معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وبدا، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی فسا با اعلام این خبر گفت: یكی از عوارض جانبی برخی از داروها تغییر رنگ ادرار و یا مدفوع همزمان با مصرف دارو می باشد. كه این عارضه می تواند برای بیمار نگران كننده باشد، به طور مثال داروی ریفامپین می تواند موجب نارنجی شدن رنگ ترشحات بدن و ادرار شود و این تغییر رنگ تنها به دلیل مصرف دارو می باشد و با قطع مصرف دارو این تغییر رنگ نیز از بین می رود، البته این تغییر رنگ ممكن است در همه موارد ایجاد نشود.

دكتر صفورا محبی گفت: با توجه به عدم آگاهی خانواده ها از شایع ترین داروهایی كه موجب تغییر رنگ مدفوع می شوند توصیه می شود این داروها را به خاطر بسپارند:

رنگ داروهایی كه موجب تغییر رنگ مدفوع می شود
سیاه استازولامید- آلومینیوم هیدروكساید- آمینوفیلین- آمفتامین- آمفوتریپسین- ضد اسیدها- آسپرین- بتامتازون- بیسموت- كلرامفنیكل- كلیندامایسین- سیتارابین- سیكلوفسفامید- فروس سولفات- هیدرالازین- ایبوبروفن—لوودوپا- مشتقات ارگوت- متوتروكسات- فنیل افرین- پردنیزولون-رزرپین-تتراسایكلین- تئوفیلین
آبی کلرامفنیکل
آبی تیره دگزامتازون
خاکستری کلشی سین
سبز ایندومتاسین- آهن- مدروكسی پروژسترون
نارنجی - قرمز ریفامپین- فنازوپیریدین
زرد سنا
قرمز پیریوینیوم- شربت تتراسایكلین

همچنین شایع ترین داروهایی كه موجب تغییر رنگ ادرار می شوند شامل:

رنگ داروهایی كه موجب تغییر رنگ ادرار می شود
سیاه كوتریماكسازول- فروس سولفات- آهن دكستران- لوودوپا- متوكاربامول- متیل دوپا- كینین
آبی آمی تریپتیلین- رزورسینول- تریامترون
قهوه ای كلروكین-لوودوپا-مترونیدازول-هیدروكینون- متیل دوپا- متوكاربامول- نیتروفورانتوئین- ریفابوتین- ریفامپین- سن
قهوه ای- سیاه ایزوسورباید- منونیترات- دی نیترات- مترونیدازول-سنا
تیره لوودوپا-مترونیدازول- نیترات ها- رزورسینول- ریبوفلاوین- سنا
سبز آمی تریپتلین- ایندومتاسین- متوكاربامول- پروپوفول- رزورسینول
نارنجی دی هیدروارگوتامین- فنازوپریدین- ریفابوتین- ریفامپین- سولفاسالازین
صورتی دفروكسامین- متیل دوپا- فنازوپیریدین- فنی توئین- سنا
زرد- قهوه ای بیسموت- كلروكین- مترونیدازول- نیتروفورانتوئین- سولفونامیدها
زرد   نیتروفورانتوئین- ریبوفلاوین- سولفاسالازین
   قرمز            آنتراكینون-  كلروپرومازین- دوكسوروبیسین- دفروكسامین- دی هیدرو ارگوتامین- ایبوبروپفن- فنازوپیریدین- فنی توئین-متیل دوپا