معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

نام ونام خانوادگی

نمره

نام ونام خانوادگی

نمره

مرتضی تقوایی

73

زهرا مقدم

60

طاهره جمال زاده

73

رقیه امیرزاده

60

فاطمه جاویدی

73

کوکب آقایی

60

محمد مهدی طالبی

70

زهرا تقوایی

59

وحید بردبار

70

زینب پرور

59

نجمه راضی

70

منصوره نخعی

59

کریم بردبار

70

قاسم نظری کریمی

59

زهرا زارعپور نصیر آبادی

70

فاطمه کریمی ششده

59

سمیه رضائی

69

سمیه عباسی

59

لیلا صادقی

68

اسماعیل فرج زاده

58

فتانه نصیری

68

ساره رضایی

58

محمد صلح طلب

68

الهام اسماعیل زاده

58

زهرا عادل

67

عبدالغفار زیبا

58

سعید صحرارودی

67

چین گل عباسی نژاد

58

زهرا کریمی

67

اشرف روستایی

58

نرجس خسروی

67

محمد هادی مریدیان

57

سمیرا اکبرپور

67

غلامحسین صادق پور

57

مریم پرور

67

جاسم خیر اللهی

57

احسان کریمی

67

زهرا علی محمدی

57

نازی جمال زاده

66

کامران حکمتی

56

فاطمه فیروزی

66

صدیقه صفایی اردکانی

56

زهرا رفیعی

66

مرجان مخدوم

56

مرضیه با اقبالی

66

معصومه هاشمی عزیزی

55

محمد مهدی سیاحتگر

66

الهام احمد زاده

55

محمد جواد اردالی

65

سیده سعیده موسوی

55

محبوبه پیشرو

65

حوا یعقوب پور

55

معصومه اکبریان

65

نازنین آزادی

55

زهرا خوازه

64

منصور اسکندرنیا

55

زهرا قنبری

64

روح اله آزادی

55

الهام دهقانی

64

فاطمه بلاغی

54

حلیمه آزادی

64

علی کامران

54

مریم رحیم زاهدی

64

سکینه مومن نیا

53

مریم مهمان دوست

63

حبیب اله رضاییان

53

مریم شکوهی

63

فاطمه انصاری

52

آسیه مقیم نوبندگانی

63

حسیین فتحی صدر آبادی

52

محمد صالحی

63

فاطمه رضا زاده

51

الهام وطن خواه

63

کمال زمان

51

صغری خسروانی

62

صدیقه بردبار

50

فاطمه عزت

62

آقا رضا عابدینی

50

مرجان عادل زاده

62

مهوش جوکار

50

بنفشه دهقان خلیلی

62

فاطمه شمس

50

عبدالرحیم زارعپور  نصیر آبادی

62

علی بیدکی

49

منصور کاظمی

61

سمیه سلیمانی

49

سجاد رضایی

61

سمیه شمس

49

فاطمه راهپیما

61

حبیب اله بنایی

46

محدثه اسماعیلی

61

محمد قسام

43

الهام پور شریف

61

رویا خالقی

42

حمزه بلاغی

61

الله مراد قربانی جابری

42

نرگس حاتمی

61

مجید کریم زاده

42

نرگس رمضانی

60

نسرین بلاغی

42

سکینه مرادی

60

عزاله کاوه

41

آمنه کاظمی

60

سعیده قاسمی

40

روح اله علیزاده

60

سمانه صحرارودی

39

فاطمه نوروزی

60

لیدا فیروزی

24