معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی

معرفی وتاریخچه اداره نظارت برموادغذایی وبهداشتی

اداره نظارت بر موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی از سال 1346 فعالیت خود را با همكاری واحد بهداشت محیط مركز بهداشت آغاز كرد . وازسال 1355 فعالیت خودرا به صورت مستقل ادامه داده است .

هدف كلی این مجموعه ، ایجاد نظام نظارتی مستمر جهت ارتقاء سطح ایمنی موادغذایی ، آرایشی وبهداشتی و ارتقاء سطح جامعه بوده ودراین راستا فعالیت های اداره نظارت درزمینه صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های تاسیس وبهره برداری بهداشتی ، مسئول فنی ، ساخت شناسه نظارت ، جهت كلیه موسسات مشمول قانون موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی بهداشتی همچنین صدور مجوزهای واردات وصادارت موادغذایی ، بهداشتی ، آرایشی _ نظارت برامور كنترل كیفی وفعالیت موسسات تولید فرآورده ها و مواداولیه غذایی ، آرایشی وبهداشتی _ هماهنگی ومشاركت با ادارات و سازمانها در زمینه اجرای طرح های مرتبط با موادغذایی ، آرایشی وبهداشتی  رسیدگی به شكایات و برنامه ریزی درخصوص آموزش مسئولین فنی وافراد جامعه می باشد

واحدهای تولیدی خوردنی و آشامیدنی درمجموعه گروههای فرآورده های لبنی شامل لبنیات ، مكملهای غذایی ، غذای كودك ، دسرهای آماده وگروه فرآورده های پروتئینی شامل فرآورده های گوشتی ، گروه فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشكبار ، ادویه جات شامل نمك ، سیب زمینی فرآوری شده و گروه نوشابه ها ، كنسانتره ، عرقیات و عصاره ها شامل انواع نوشیدنیها و گروه محصولات قهوه ، كاكائو و مواد افزودنی شامل محصولات آردی ، قند وشكر ومحصولات قندی قرارمی گیرند

واحدهای تولیدی آرایشی و بهداشتی درگروهای مواد شوینده ، محصولات كاغذی ، پنبه ، هیدروفیل ، مواداولیه مصرفی درصنایع آرایشی بهداشتی ، ظروف بسته بندی ، لوله اتصالات پلیمری ، ملامین سازی ، سموم و حشره كش خانگی ، مقوا سازی ، پستانك و سر شیشه قراردارند

شرح وظایف :

1- نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

2- بازرسی ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید ، نگهداری ، بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی و اعمال روش های نوین کنترل

3- شناسایی واحدهای تولیدی غیرمجاز واعمال ضوابط وقوانین در مورد آنها

4- بررسی مدارک و صدور پروانه های بهداشتی.

5- صدور گواهی بهداشتی برای صادرات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی .

6- نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی .

7- معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین نظارت بر انهدام فرآورده های غذایی غیر قابل مصرف

8- شرکت درکمیته های کنترل ونظارت وشرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل موادخوردنی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی .

9- اقدام به تشکیل واداره کنفرانس- سمینارها جهت آشنا ساختن کارمندان باخط مشی وروشهای مربوط.

10- مطالعه و اقدام درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی و بین المللی منع شده است .

11- آموزش مسئولین فنی کارخانجات ودانشجوِیان وهمکاری در تهیه برنامه های آموزشی واطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی

12- نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز تولید ونگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای اخذ گواهی HACCP

13- همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی با سایر گروهها

14- تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی

15- تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به وزارتخانه

16- انجام مأموریتهای اداری داخل و خارج از كشور و سایر امور در محدوده وظایف قانونی .

صدور پروانه ها:

1- بررسی مدارک بهره برداری ، بازرسی از واحد تولیدی ، در صورت تأیید ، ارسال مدارک به اداره کل نظارت جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی .

2- بررسی مدارک مسئول فنی کارخانه و در صورت تأیید ، تشکیل کمیته فنی و صدور پروانه مسئول فنی

3- بررسی مدارک پروانه ساخت و بازرسی از واحد تولیدی و در صورت تأیید ارسال مدارک به اداره کل نظارت جهت صدور پروانه ساخت .

4- بررسی مدارک ، بازرسی از واحد تولیدی و در صورت تأیید ، تمدید پروانه ساخت واحد تولیدی

اهم فعالیت ها ی اداره نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه

الف) فعالیت های اجرایی :

1- بازرسی و نمونه برداری(روتین ، شکایتی ، پروانه) از مراکز تولید ، نگهداری و عرضه مواد غذایی و بهداشتی

2- بررسی و تنظیم مدارک مربوط به پروانه های مسئول فنی ، بهره برداری و ساخت و شناسه نظارت واحدهای تولیدی و ارسال به کمیته فنی دانشگاه و یا ارسال به اداره کل نظارت به مواد غذائی آرایشی و بهداشتی جهت صدور پروانه های فوق.

  3- معدوم نمودن و تغییر کاربری کالاهای غذایی و بهداشتی و معرفی واحدهای متخلف به کمیسیون ماده 11 و مراجع قضایی .

4- اجرای طرح PMS (کنترل و نمونه برداری محصولات در سطح عرضه)

5- اجرای طرح کشوری غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

6- تشکیل کمیته فنی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی .

7- شرکت در کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح PMS .

8- شرکت در عملیات معدوم سازی اقلام خوراکی و بهداشتی قاچاق

9- بازرسی های مشترک با اداره تعزیرات از کارخانجات تولیدی غذایی و بهداشتی

 10- تکمیل فرم های ثبت و اعلام شکایت و اقدام جهت نمونه های شکایتی .

11- بازرسی و بررسی مدارک کارگاههای مواد غذایی و بهداشتی و صدور شناسه نظارت .

12- تکمیل و ارسال فرم آمار سه ماهه ، شش ماهه و سالانه به اداره کل نظارت .

ب) فعالیت های آموزشــــی :

1- تهیه پمفلت و پوسترهای آموزشی جهت گروه های هدف

2- آموزش مسئولین فنی در خصوص وظایف اجرایی و ضوابط GMP کارخانجات .

 3- تهیه مقالات آموزشی جهت درج در نشریات دانشگاه

ج) فعالیت های پژوهشــــی :

ارزیابی کیفیت میکروبی شیرینی های خامه ای سطح شهر