معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وب دا ؛ سمیرا ایرانی کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا از ارسال گزارش بررسی نسخ پزشکان در سال 94 خبر داد و گفت : با توجه به راه اندازی سامانه تحت وب پردازش نسخ پزشکان این دانشگاه از فروردین سال 95 ، اطلاعات نسخ پزشکان در سال 94 که از داروخانه های تحت نظارت دانشگاه جمع آوری گردیده است ، بررسی شد .

سمیرا ایرانی افزود : گزارش حاصل از این بررسی که شامل فارماکوپه ریالی ،فارماکوپه تعدادی ،تعداد اقلام دارو در نسخه ،پراکندگی قیمت نسخ و پراکندگی تجویز اشکال دارویی می باشد به صورت الکترونیک به آدرس پست الکترونیکی کلیه پزشکان عمومی و متخصص شاغل تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی فسا ارسال گردید .