معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست داروهای بیمارستانی

فرایند تهیه تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشكی در بیمارستان

فرایند تهیه دارو در بیمارستان در صورت موجود نبودن دارو در داروخانه

فرایند تهیه دارو در بیمارستان

فرایندتهیه داروی مخدر بیمارستان

فرآیند تجویز منطقی 5 داروی پر هزینه

گاید لاین 5 داروی پرهزینه

فرم درخواست 5 داروی پرهزینه

آئین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس

فارماکوپه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

طبقه بندی AHSF داروهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

طبقه بندی مارتیندل داروهای بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای پرخطر بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای حیاتی /آنتی دوت بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای یخچالی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای مشابه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای ضروری بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

لیست داروهای خود به خود متوقف شونده بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)