معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

دستورالعمل جدید سازمان غذا دارو در خصوص

احتراماً، با توجه به لزوم کنترل کیفیت دقیق مواد غذایی و آشامیدنی و در راستای حفظ و تامین سلامت جامعه و جلوگیری از تولید و ورود محصولات ناایمن به بازار مصرف کشور و با عنایت به آنکه در استانداردهای ملی موجود کنترل این عوامل بیماریزا مد نظر قرار نگرفته است، به استناد رای شماره 5274/2 مورخ 20/2/1393 کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، خواهشمند است دستور فرمائید شاخص های میکروبی زیر علاوه بر موارد مد نظر در مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی مربوطه از تاریخ 1/6/93 در فرآورده های غذایی و آشامیدنی به شرح جدول ذیل مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و در صورت وجود عدم انطباق با توجه به حدود مجاز اعلام شده، اقدام قانونی لازم معمول و مراتب در قالب گزارش شاخص های ایمنی مواد غذایی (بخش میکروبیولوژی موضوع نامه شماره 19541/675/د مورخ 27/12/1392) به اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی اعلام شود.

 

 

نام میکروارگانیسم

ماده غذایی مرتبط

حد مجاز

کمپیلوباکتر ژژونی

فرآورده های گوشتی نیمه آماده منجمد و غیرمنجمد مانند انواع ناگت، شنیسل، کباب لقمه، کباب کوبیده، همبرگر، ساندویچ سرد آماده مصرف، مرغ سوخاری - آب بسته بندی شده - شیر و پنیر

عدم حضور در 10 گرم نمونه

لیستریا مونوسایتوژنز

انواع غذاهای آماده مصرف - انواع ناگت - فرآورده های لبنی شامل پنیر، شیر، خامه، کره، بستنی - انواع سالاد نیمه آماده و آماده مصرف - انواع سبزیجات بسته بندی شده منجمد و غیرمنجمد آماده مصرف - ساندویچ سرد آماده مصرف فرآورده های دریایی آماده مصرف

عدم حضور در 25 گرم نمونه

یرسینیا انتروکولیتیکا

شیر و پنیر - ساندویچ سرد آماده مصرف - فرآورده های گوشتی نیمه آماده مانند ناگت، کباب لقمه، همبرگر آب بسته بندی شده - سالاد کاهو، سبزی و جوانه های بسته بندی شده آماده مصرف

عدم حضور در 25 گرم نمونه