معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

جداول تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعرفه 


پیوست 1 :مصوبه هيئت وزيران

پیوست 2 :تعرفه آزمايشگاه

پیوست 3 :تعرفه صدور پروانه