معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

بخشنامه ها و دستورالمعل ها

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل صدور شناسه نظارت وحداقل ضوابط فنی و بهداشتی نانوائیها

ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی،مراکز پرورش دام و صنایع وابسته به دام

بخشنامه درخصوص مسئولین فنی با رشته شیمی

بخشنامه در خصوص عرضه مواد غذایی فله جهت کارخانجات مشمول قانون مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل نحوه بررسی جهت صدور پروانه ساخت

فهرست عناوین یکسان سازی شده محصولات خوراکی و آشامیدنی برای صدور پروانه بهره برداری و ساخت

بخشنامه در خصوص ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری جهت صدور پروانه ساخت

بخشنامه یکسان سازی شرایط صدور پروانه های بهداشتی نمک های خوراکی

دستورالعمل اخذ مجوز نشان " حلال "