معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

دومین جلسه کمیسیون داروهای گیاهی و فرآورده های طب سنتی با حضور ریاست سازمان تشکیل گردید در ابتدای جلسه به بررسی موانع و مشکلات این صنعت پرداخته شد و در خصوص لزوم ایجاد مالکیت معنوی برای فرآورده های گیاهان دارویی و نیز استاندارد سازی و همچنین کنترل دقیق و پایش این فرآورده ها پس از عرضه به بازار مطرح گردید و در انتها نیز مقرر گردید اعضای کمیسیون برای جلسه بعد وظایف کمیته را تعیین نمایند.