معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آئین نامه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز(پیوست)