معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی

آئین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت