معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آنالیز افلاتوکسین در مواد غذایی

اندازه گیری خاکستر در غلات و فرآورده های آن

اندازه گیری خاکستر نا محلول در اسید

اندازه گیری مقدار پروتئین در فرآورده های گوشتی

اندازه گیری مقدار خاکستر فرآورده های گوشتی

اندازه گیری مقدار کربوهیدرات در فرآورده های گوشتی

اندازه گیری مقدار نیتریت در فرآورده ای گوشتی

اندازه گیری میزان چربی تام در فرآورده های گوشتی

اندازه گیری میزان عنصر آهن در مواد غذایی با دستگاه جذب اتمی کوره ای

اندازه گیری میزان عنصر سرب در مواد غذایی با دستگاه جذب اتمی کوره ای

اندازه گیری میزان کادمیوم در مواد غذایی

اندازه گیری مقدار ماده خشک فرآورده های گوشتی

روش استخراج روغن برای آزمایش های اسیدیته، پراکسید و اندیس یدی

روش اندازه گیری رطوبت

روش اندازه گیری نمک