معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

                                                                                دستورالعمل اجرایی شرایط و نحوه ارزیابی و رتبه بندی واحد های تولیدکننده مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی                                                                            

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 
                                                                                                      چك لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ایزو 22000                                                                                                 
 
   
                         

 

 

                                                                                          چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی                                                                                          

               

 

چک لیست ارزیابی زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی