معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی

حداقل ضوابط برچسپ گذاری مواد غذائی و مكمل های رژیمی-غذائی  و ورزشی