معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

    چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی ( PRPs) واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

 

دستورالعمل نحوه امتیاز دهی.pdf