معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سنجه های اعتبار بخشی بخش مهندسی پزشکی مراکز درمانی

سنجه های هدایت یکپارچه سازمانی(مشترکات غیر بالینی)