معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

اين تحقيق توسط دکتر محسن ايمن شهيدي، دکتر حسين حسين زاده و دکتر ياسر جواد پور از اعضاء هيئت علمي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شده است.

در اين مطالعه، اثر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن، کروسین و سافرانال، در کاهش فشار خون با فشار خون طبیعی و همچنین فشار خونی شده با داروي (دزوکسی کورتیکواسترون استات ) مورد بررسي قرار گرفته است.

در اين تحقيق ،سه دوز کروسین (50mg/kg و 100، 200 ) سافرانال ( 25/0, 5/0 , 1 mg/kg ) و عصاره آبی ( 5/2, 5 ,10 mg/kg ) به صورت داخل وریدی به گروههای 5 تایی از حیوانات با فشار خون طبیعی یا بالا تزریق شد و اثر آنها بر روی میانگین فشار خون شریانی (MABP) و ضربان قلب بررسی شد.

بر اين اساس این گزارش، عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال، فشار خون شریانی را به صورت وابسته به دوز در حیوانات با فشار خون طبیعی و فشار خون بالا، کاهش داد. برای مثال تجویز 10 mg/kgعصاره آبی، 1mg/kg سافرانال و 200mg/kg کروسین، به ترتیب باعث 7/8+- 60، 2/5+- 50 و 8/3+-51 میلی متر جیوه کاهش در فشار خون شریانی شد.

با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که عصاره آبی کلاله زعفران اثرات پایین آورنده فشار دارد که به نظر می رسد دست کم، بخشی از آن ناشی از دو ترکیب موثره موجود در گیاه، یعنی کروسین و سافرانال، می باشد و سافرانال در پایین آوردن فشار خون، قدرت اثر بیشتری نسبت به کروسین دارد.

گفتني است: کروسين و سافرانال دو ماده موثره در زعفران هستند.


منبع:وب دا