معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قانون مواد خوراکی،آشامیدنی و بهداشتی 

به تاریخ بیست و هشتم تیرماه ۱۳۴۶ 
شماره ۴۲۲۰ مورخ ۴/۵/۴۶ 
(( قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی )) 
ماده ۱- مرتكب هر یك از افعال زیردرمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهد شد. 
۱- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر. 
۲- مخلوط كردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده. 
۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده درمواردی كه تعیین فرمول و رعایت آن همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد. 
۴- فروش وعرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی كه موعد مصرف آن گذشته باشد. 
۵- بكار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیرمجاز درمواد خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی و یا لوازم بازی كودكان. 
ماده ۲- ارتكاب هریك از اعمال مذكور درماده یك طبق نتایج و آثارحاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود: 
۱- درصورتیكه موجب بیماری مصرف كننده یا آسیبی گردد كه معالجه آن كمتر از یكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دوسال حبس تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یكماه باشد مجازات مرتكب تا سه سال حبس تأدیبی است. 
۲- درصورتیكه موجب نقص یكی از اعضاء مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به میزان نقص سه تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است . 
۳-درصورتیكه درمورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به میزان نقص یا كراهت یكسال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. 
۴-درصورتیكه موجب مرگ مصرف كننده شود مجازات مرتكب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است . 
درمورد بندهای ۱و۲و۳ این ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر دراین ماده است. 
تبصره - درمورد این ماده دادگاه باید مرتكب را علاوه بركیفر حبس به پرداخت غرامت ۵۰۰۰ تا یكصد هزار ریال ومحرومیت از اشتغال به كسب و یا كار مربوط به مواد خوردنی وآشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یكسال تا ۳ سال محكوم نماید. 
ماده ۳ - هركس مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود مجازات و اعدام است . 
ماده ۴ - درهرمورد كه درمواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتهای مذكور درماده ۲ محكوم خواهد نمود. 
ماده ۵ - رقابت مكارانه درمورد مواد موضوع این قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده ۲۲۴ قانون كیفر عمومی خواهد بود . 
ماده ۶ - هرگاه درنتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه كننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه كننده یا هریك از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید كه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد كه معالجه آن كمتر از یكماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد دوماه تا ششماه تأدیبی خواهد بود و در صورتی كه مدت معالجه زائد بریكماه باشد حداكثرمجازات حبس مذكور در این ماده و تأدیه غرامت از ۵۰۰۰ تا۵۰۰۰۰ ریال محكوم می شود . 
ماده ۷ - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه كارخانه یا كارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و درمورد كارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است . شرایط صدور پروانه و طرز كار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور درآئین نامه ای كه به وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید. 
تبصره - مسئولیت فنی كارخانه های مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود كه درفنون پزشكی، داروسازی ، دامپزشكی ،رشته های تغذیه شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند وبا توجه به رشته های مربوط ( مواد خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق الذكر كه به موجب آئین نامه ایكه بوسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد شد. 
ماده ۸ - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه دركارخانجات تهیه می شود مبلغ ۵۰۰۰ ریال و جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده هائیكه دركارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود ۵۰۰ ریال دریافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه و تكمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید. 
تبصره ۱- كارگاههائیكه فرآورده های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه میكنند مشمول این قانون خواهند بود. 
تبصره ۲- هریك از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید بموجب تعرفه ای كه از طرف وزارت بهداری پیشنهاد وبه تصویب كمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند. 
درآمد های حاصل از اجرای این رأی و این ماده درحسابی درخزانه داری كل متمركز شده ودرهریك از مؤسسات به مصرف توسعه وتكمیل همان مؤسسه خواهد رسید . 
تبصره ۳- فهرست كارخانجات وكارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب كمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد. 
ماده ۹- تهیه كنندگان و سازندگان و وارد كنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی كه نوع مؤسسات آنها درآگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و درتاریخ تصویب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند . به تقاضاهای رسیده دركمیسیونی فنی مركب از ۳ نفراشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف ۶ ماه تصمیم كمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد. 
هرگاه درموعد مقرر تقاضای صدور پروانه شود و یا كمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستوردادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید. 
از دستورمزبورتا ۱۰ روز پس ازابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان شكایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكایت رسیدگی كرده و رأی می دهد، رأی مزبور قطعی است . 
تبصره - آئین نامه های اجرائی مواد ۸ و۹ بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب كمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 
ماده۱۰ - رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست كه صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده ۸ مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید. 
ماده ۱۱- درمؤسسات داخلی كه نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشرمیگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. درمواردیكه فرمول محصول یا مواد تركیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم وشماره پروانه آن را روی بسته بندی ذكر نماید . 
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال محكوم خواهند شد. 
ماده ۱۲ - وزارت بهداری مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایرمواد قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنایع مواد خوردنی وآشامیدنی ویا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید . افزودن موادی كه درآگهی ذكر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه از وزارت بهداری و همچنین بكار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیرمجاز در سفید كردن و پاك كردن و شفاف كردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه كنندگان مواد موضوع این ماده درصورتیكه مستلزم مجازات شدید تری نباشد حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود. 
ماده ۱۳ - مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی میشود . تخلف از مقررات بهداشتی مذكور مستوجب مجازات خلافی است كه برطبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد. مأموریتی كه از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت درمواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین میشوند مكلفند متخلفین ازمقررات بهداشتی را با ذكر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. 
مسئول بهداشت محل درصورت تأیید گزارش مأمور نظارت ، متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز كتباً اخطار مینمایدكه درموعد مقرركه مدت آن درآئین نامه تعیین خواهد شد وبه رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید. 
درصورتیكه پس ازانقضای مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مأمور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مأمور نظارت ، محل تعیین شده را با دستوركتبی موقتاً تعطیل میكند. 
ادامه كار درصورتی اجازه داده خواهد شد كه صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد. 
ماده۱۴ - كلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی كه مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از كشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگرگواهی نمایند كه مواد مكشوفه جهت برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهداری آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا وبا حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی وصدور حكم قطعی درصندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود كه مواد مكشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم میشود. 
دركلیه موارد فوق و همچنین درمورد اسباب- بازی و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده ۵ قانون مجازات عمومی تعیین تكلیف مینماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد درمورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تكلیف خواهد كرد. 
درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تكمیل آزمایشگاههای تحقیق وكنترل مواد غذایی خواهد رسید. 
ماده۱۵-كسانیكه مواد مذكور در ماده ۱۴ را خریداری می نمایند باید منحصراً برای مصارفی كه از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بكار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهای مذكور در این قانون محكوم خواهند شد. 
ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرك بهرشكلی وكیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بردارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از كشورمبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردكننده نیز مكلف است برای تحصیل پروانه مزبورفرمول مواد و همچنین موادیكه برای نگهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید. 
ماده ۱۷- كلیه جرائم مندرج دراین قانون ازجرائم عمومی محسوب است. 
ماده ۱۸- دولت مأمور اجرای این قانون است . 
قانون بالا مشتمل بر ۱۸ ماده و ۶ تبصره كه درتاریخ روز دوشنبه ۱۹ تیرماه یكهزار وسیصد وچهل وشش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود درجلسه روزپنج شنبه۲۲ تیرماه یكهزاروسیصد و چهل وشش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت 

شماره : ۵۴۲/۱ 
تاریخ: ۱۱/۴/۱۳۴۷ 
آئین نامه های اجرائی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 
(مصوب خرداد و تیرماه ۱۳۴۷) 

دراجرای ماده ۷ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه ۴۶ و تبصره فوق آئین نامه مربوط به شرایط صدور پروانه و طرز كار و تولید وبهره برداری و اداره مؤسسات مذكور درقانون و همچنین درشرایط احراز مسئولیت فنی آنها درچهارده ماده و یك تبصره به شرح زیر تصویب می گردد. 

آئین نامه اجرائی ماده ۷ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 

ماده ۱- موادی كه برای خوردن و آشامیدن وآرایش و بهداشت پوست و مو و ناخن و نظافت انسان مصرف میشود و یا مواد افزودنی به مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی و بسته بندی بهداشتی و نیز ظروف و بسته بندی مواد مذكور درقانون و همچنین رنگ های مورد مصرف درظروف و وسایل و بسته بندی لوازم بازی كودكان مشمول این آئین نامه است. 
ماده۲- پروانه تأسیس - متقاضیان پروانه تأسیس كارخانه ها وكارگاه های مذكور درقانون موظفند قبل از سفارش كارخانه یا كارگاه خود پرسشنامه ای را كه از طرف وزارت بهداری تهیه و دراختیار متقاضیان گذارده خواهد شد تكمیل و بضمیمه پیشنهاد وتأسیس كارخانه یا كارگاه مورد نظربه وزارت بهداری تسلیم نمایند . 
ماده ۳- پروانه بهره برداری - دارنده پروانه تأسیس باید پس ازایجاد كارخانه یا كارگاه مشخصات كامل آن ها را تعیین وضمن معرفی مسئول فنی به وزارت بهداری ارسال وتقاضای پروانه بهره برداری نماید. 
تبصره - برگ اعلام قبولی مسئول فنی با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرین مدرك تحصیلی ودو قطعه عكس ۶×۴ او باید ضمیمه تقاضای فوق باشد. 
ماده۴- مسئول فنی باید دارای یكسال سابقه كار و تجربه در یكی از مؤسسات علمی یا تحقیقاتی یا صنعتی یا آزمایشگاهی در رشته مربوط باشد ودرغیر اینصورت تعهد نماید كه ضمن انجام كار دوره یكساله تعلیماتی را كه به این منظور از طرف وزارت بهداری دائر خواهد شد با موفقیت به گذراند. 
ماده۵- اداره كل نظارت برمواد غذائی و آرایشی و آشامیدنی و بهداشتی مؤظف است تقاضاها را به ترتیب وصول در دفتر ثبت و به ترتیب تاریخ وصول تقاضا متخصصین فنی خود را جهت بازبینی كارخانه ها یا كارگاه ها اعزام دارد. 
متخصصین فنی نتیجه رسیدگی را ضمن اظهار نظر صریح در فرم مخصوصی كه دراختیارشان گذارده می شود تنظیم وظرف یك هفته به سازمان مركزی ارسال خواهند داشت تا درصورت واجد بودن شرایط لازم ظرف ۱۰ روز پروانه مربوطه را صادر و درصورتیكه ایراد یا نظردیگری باشد نیز باید قبل ازانقضای این مدت مشروحاً به متقاضی اعلام گردد. 
ماده ۶- كارخانه ها وكارگاههای موجود مكلفند ظرف مدت ششماه با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه درخواست صدورپروانه نمایند. اداره كل نظارت بر مواد غذائی وآرایشی و بهداشتی تقاضاهای واصله را مورد رسیدگی قرارداده و درصورت انطباق با مقررات ظرف مدت یكماه پروانه لازم صادر و نظر اصلاحی و تكمیلی خود را ظرف همان مدت به متقاضی ابلاغ خواهد نمود تا طی مهلتی كه از ششماه تجاوز نخواهد كرد نسبت به اصلاح و رفع نقائص مربوطه اقدام نماید و درغیر اینصورت مادام كه اقدامات تكمیلی و اصلاحی بعمل نیامده و پروانه صادر نگردیده ازادامه كار آن كارخانه یا كارگاه جلوگیری خواهد شد. 
ماده ۷- اداره كل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی مؤظف است لااقل یكبار در سال مؤسسات مندرج درقانون را بازدید و گردش امور كارخانه را از نظر فنی و بهداشتی كنترل نماید. 
ماده۸- وظایف مسئول فنی بقرارذیل است : 
الف- در موقع ساختن وتركیب مواد مورد نظر شخصاً حضورداشته و امور مربوطه را سرپرستی نماید والا پروانه اش بمدت سه ماه لغو می گردد. 
ب - از هرگونه تغییر اساسی كه در شرایط تأسیس یا بهره برداری كارخانه یا كارگاه حاصل می شود وزارت بهداری را مطلع نماید. 
پ- نظرات فنی وبهداشتی خود را كتباً بكارفرما گزارش دهد و كارفرما مؤظف به انجام نظرفنی و بهداشتی مذكور میباشد. 
درغیراینصورت مسئول فنی جریان امر را به اداره كل نظارت بر مواد غذائی و آرایشی اطلاع میدهد تا رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ شود. 
ماده ۹- مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود را به شخص دیگری ندارد و درصورت بیماری یا مسافرت وغیبت او كارفرما مؤظف است به جای مشارالیه یكنفر واجد شرایط به وزارت بهداری معرفی نماید. 
ماده ۱۰- سازندگان وتهیه كنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی كه فهرست آنها از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد مكلفند برای كنترل محصولات خود دارای آزمایشگاه مجهزی متناسب با كارخانه یا كارگاه مربوطه باشند و درصورتیكه حجم تولیدات آن ها اقتضای نگهداری آزمایشگاه اختصاصی نداشته باشد باید یكی از آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداری انجام كنترل امورمربوطه آن ها را تعهد و تأمین نمایند . 
ماده۱۱- پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی متخلفین از این آئین نامه ( جز در مورد بند الف ماده ۸ كه حكم خاصی دارد ) برای بار اول به مدت یكماه و درصورت تكرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد. درصورت لغو پروانه مسئول فنی كارفرما مؤظف است فوراً مسئول فنی دیگری معرفی نماید. 
ماده۱۲- كمیته فنی برای مشورت و همكاری های فنی در اجرای مقررات راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی كمیته ای بنام كمیته فنی مركب از پنج نفراز كارشناسان مربوطه برای مدت دو سال از طرف وزیر بهداری انتخاب خواهند شد. 
ریاست كمیته بایكی از صاحب منصبان وزارت بهداری خواهد بود رئیس و اعضاء كمیته تا تجدید انتخابات آنها كماكان بكارخود ادامه خواهند داد. 
ماده ۱۳- وظایف كمیته فنی به شرح ذیل است: 
الف - اشتراك مساعی و دادن نظرات و مشورتهای فنی به تقاضای اداره كل نظارت برمواد غذائی. 
ب- رسیدگی واظهار نظر نسبت به درخواستها راجع به تأسیس كارخانه ها یا كارگاه های مذكور درقانون و همچنین مدارك مربوط به مسئولین فنی كه ازطریق اداره كل نظارت برمواد غذائی به كمیته ارسال میشود. 
ماده۱۴- كمیته میتواند برای تنظیم آئین نامه ها و همچنین بحث وشور درباره وظایف محوله به خود ، كمیته های فرعی ازكارشناسان رشته های مختلف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تشكیل دهد كه ریاست هر یك از آن كمیته های فرعی با یكی از اعضای اصلی باشد ونیز رؤسای كمیته های فرعی ممكن است اشخاصی را برای مشاوره دركمیته فرعی دعوت نمایند. 

آئین نامه اجرائی ماده ۸ و۹ قانون خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 
ماده۱- مراكز ساخت و یا تهیه و یا نگهداری مواد مشمول ماده ۸ و۹ قانون مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بشرح زیر تعیین میگردد: 
۱-مواد خوردنی و آشامیدنی 
الف - فرآورده های گوشتی 
ب- فرآورده های ماهی و پرندگان 
ج- شیر و فرآورده های آن 
د- غذاهای تقویتی 
هـ - فرآورده های انواع میوه 
و- فرآورده های سبزی های خوردنی 
ز- انواع چربی ها و روغن های خوراكی 
ح- فرآورده های غلات 
ط - انواع شیرینی و قند 
ی- نوشابه های الكلی و غیرالكلی 
ك- شربت ها وترشی ها و فرآورده های آن ها 
ل- چای و كاكائو وقهوه و مشابهین و فرآورده های آن ها 
۲-مراكز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی 
الف- مواد آرایشی و تقویت كننده ها 
ب- مواد بهداشتی و تنظیفی 
ج- گندزداها و حشره كشها 
۳-متفرقه 
الف- ظروف و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و مراكز ساخت آن ها 
ب- مراكز نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و سردخانه ها 
ج- ظروف تهیه و تولید و ساخت و پخت مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی 
ماده۲- وزارت بهداری فرآورده ها و بسته بندی و همچنین كارخانجات و كارگاه های مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی و به تدریج كه سازمان نظارت و كنترل بر مواد غذایی و آرایشی آماده میشود برای اطلاع عموم آگهی خواهد كرد. 
ماده۳- تمیزبین كارگاه و كارخانه های مشمول قانون مواد خوراكی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی طبق نظركمیسیونی خواهد بود مركب از نمایندگان وزارت بهداری، وزارت اقتصاد، وزارت كار واموراجتماعی و وزارت تولیدات كشاورزی و مواد مصرفی كه در وزارت بهداری تشكیل می گردد. 
ماده۴- درآمد حاصل ازصدور پروانه ها برای توسعه و تكمیل آزمایشگاههای مواد غذائی و تأمین كادرفنی و تمام وقت كردن آزمایشگاهها طبق بودجه ای كه به پیشنهاد اداره كل نظارت برمواد غذائی به تصویب وزارت بهداری میرسد به مصرف خواهد رسید . 
آئین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده درتاریخ روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه یك هزارو سیصد وچهل و هفت كمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و درجلسه روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۷ كمیسیون بهداری مجلس سنا به استناد تبصره ۳ ماده ۸ تبصره ذیل ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به تصویب رسید.