معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

واحد صدور پروانه ها

فرایندهای صدور پروانه های بهداشتی

فرایندهای صدور پروانه های بهداشتی مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه های بهداشتی دراین بخش می توانیدضمن آشنائی با پروانه های بهداشتی لیست مدارک لازم جهت صدور پروانه مربوطه را نیز مشاهده می نمائید. 1-پروانه بهره برداریوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی مجوزی است كه به استناد ماده 7 قانون ...

فرم های مورد نیاز پروانه های بهداشتی

فرم های مورد نیاز پروانه های بهداشتی فرم وضعیت و امکانات ساختمانی حدود وظائف و مقررات مربوط به مسئولین فنی واحد های تولیدی فرم تعهد و سوگندنامه مسئولین فنی فرم تعهد و سوگندنامه موسس و سرمایه گذار فرم پرسشنامه و تعهد مدیر عامل و مسئول فنی فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی ...