معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی

دستورالعمل دریافت مجوز درج گواهی سیستم HACCP یا ISO 22000