معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

تماس با ما

شماره تلفن های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی فسا

معاون غذا دارو  53314700     53314700-1
اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی  53314701     53314700-3
 حسابداری   53314702     53314700-5
 مدیریت دارو  53314700     53314700-2
 واحد مخدر و رسیدگی به شكایات داروئی  53316313     53314700-6
 RUD, ADR , DPIC  53318384     53314700-7
دبیرخانه معاونت غذا دارو  53318383     53314700-8
مدیریت تجهیزات 8382 5331     53314700-4
آزمایشگاه غذا و دارو 9108 5335

 

EMail: