 قیمت EXJADE 1394/05/24 دریافت
475 قیمتLEUKERAN 1394/05/24 دریافت
476 قیمت MIDODRINE 1394/05/24 دریافت
477 قیمت FEIBA 1394/05/24 دریافت
478 قیمت HEPATECT 1394/05/24 دریافت
479 قیمت HERCEPTIN 1394/05/24 دریافت
480 قیمت ULTRAVIST 1394/05/24 دریافت
481 قیمت LASTEL 1394/05/24 دریافت
482 قیمت LEVAMISOLE 1394/05/24 دریافت
483 قیمت COLIRCUSI 1394/05/24 دریافت
484 قیمت DOPRAM 1394/05/24 دریافت
485 قیمت HERCLIN 1394/05/24 دریافت
486 قیمت ACTTRETIN 1394/05/24 دریافت
487 قیمت SINGULAIR 1394/05/24 دریافت
488 قیمت VALCYTE 1394/05/24 دریافت
489 قیمت PHYSOSTIGMINE 1394/05/24 دریافت
490 قیمت MEXILETINE 1394/05/24 دریافت
491 قیمت PRADAXA 1394/05/24 دریافت
492 قیمت ZYVOX 1394/05/24 دریافت
493 قیمت LIPOFUNDIN 1394/05/24 دریافت
494 قیمت MINIRIN MELT 1394/05/24 دریافت
495 قیمت REVOCON 1394/05/24 دریافت
496 قیمت SABRIL 1394/05/24 دریافت
497 قیمت PRAZIQUANTEL 1394/05/24 دریافت
498 قیمت IRINOTECAN 1394/05/24 دریافت
499 قیمت REVOCON 1394/05/24 دریافت
500 قیمت CAREROIN 1394/05/24 دریافت
501 قیمت ZYVOX 1394/05/24 دریافت
502 قیمت CALSIUM GLUCONATE 1394/05/24 دریافت
503 قیمت LENALID 1394/05/24 دریافت
504 قیمت ASACOL 1394/05/24 دریافت
505 قیمت TETANUS GAMMA 1394/05/24 دریافت
506 قیمت INTRATECT 1394/05/24 دریافت
507 قیمت KLACID 1394/05/24 دریافت
508 قیمت FOSEAL 1394/05/24 دریافت
509 قیمت ASACOL 1394/05/24 دریافت
510 قیمت SERETIDE 1394/05/24 دریافت
511 قیمت ABRAXANE 1394/05/24 دریافت
512 قیمت FLIXOTIDE 1394/05/24 دریافت
513 قیمت ALTUZAN 1394/05/24 دریافت
514 قیمت PENICILLIN POTASSIUM 1394/05/24 دریافت
515 قیمت DOXOCELL 1394/05/24 دریافت
516 قیمت ZOLADEXLA 1394/05/24 دریافت
517 قیمت IRINOTECAN-MYLAN 1394/05/24 دریافت
518 قیمت ACETAMINOPHEN 1394/05/24 دریافت
519 قیمت ACETAMINOPHEN 1394/05/24 دریافت
520 قیمت LIPIODOL 10ML AMP 1394/05/24 دریافت
521 قیمت LANVIS 1394/05/24 دریافت
522 قیمت NEURONOX 1394/05/24 دریافت
523 قیمت VENOFER 1394/05/24 دریافت
524 قیمت NEOTIGASON 1394/05/24 دریافت
525 قیمت VINCRISTINE HOSPIRA 1394/05/24 دریافت
526 قیمت BLEOMYCIN NIPPON KAYAKU 1394/05/24 دریافت
527 قیمت MADOPAR250MG TAB 1394/05/24 دریافت
528 قیمت CARBOPLATIN 1394/05/24 دریافت
529 قیمت DIGIFAB 1394/05/24 دریافت
530 قیمت ONDANSETRON 1394/05/24 دریافت
531 قیمت AMYL NITRITE 1394/05/24 دریافت
532 قیمت SOJOURN 1394/05/24 دریافت
533 قیمت SEVOFLURAN BAXTER 1394/05/24 دریافت
534 قیمت EXJADE500 MG TAB 1394/05/24 دریافت
535 قیمت OESTROGEL 1394/05/24 دریافت
536 قیمت PRADAXA 1394/05/24 دریافت
537 قیمت SURVANTA 1394/05/24 دریافت
538 قیمت MEXILETINE 1394/05/24 دریافت
539 قیمتBAL 1394/05/24 دریافت
540 قیمتMANERIX 1394/05/24 دریافت
541 قیمتOXALIPLATIN 1394/05/24 دریافت
542 قیمتVESICARE 1394/05/24 دریافت
543 قیمت BIOCORYL 1394/05/24 دریافت
544 قیمت PROLUTON DEPOT 1394/05/24 دریافت
545 قیمت GEMCTTABINE 1394/05/24 دریافت
546 قیمت DEPO-PROVERA 1394/05/24 دریافت
547 قیمت اکسیر نانو سینا 1394/05/24 دریافت
548 قیمت RIBOCARBO 450 MG 1394/05/24 دریافت
549 قیمت NALOXONE 1394/05/24 دریافت
550 قیمت NAVELBINE 50 MG 1394/05/24 دریافت
551 قیمت GASTROGRAFIN 1394/05/24 دریافت
552 قیمت NAVELBINE 50 MG 1394/05/24 دریافت
553 قیمت DIMERCAPROL 300 MG 1394/05/24 دریافت
554 قیمت SABRIL 500 MG 1394/05/24 دریافت
555 قیمت ASACOL 800MG 1394/05/24 دریافت
556 قیمت ULTRAVIST 300 MG 1394/05/24 دریافت
557 قیمت COLRCUSI CICOPLEGICO 1394/05/24 دریافت
558 قیمت ATROVENT 250 MCG 1394/05/24 دریافت
559 قیمت VFEND 200 MG 1394/05/24 دریافت
560 قیمت VFEND 200 MG 1394/05/24 دریافت
561 قیمت COBALIN 1 MG 1394/05/24 دریافت
562 قیمت DIMERCA PROL 1394/05/24 دریافت
563 قیمت PROGRAF .5 MG 1394/05/24 دریافت
564 قیمت VACCINE GARDASIL 1394/05/24 دریافت
565 قیمت EBETREX 100 MG 1394/05/24 دریافت
566 قیمت NOVO MEXILETINE 1394/05/24 دریافت
567 قیمت UMAN COMPLEX 1394/05/24 دریافت
568 قیمت ELOXATIN 50 MG 1394/05/24 دریافت
569 قیمت FIBRO VEIN 1394/05/24 دریافت
570 قیمت HERCEPTIN 1394/05/24 دریافت
571 قیمت FUROSEMIDE 1394/05/24 دریافت
572 قیمت ALKERAN 2 MG 1394/05/24 دریافت
573 قیمت IVGLOBULIN 100 MG 1394/05/24 دریافت
574 قیمت ACTYLASE 50 MG AMP 1394/05/24 دریافت
575 قیمت NALOXONE AMP 1394/05/24 دریافت
576 قیمت PAXIL 20MG TAB 1394/05/24 دریافت
577 قیمت TICOCIN 400MG VIAL 1394/05/24 دریافت
578 یمت IRINOTECAN-ODS 40MG VIAL 1394/05/24 دریافت
579 قیمت ESMOLOL GL PHARMA 100MG 10ML VIAL 1394/05/24 دریافت
580 قیمت MADOPAR 250MG TAB 1394/05/24 دریافت
581 قیمت ALKERAN 2MG TAB 1394/05/24 دریافت
582 قیمت DAIVOBET 50+500MCG/G 30G GEL 1394/05/24 دریافت
583 قیمت EBERUBI50MG/25MLVAIL 1394/05/24 دریافت
584 قیمت EBETAXEL 300MG/300MG/50ML VAIL 1394/05/24 دریافت
585 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/24 دریافت
586 قیمت PACLTAXEL 300MG/50ML 1394/05/24 دریافت
587 قیمت PACLITAXEL 100MG/16ML 1394/05/24 دریافت
588 قیمت PACLTAXEL30MG/5ML 1394/05/24 دریافت
589 قیمت ONCOBINE 10 MG /1ML VAIL 1394/05/24 دریافت
590 قیمت PETNIDAN250MG CAP 1394/05/24 دریافت
591 قیمت MEOTIGASON 25MG CAP 1394/05/24 دریافت
592 قیمت HUMIRA 40MG/.8ML ING 1394/05/24 دریافت
593 قیمت DIFRAREL 100MG TAB 1394/05/24 دریافت
594 قیمت MADOPAR 125MG TAB 1394/05/24 دریافت
595 قیمت NEURONOX 100IU VIAL 1394/05/24 دریافت
596 قیمت BIOCORYL 1G/10ML VIAL 1394/05/24 دریافت
597 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/24 دریافت
598 قیمت LENALID 25MG CAP 1394/05/24 دریافت
599 قیمت MADOPAR 125MG SR CAP 1394/05/19 دریافت
600 قیمت IRINOTECAN 100ML 1394/05/19 دریافت
601 قیمت ESMOLO PHARMA 100MG 10 ML VAIL 1394/05/19 دریافت
602 قیمت EREMFAT 600 MG VAIL 1394/05/19 دریافت
603 قیمت GADOVIST 604.72MG/ML 15 ML VAIL 1394/05/19 دریافت
604 قیمت DIFRAREL 100 MG TAB 1394/05/19 دریافت
605 قیمتIRINOTECAN ODS 40 MG VAIL 1394/05/19 دریافت
606 قیمت MADOPAR 250 MG TAB 1394/05/19 دریافت
607 قیمت MENCEVAX ACW 10 DOSE 5 ML 1394/05/19 دریافت
608 قیمت ADRIAMYCIN 10 MG / 5 ML VAIL 1394/05/19 دریافت
609 قیمت KONAKION 10 MG / ML AMP 1394/05/19 دریافت
610 قیمت CYMEVENE500MG10ML VAIL 1394/05/19 دریافت
611 قیمت EPHEDRINE 50 MG / ML AMP 1394/05/19 دریافت
612 قیمت EPHEDRINE STEROP 50MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
613 قیمت KONAKION 10MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
614 قیمت DEPO-MEDROL 40MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
615 قیمت EPIRUBICIN-ODS 50MG/25ML VIAL 1394/05/19 دریافت
616 قیمت HALOPERIDOL-DENSA 30MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
617 قیمت POTABA 3G SACHET 1394/05/19 دریافت
618 قیمت EPIRUBICIN-ODS 10MG/5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
619 قیمت DIFRAREL 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
620 قیمت NOVONORM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
621 قیمت CYMEVENE 500MG 10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
622 قیمت ASTHALIN RESPULES 2.5MG/2.5ML NEBULISATION VIAL 1394/05/19 دریافت
623 قیمت ALTUZAN 100MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
624 قیمت AMIODARONE BIOLOGICI 150MG/3ML ING 1394/05/19 دریافت
625 قیمتKYTRIL3MG/3ML AMP 1394/05/19 دریافت
626 قیمت ULTRAVIST 300MG/ML 100ML VIAL 1394/05/19 دریافت
627 قیمت DBL-GEMCTTABINE 1G SOLUTION FOR INJ 1394/05/19 دریافت
628 قیمت NPLATE 250MCG VIAL 1394/05/19 دریافت
629 قیمت ULTRAVIST 370MGI/ML 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
630 قیمت VISIPAQUE 270MG I/ML 150ML VIAL 1394/05/19 دریافت
631 قیمت VINCRISTINE HOSPIRA 1MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
632 قیمت GLIVEC 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
633 قیمت VISIPAQUE 320MG I/ML 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
634 قیمت SUTENT 50MG CAP 1394/05/19 دریافت
635 قیمت ALTVZAN 100MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
636 قیمت ALKERAN 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
637 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
638 قیمت DANTRIUM 20MG/70ML VIAL 1394/05/19 دریافت
639 قیمت ALTUZAN 100 MG 1394/05/19 دریافت
640 قیمتCYMEVNE 500MG 1394/05/19 دریافت
641 قیمت CARBOPLANTIN 50 MG 1394/05/19 دریافت
642 قیمت ALTUZAN 400 MG/16ML 1394/05/19 دریافت
643 قیمت NALOXONE AMP 1394/05/19 دریافت
644 قیمت MADOPAR 250 MG 1394/05/19 دریافت
645 قیمت LIPITOR 20MG 1394/05/19 دریافت
646 قیمت NOVONORM 1MG 1394/05/19 دریافت
647 قیمت MYOCHOLINE 25 MG 1394/05/19 دریافت
648 قیمت PROTOPIC 30 G 1394/05/19 دریافت
649 قیمت NOVONORM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
650 قیمت NAFCILLIN SAGENT 1394/05/19 دریافت
651 قیمت ZYLORIC300MG 1394/05/19 دریافت
652 قیمت EBERUBI50MG/25MLVAIL 1394/05/19 دریافت
653 قیمت EBETAXEL 300MG/300MG/50ML VAIL 1394/05/19 دریافت
654 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/19 دریافت
655 قیمت PACLTAXEL 300MG/50ML 1394/05/19 دریافت
656 قیمت PACLITAXEL 100MG/16ML 1394/05/19 دریافت
657 قیمت EVISTA60MG TAB 1394/05/19 دریافت
658 قیمت ACLASTAS5MG/100ML VAIL 1394/05/19 دریافت
659 قیمت PACLTAXEL30MG/5ML 1394/05/19 دریافت
660 قیمت ONCOBINE 10 MG /1ML VAIL 1394/05/19 دریافت
661 قیمت STALEVO200/12.5/50 1394/05/19 دریافت
662 قیمت PETNIDAN250MG CAP 1394/05/19 دریافت
663 قیمت MEOTIGASON 25MG CAP 1394/05/19 دریافت
664 قیمت HUMIRA 40MG/.8ML ING 1394/05/19 دریافت
665 قیمت DIFRAREL 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
666 قیمت PREPAR 10G/ML 5ML AMP 1394/05/19 دریافت
667 قیمت NEURONOX 100IU VIAL 1394/05/19 دریافت
668 قیمت MESNA -CELL 400MG/4ML 1394/05/19 دریافت
669 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/19 دریافت
670 قیمت LENALID 25MG CAP 1394/05/19 دریافت
671 قیمت سزرایم 1394/05/19 دریافت
672 پروانه ساخت مکمل تغذیه ای 3/9/93 1394/05/19 دریافت
673 قیمت ATITEN .1/ 15ML DROP CODE :8333 1394/05/19 دریافت
674 قیمت ALEXAN 1000MG/20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
675 پروانه ساخت مکمل تغذیه ای 1394/05/19 دریافت
676 1394/05/19
677 قیمت NALOXAN KERN PHARMA /4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
678 قیمت ALIMTA 500MG AMP 1394/05/19 دریافت
679 قیمت MADOPAR 250MG TAB 1394/05/19 دریافت
680 قیمت DAIVOBET 50MCG/.5 MG OINT 1394/05/19 دریافت
681 قیمت CISPLATIN MYLAN 50MG/50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
682 قیمت GONAL-F300IUPEN 1394/05/19 دریافت
683 قیمت THROMBOREDUCTIN /5MG CAP 1394/05/19 دریافت
684 قیمت EMEND 125/80/80MG TAB 1394/05/19 دریافت
685 قیمت FERINJECT 50MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
686 قیمت OXALIPLATIN CIPLA 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
687 قیمت PROPOFOL-LIPURO 200MG/20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
688 قیمت PROPOFOL-LIPURO 200MG/20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
689 قیمت FERINJECT 500MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
690 قیمت LANOXIN .5MG/2ML AMP CODE:2620 1394/05/19 دریافت
691 قیمت CELLCRISTIN 1MG/1ML AMP CODE:16377 1394/05/19 دریافت
692 قیمت DIAMICRON MR 30MG TAB 1394/05/19 دریافت
693 قیمت LEUKERAN 2MG TAB COD:3630 1394/05/19 دریافت
694 قیمت FORANE 100ML SOL FOR INHALATION 1394/05/19 دریافت
695 قیمت NALOXONE INRESA /4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
696 قیمت TREXAN 2/5MG TAB CODE:9921 1394/05/19 دریافت
697 قیمت CARBAMAZEPINE HEXAL SR 400MG TAB 1394/05/19 دریافت
698 قیمت KONAKION 10MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
699 قیمت ESTRIN /625 MG/G VAG GREAM 1394/05/19 دریافت
700 قیمت UTROGESTAN 200MG CAP 1394/05/19 دریافت
701 قیمت VTROGESTAN 100MG CAP 1394/05/19 دریافت
702 قیمت LANTUS SOLOSTAR 1394/05/19 دریافت
703 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
704 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
705 قیمت PETHEDIN HAMELN 50MG/1MLAMP 1394/05/19 دریافت
706 قیمت PETHIDIN HAMELN 100MG/2ML AMP 1394/05/19 دریافت
707 قیمت ALODAN HCL 50MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
708 قیمت PEGINTRON 150MCG VIAL 1394/05/19 دریافت
709 قیمت PAXIL 20MG TAB 1394/05/19 دریافت
710 قیمت DAIVOBETSO+500MCG/ G 30G GEL 1394/05/19 دریافت
711 قیمت SEVOFIURAN ABBOTT 250ML/FLACON FOR INHALATION 1394/05/19 دریافت
712 قیمت PACLITAXEL BIOLYSE PNARMA 300MG/50ML ING 1394/05/19 دریافت
713 قیمت ASTHALIN RESPULES 2.5MG/2.5ML NEBULISATION 1394/05/19 دریافت
714 قیمت ALTUZAN 100 MG/4 ML AMP 1394/05/19 دریافت
715 قیمت HERCEPTIN 150 MG VAIL 1394/05/19 دریافت
716 قیمت KONAKIQN 10MG /ML AMP 1394/05/19 دریافت
717 قیمت BETHANE CHOL AMNEA 25 MG TAB 1394/05/19 دریافت
718 تغییر قیمت آدوارا طب 1394/05/19 دریافت
719 قیمت CETRO TIDE 250 MCG VAIL 1394/05/19 دریافت
720 قیمت VACCINE MENO MUE 1394/05/19 دریافت
721 قیمت POTABA 3G SACHET 1394/05/19 دریافت
722 قیمت MENCEVAX ACWY 10 DOSE VAIL 1394/05/19 دریافت
723 قیمت NAVEBINE 30MG CAP 1394/05/19 دریافت
724 قیمت HUMIRA 40MG ING 1394/05/19 دریافت
725 قیمت ISICOM 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
726 قیمت VENOFER 100MG/5ML AMP 1394/05/19 دریافت
727 قیمت LIDOCAINE 5/ ،DEXTROSE /5/ ORION 2ML AMP 1394/05/19 دریافت
728 قیمت FERINJECT 500MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
729 قیمت LYRICA 75 MG CAP 1394/05/19 دریافت
730 قیمت VIAGRA 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
731 قیمت XELODALACQUERED 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
732 قیمت HERCEPTIN 440MG VIAL 1394/05/19 دریافت
733 قیمت TECONIN200MGVAIL 1394/05/19 دریافت
734 قیمت DOXOCELL50MGVAIL 1394/05/19 دریافت
735 قیمت XELODALACQUERED500MGTAB 1394/05/19 دریافت
736 قیمت HYDRAPRES20MGAMP 1394/05/19 دریافت
737 قیمت GROWTROPIN AQ4 IUVIAL 1394/05/19 دریافت
738 قیمت METHOREXATE MYLAN 50MG/2MLAMP 1394/05/19 دریافت
739 قیمت ATITEN 0/1 / 15ML DROP 1394/05/19 دریافت
740 قیمت ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
741 قیمت HOLOXAN 2G VIAL CODE:21822 1394/05/19 دریافت
742 قیمت NOVONORM 1MG TAB 1394/05/19 دریافت
743 قیمت AVASTIN 100MG/4ML VIAL 1394/05/19 دریافت
744 قیمت SNO TEARS 1/4/ 10ML OPHTHOROP 1394/05/19 دریافت
745 قیمت MIOZAC 250MG/20ML ING 1394/05/19 دریافت
746 قیمت PULMCORT/25 MG/2ML NEBULISING SUSPENSION 1394/05/19 دریافت
747 قیمت TREXAN2.5MG TAB 1394/05/19 دریافت
748 قیمت ABRAXANE 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
749 قیمت FLUCONAZOL BRUN 200MG/100ML 100 1394/05/19 دریافت
750 قیمت ALDURAZYME 100IU/ML VIAL 1394/05/19 دریافت
751 قیمت NPLATE 250MCG VIAL 1394/05/19 دریافت
752 قیمت PROSTIN VR AMP 1394/05/19 دریافت
753 قیمت TERRELL 100ML LIQUID INHALATION 1394/05/19 دریافت
754 قیمت DANTRIUM 20MG/60ML VIAL 1394/05/19 دریافت
755 قیمت FLUCONAZOLE BIOINDUSTRIAL LIM 2MG/ML ING 1394/05/19 دریافت
756 قیمت FLUCONAZOLE BIOINDUSTRIAL LIM 2MG/ML ING 1394/05/19 دریافت
757 قیمت FLUCONAZOLE BIOI NDUSTRIAL L.I.M 2MG/ML ING 1394/05/19 دریافت
758 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
759 قیمت CEREZYME 400IU VIAL 1394/05/19 دریافت
760 قیمت NEUPOGEN .3 MG/.5ML SYRINGE 1394/05/19 دریافت
761 قیمت HALDOL 50MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
762 قیمت ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
763 قیمت NOVONORM 1MG TAB 1394/05/19 دریافت
764 قیمت NALOXONE INRESA .4 MG /1ML AMP 1394/05/19 دریافت
765 قیمت NOVONORM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
766 قیمت NAGLAZYME 1MG/ML VIAL 1394/05/19 دریافت
767 قیمت ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
768 قیمت TRACLEER 125MG TAB 1394/05/19 دریافت
769 قیمت REMICADE 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
770 قیمت NALOXONE INRESA .4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
771 قیمت NALOXONE INRESA .4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
772 قیمت ATITEN .1/ 15ML DROP 1394/05/19 دریافت
773 قیمت ABRAXANE 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
774 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
775 قیمت HERCEPTIN 440MG VIAL 1394/05/19 دریافت
776 قیمت VALCYTE 450MG TAB 1394/05/19 دریافت
777 قیمت STREPTOMYCIN TROGE 1G VIAL 1394/05/19 دریافت
778 قیمت PROSTIN E2-3MG VAG TAB 1394/05/19 دریافت
779 قیمت DOBUTAMINE-HAMELN 250MG/20ML INJ 1394/05/19 دریافت
780 قیمت AMINOVEN 5/ 500ML GLASS BOTTLE 1394/05/19 دریافت
781 قیمت PAPAVERINE STEROP 40MG/2ML AMP 1394/05/19 دریافت
782 قیمت ATROVENT 20MCG 200DOSE SPRAY 1394/05/19 دریافت
783 قیمت ADENOSINE GLAND PHARMA 3MG/ML 2ML PREFILLED SYRNGE 1394/05/19 دریافت
784 قیمت سه گانه محلولهای تزریقی 1394/05/19 دریافت
785 قیمت CLARITHROMYCIN SANDOZ 125MG/5ML 100ML SUSP 1394/05/19 دریافت
786 قیمت DEPAKINE 200MG TAB 1394/05/19 دریافت
787 قیمت MENOPUR 75IU AMP 1394/05/19 دریافت
788 قیمت EPILIM 200MG/5ML SYRUP 1394/05/19 دریافت
789 قیمت ROACCUTANE 20MG CAP 1394/05/19 دریافت
790 قیمت CHEMOGEM 200MG VIAL 1394/05/19 دریافت
791 قیمت ZANOSAR 1G AMP 1394/05/19 دریافت
792 قیمت DAUNOBLASTINA 20MG VIAL 1394/05/19 دریافت
793 قیمت VALCYTE 450MG TAB 1394/05/19 دریافت
794 قیمت CYMEVENE 500MG 10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
795 قیمت DICLOFENAC DIETHYLAMINE DAE HWA 120MG 1394/05/19 دریافت
796 قیمت FAMPYRA 10MG TAB 1394/05/19 دریافت
797 قیمت CHEMOGEM 1 G VIAL 1394/05/19 دریافت
798 SOMATROPIN BIOSIDUS 4 IU VIAL 1394/05/19 دریافت
799 قیمت REDUCAR 20MG/5ML AMP 1394/05/19 دریافت
800 قیمت DAVTROLENE NORGINE 20MG /60ML AMP 1394/05/19 دریافت
801 قیمت ATGAM 250MG/5ML AMP 1394/05/19 دریافت
802 قیمت ALBUMIN (HUMAN) BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
803 قیمت سه گانه داروهای طبیعی( Angi pars (capsule /cream 1394/05/19 دریافت
804 قیمت سه گانه داروهای طبیعی figplus 1394/05/19 دریافت
805 قیمت CYT0TEC 200MCG TAB 1394/05/19 دریافت
806 قیمت MENCEVAX ACWY 10DOSE 5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
807 قیمت ALTUZAN 100MG/4ML 1394/05/19 دریافت
808 قیمت CONTRATHION 2/ VIAL 1394/05/19 دریافت
809 قیمت VITAMIN B12 GERAD 1000MCG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
810 قیمت ONDANSETRON ACCORD 4MG/2ML AMP 1394/05/19 دریافت
811 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
812 قیمت VALCYTE 450MG TAB 1394/05/19 دریافت
813 قیمت CYMEVENE 500MG 10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
814 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
815 قیمت PAXIL 20MG TAB 1394/05/19 دریافت
816 قیمت سه گانه داروهای طبیعی گریپ میکسچر 1394/05/19 دریافت
817 قیمت MITOMYCIN BIOCHEM 2MG VIAL 1394/05/19 دریافت
818 قیمت BETHAVECHOL AMNEAL 10MG TAB 1394/05/19 دریافت
819 قیمت ALKERAN 50MG VIAL 1394/05/19 دریافت
820 قیمت MADOPAR 125MG TAB 1394/05/19 دریافت
821 قیمت SERETIDE 25/250 MICEVOHALER 1394/05/19 دریافت
822 تغيير قيمت ادوراطب 1394/05/19 دریافت
823 قیمت XELODALACQUERED 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
824 قیمت XELODALACQUERED 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
825 قیمت FLIXOTIDE INHALER 125 MCG/DOSE 120DOSE 1394/05/19 دریافت
826 قیمت MADOPAR 250MG TAB 1394/05/19 دریافت
827 قیمت ALTUZAN 100MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
828 قیمت ALTUZAN 400MG/16ML INJ 1394/05/19 دریافت
829 قیمت UTROGESTAN 200MG CAP 1394/05/19 دریافت
830 قیمت ERBITUX 5MG/ML 20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
831 قیمت ESTROFEM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
832 قیمت INTRATECT 2/5G 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
833 قیمت LEVETIRACETAM WATSON 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
834 قیمت LIPOFUNDIN 10/ 0/5L INF 1394/05/19 دریافت
835 قیمت PEMTREX 500MG INJ 1394/05/19 دریافت
836 قیمت PRLMACOR 10MG/10ML INJ AMP 1394/05/19 دریافت
837 قیمت SANDIMMUN LIAM 50MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
838 قیمت SANDIMMUN LIAM 250MG /5ML AMP 1394/05/19 دریافت
839 قیمت TAKSEN 150MG/25ML INJ 1394/05/19 دریافت
840 قیمت UTROGESTAN 100MG CAP 1394/05/19 دریافت
841 قیمت DAPHNE TAB 1394/05/19 دریافت
842 قیمت DALACIN C 150MG CAP 1394/05/19 دریافت
843 قیمت AMILOPLASMAL 10/ ELECTROLYTE 500ML INF 1394/05/19 دریافت
844 قیمت METOHEXAL SUCC 47/5 MG TAB 1394/05/19 دریافت
845 قیمت ALDURAZYME 100IU/ML 5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
846 قیمت ALDURAZYME 100IU/ML 5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
847 قیمت CAELYX 20MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
848 قیمت RENAGEL 800MG TAB 1394/05/19 دریافت
849 قیمت DROSPILL 3/0.03MG TAB 1394/05/19 دریافت
850 قیمت CONCTV-F 75IU VIAL 1394/05/19 دریافت
851 قیمت VOLTAREN 75MG ER TAB 1394/05/19 دریافت
852 قیمت CLEXANE 100MG/ML (4,000 U) /4ML SYRINGE 1394/05/19 دریافت
853 قیمت HOLOXAN 1G VIAL 1394/05/19 دریافت
854 قیمت UROMITEXAN 400MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
855 قیمت FURANTOIN 50MG/5ML 80ML SUSP 1394/05/19 دریافت
856 قیمت TALIDEX 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
857 قیمت GLYCOPHOS 20ML INJ 1394/05/19 دریافت
858 قیمت TAKSEN 300MG/50ML INJ 1394/05/19 دریافت
859 قیمت KONAKION 10 MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
860 قیمت KONAKION 10MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
861 قیمت REBIF @44MCG/05 SYRINGE 1394/05/19 دریافت
862 قیمت REBIF@44MCG /05 SYRINGE 1394/05/19 دریافت
863 قیمت METOHEXAL SUCC 23.75 MG TAB 1394/05/19 دریافت
864 قیمت VAXIGRIP SYRNGE 1394/05/19 دریافت
865 قیمت CONVULEX 100MG/ML 5ML INJ 1394/05/19 دریافت
866 قیمت NIMOTOP 10MG/50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
867 قیمت ONDANSETRON B.BRAUN 4MG /2ML AMP 1394/05/19 دریافت
868 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/19 دریافت
869 قیمت STALEVO200/12/5 /50MG TAB 1394/05/19 دریافت
870 قیمت AMINOPLASMAL-B.BRAUN 10/ 500ML INJ 1394/05/19 دریافت
871 قيمت سه گانه دارو 1394/05/18 دریافت
872 قیمت ONDANSETRON B.BRAUN 4MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
873 قیمت ALEUDRINA /.2MG AMP 1394/05/18 دریافت
874 قیمت HERCEPTION 150MG VIAL 1394/05/18 دریافت
875 قیمت MEQUTTOLIDE 100MG 1394/05/18 دریافت
876 قیمت ONDANSETRON B.BRAUN 4MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
877 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/18 دریافت
878 قیمت PAPAVERINE STEROP 40MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
879 قیمت ONDANSETRON HAMELN 4MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
880 قیمت SURVANTA 100MG/4ML 1394/05/18 دریافت
881 قیمت MOBIC 75MG TAB 1394/05/18 دریافت
882 قیمت MOBIC 15MG TAB 1394/05/18 دریافت
883 قیمت EUDEMINE 50 MG TAB 1394/05/18 دریافت
884 قیمت SANDOSTATINLAR 20MG AMP 1394/05/18 دریافت
885 قیمت NAVELBINE 30MG CAP 1394/05/18 دریافت
886 قیمت QUADRIMEINGO ACWY 10 DOSE 5ML VIAL 1394/05/18 دریافت
887 قیمت SUCCICAPTAL 200MG CAP 1394/05/18 دریافت
888 قیمت THYMO 25MG VIAL 1394/05/18 دریافت
889 قیمت NAVELBINE 10MG/1ML VIAL 1394/05/18 دریافت
890 قیمت ONDANSETRON HAMELN 4MG/2ML AMP 1393/05/18 دریافت
891 قیمت FURANTOIN 50MG /5ML 80ML SUSP 1393/05/18 دریافت
892 قیمت PHOSPHATE SANDOZ 500MG EFF TAB 1393/05/18 دریافت
893 قیمت ALKERAN 2MG TAB 1393/05/18 دریافت
894 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1393/05/18 دریافت
895 قیمت ATROVENT 250MCG/2ML SOL NEBULIZER 1393/05/18 دریافت
896 قیمت ONDANSETRON ACCORD 4MG/2 ML AMP 1393/05/18 دریافت
897 قیمت GUTRON 2/5 MG TAB 1393/05/18 دریافت
898 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1393/05/18 دریافت
899 قیمتCALCIUM EDETATE SODIUM- SERB 5/ 10ML AMP 1393/05/18 دریافت
900 تغييرقيمت ادوراطب 1394/05/18 دریافت
901 قیمت FORMETA 500MG VIAL 1393/05/18 دریافت
902 ققیمت FORMETA 100MG VIAL 1393/05/18 دریافت
903 قیمت FRISIUM 10 MG TAB 1393/05/18 دریافت
904 قیمت CONSIUM 100MG VIAL 1393/05/18 دریافت
905 قیمت INTEGRILIN ./75 MG/ML 100ML VIAL 1393/05/18 دریافت
906 قیمت ALBUMAN ./20 50ML VIAL 1393/05/18 دریافت
907 قیمت INTEGRILIN 2MG/ML 10ML VIAL 1393/05/18 دریافت
908 قیمت IMMUNO RHO 300MCG/2ML PREFILED SYRINGE 1393/05/18 دریافت
909 قیمت PHOTERICIN B 50MG POWDER FOR INJ 1393/05/18 دریافت
910 قیمت ZYVOXID 2MG/ML 300ML INJ 1394/05/18 دریافت
911 قیمت EBETREX 500MG/1ML AMP 1393/05/18 دریافت
912 قیمتLEUNASE 10000U VIAL 1394/05/18 دریافت
913 قسمت PRAMIPEXOLE BOHERINGER ./8 MG TAB 1393/05/18 دریافت
914 قیمت NOOTROPIL 200ML SYRUP 1393/05/18 دریافت
915 قیمت TEMODAR 250 CAP 1393/05/18 دریافت
916 قیمت TEMODAR 5MG CAP 1393/05/18 دریافت
917 قیمت RYTHMODAN 100MG CAP 1394/05/18 دریافت
918 قیمت SANDOSTATIN IAR 20MG AMP 1393/05/18 دریافت
919 قیمت PHOSPHATE SANDOZ 500MG EFF TAB 1393/05/18 دریافت
920 قیمتQUINIDINE WATSON 200MG TAB 1393/05/18 دریافت
921 قیمت EUDEMINE 50MG TAB 1393/05/18 دریافت
922 قیمت POTABA500MG CAP 1393/05/18 دریافت
923 قیمت MANTERIX 150MG TAB 1394/05/18 دریافت
924 قیمت ROVAMYCIN 500MG TAB 1393/05/18 دریافت
925 قیمت DIGIFAB 40MG VIAL 1393/05/18 دریافت
926 قیمت LAMOTRIGINE UNICHEM 100MG TAB 1394/05/18 دریافت
927 قیمت MENOGON 75IU AMP 1393/05/18 دریافت
928 قیمت CLEXANE 100MG/ML (6000U) /6 ML SYRINGE 1393/05/18 دریافت
929 قیمت TEMODAR 100 MG CAP 1393/05/18 دریافت
930 قیمت BUPIRACHI 20MG/4ML AMP 1393/05/18 دریافت
931 قیمت DEPAKINE 200 MG TAB 1393/05/18 دریافت
932 قیمت GALANTAMINE WYNFARMA 8MG TAB 1393/05/18 دریافت
933 قیمت GALANTAMINE WYNFARMA 12 MG TAB 1393/05/18 دریافت
934 قیمت TRANDATE 5MG/ML 20ML 1393/05/18 دریافت
935 قیمت FRISIUM 10MG TAB 1393/05/18 دریافت
936 قیمت ISOFLURAN NICHOLAS 100 MG INHALER 1393/05/18 دریافت
937 قیمت NOOTROPIL 200MG SYRUP 1393/05/18 دریافت
938 قیمت CREON 2500 CAP 1393/05/18 دریافت
939 قیمت PROZAC 20MG/5ML 70ML SYRUP 1393/05/18 دریافت
940 قیمت MONOSORBXL 60 MG TAB 1393/05/18 دریافت
941 قیمت MANTERIX 150 MG TAB 1393/05/18 دریافت
942 قیمتTALIDEX 100 MG TAB 1393/05/18 دریافت
943 قیمت TALIDEX 100 MG TAB 1393/05/18 دریافت
944 قیمت LEUKERAN-2MG TAB 1393/05/18 دریافت
945 قیمت AMBUTYRATE 2G/10ML AMP 1394/05/18 دریافت
946 قیمت DEPAKINE CHRONO 500MG TAB 1393/05/18 دریافت
947 تغییر قیمت پخش هجرت 1393/05/18 دریافت
948 قیمت DEPAKINE400 MG ING 1394/05/18 دریافت
949 قیمت XELODAIACQUERED 500MG TAB 1394/05/18 دریافت
950 قیمت VINBLASTINE GEDEON RICHTER 10 MG VIA 1394/05/18 دریافت
951 قیمت QUINIDINE-SANDOZ 200 MG TAB 1394/05/18 دریافت
952 قیمت VALCYTE 450 MG TAB 1393/05/18 دریافت
953 قیمت PROGLICEM 100 MG CAP 1393/05/18 دریافت
954 قیمت PROGLICEM100 MG CAP 1394/05/18 دریافت
955 قیمت FLUTAMIDE-GENERIS 250 MG TAB 1393/05/18 دریافت
956 قیمت Ritalin 10 mg Tab 1393/05/18 دریافت
957 قیمت TEMODAL 100 MG CAP 1393/05/18 دریافت
958 قیمت TEMODAL 140 MG CAP 1394/05/18 دریافت
959 قیمت REMIFENTANIL NORMAN2MG VAI 1393/05/18 دریافت
960 قیمت LUVERIS 75 IU VAIL 1393/05/18 دریافت
961 قیمت CONALF 450 IU PEN 1393/05/18 دریافت
962 قیمت FLIXONASE 50 MCG 120 DOSE NASAL 1393/05/18 دریافت
963 قیمت CYTOTEC 200 MG TAB 1393/05/18 دریافت
964 قیمت REMIFENTANIL NORMAN 5MG VAIL 1393/05/18 دریافت
965 قیمت KUVAN 100 MGTAB 1393/05/18 دریافت
966 قیمت RITALN10MG TAB 1393/05/18 دریافت
967 قیمت TEMODAL 20 MG CAP 1393/05/18 دریافت
968 قیمت CEREZYME 400 IU VAIL 1393/05/18 دریافت
969 قیمت HOLOXAN 1G VAIL 1393/05/18 دریافت
970 قیمت PULMICORT /25 MG/ML2ML NEBUISING 1393/05/18 دریافت
971 قیمت CONAL 75 IU AM 1394/05/18 دریافت
972 قیمت UROMITEXAN 400MG 4ML AMP 1393/05/18 دریافت
973 قیمت CAMPTO40MG2MLAMP 1393/05/18 دریافت
974 قیمت KETOF 1MG 5ML 1393/05/18 دریافت
975 قیمت DALACIN150MGCAP 1393/05/18 دریافت
976 قیمت LEUKERAN2MGTAB 1393/05/18 دریافت
977 قیمت NASONEX50MCG120DOSE 1393/05/18 دریافت
978 قیمت VICTOZA6MG/6MI PREFILLED PEN 1393/05/18 دریافت
979 قیمت DALACIN100MGVAG TAB 1393/05/18 دریافت
980 قیمت DUPHASTON 10MG TAB 1393/05/18 دریافت
981 قیمت FOMEPIZOLE1.5/1.5ML VIAL 1394/05/18 دریافت
982 قیمت ZITHROMAXPOS600MG15ML 1393/05/18 دریافت
983 قیمت TRUSOPT2%5MLOPHDROP 1393/05/18 دریافت
984 قیمت OVTTRELLE250MCG/5MLSYRINGE 1394/05/18 دریافت
985 قیمت TIENAM500MGVAIL 1393/05/18 دریافت
986 قیمت DONEURN10MGTAB 1394/05/18 دریافت
987 قیمت ACCLONG600MGEFFTAB 1393/05/18 دریافت
988 قیمت LIPOSIC10GOPHGEL 1393/05/18 دریافت
989 قیمت SURVANTA200MG8MLVIAL 1393/05/18 دریافت
990 قیمت EBETAXEL15025MLVAIL 1393/05/18 دریافت
991 قیمت XELODALACQUERED500MGTAB897.doc 1393/05/18 دریافت
992 قیمت COSOPT5MLOPHPROP 1393/05/18 دریافت
993 قیمت FOSAMAX70MGTAB 1393/05/18 دریافت
994 قیمت ZOLDEM10MGTAB 1394/05/18 دریافت
995 قیمت RHOGAM300MCG1MLPREFILLED SYRINGE 1393/05/18 دریافت
996 قیمت HYDROCOTISONE100MG8ML AMP 1393/05/18 دریافت
997 قیمت PEGINTRON 50MCG VIAL 1394/05/18 دریافت
998 قیمت REMIFENTAIL NORMAN5MGVAIL 1393/05/18 دریافت
999 قیمت PEGINTRON80MCCVIAL 1393/05/18 دریافت
1000 قیمت PULMCORT ./5MG/ML 2ML NEBULISING SUSPENSION 1393/05/18 دریافت
1001 قیمت AZIX 200MG/5ML 15 ML SUSP 1393/05/18 دریافت
1002 قیمت NOXPRIN 20MG PREFILLED SYRINGE 1393/05/18 دریافت
1003 قیمت BUPIVACAINE-MYLAN /5% 20MLVIAL 1393/05/18 دریافت
1004 قیمت TRACLEER 125 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1005 قیمت DOSTINEX ./5 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1006 قیمت FLUTICORT PLUS 25/125 MCG HFA INHALER 1393/05/18 دریافت
1007 قیمت FEMARA 25 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1008 قیمت HUMATIN125 MG/5ML SYRUP 1393/05/18 دریافت
1009 قیمت REMINYL8MG TAB 1393/05/18 دریافت
1010 قیمت HUMATIN 250MG CAP 1393/05/18 دریافت
1011 قیمت NOOTROPIL 800MG TAB 1393/05/18 دریافت
1012 قیمت CETROTIDE 250 MCG VIAL 1393/05/18 دریافت
1013 قیمت PAXIL 20 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1014 قیمت COTRIM ratiopharm 400/80mg/5ml AMP . 1393/05/18 دریافت
1015 قیمت VELCADE 3/5MG IING 1393/05/18 دریافت
1016 قیمت ESMOLOL GL PHARMA 100 MG 10MG VIAL 1392/05/18 دریافت
1017 قیمت TOPAMAX 25MG TAB 1394/05/18 دریافت
1018 قیمت TOPAMAX 25MG TAB 1393/05/18 دریافت
1019 تغييرقيمت ادوراطب 1393/05/18 دریافت
1020 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1021 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1022 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1023 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1024 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1025 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1026 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1027 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1028 تغییر قیمت پخش هجرت 1393/05/18 دریافت
1029 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1030 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1031 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1032 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1033 تغییرقیمت پخش هجرت 1393/05/18 دریافت
1034 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1035 قیمت سه گانه 1393/05/18 دریافت
1036 قيمت سه گانه داروهاي طبيعي وارداتيArthrocen 1392/05/17 دریافت
1037 قيمت سه گانه داروهاي طبيعي 1392/05/17 دریافت
1038 قيمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1039 قيمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1040 قيمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1041 قيمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1042 قيمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1043 قيمت سه گانه داروي گياهي 1392/05/17 دریافت
1044 تغييرقيمت ادوراطب 1392/05/17 دریافت
1045 قيمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1046 تغيير قيمت ادوراطب 1392/05/17 دریافت
1047 تغيير قيمت دارو پخش هجرت 1392/05/17 دریافت
1048 تغییر قیمت پخش هجرت 10/7/92 1392/05/17 دریافت
1049 تغییر قیمت پخش هجرت 1392/05/17 دریافت
1050 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1051 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1052 قیمت BENDEX 1394/05/14 دریافت
1053 قیمت SEVELAMER 1394/05/14 دریافت
1054 قیمت DOCETAXEL 1394/05/14 دریافت
1055 قیمت سه گانه 1394/05/14 دریافت
1056 قیمت MYOCHLINE 1394/05/14 دریافت
1057 قیمت SELENASE دریافت
1058 قیمت DESFERAL دریافت
1059 قیمتDOCETAXEL دریافت
1060 قیمت PRADAXA دریافت
1061 قیمت REGITN دریافت
1062 قیمت ALBUMIN دریافت
1063 قیمت ORAP دریافت
1064 قیمت COSMEGEN دریافت
1065 قیمت BLOMYCIN دریافت
1066 قیمت WINRHO دریافت
1067 قیمت NTTRONAL دریافت
1068 قیمت FLUMAZENIL دریافت
1069 قیمت FEMARA دریافت
1070 قیمت ALTUZAN دریافت
1071 قیمت DIFRAREL دریافت
1072 قیمت ALBUMIN دریافت
1073 قیمت BEININ دریافت