معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بخش های آزمایشگاه

وظیفه کنترل مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی و مواد غذایی فرآوری شده در کلیه مراحل تولید، عرضه و توزیع از طریق انجام آزمونهای ارگانولپتیکی، فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بر اساس استانداردهای موجود را بر عهده دارد. این آزمایشگاه از بخشهای تحویل نمونه، شیمی و میکروب شناسی تشکیل شده است.

بخش تحویل نمونه

در این واحد كلیه نمونه های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی كه از ادارات نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سراسر كشور و همچنین نمونه های جمع آوری شده از سطح عرضه و... تحویل گرفته شده و پس از كد گذاری جهت كار به بخشهای مربوطه ارسال می گردد.

همچنین وظیفه جمع آوری پاسخ از بخشها و هماهنگی جهت تهیه پاسخ نهایی را بر عهده دارند.

بخش میكروب شناسی

در این بخش كلیه نمونه هایی كه به آزمایشگاه غذا وارد می شود و نیاز به آزمون میكروبی دارد مطابق با استانداردهای ملی و روشهای معتبر مورد آزمایش قرار می گیرند

بخش شیمی

در این بخش فرآورده های لبنی، روغن ها و چربیها، فرآورده های گوشت، غلات، قند و فرآورده های قندی، ادویه جات، آشامیدنی ها و بررسی وجود رنگ های غیر خوراکی و نگهدارنده ها در نمونه های غذایی مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرد.