معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

فرم ها و آیین نامه ها

ردیف عنوان شرکت تولید کننده/پخش کننده تاریخ ملاحظات دستورالعمل پیوست
1 قیمت سه گانه شفا یاب گستر 1396/06/29 دریافت
2 قیمت سه گانه کیمیا سلامت نیکان 1396/06/29 دریافت
3 قیمت سه گانه تیماسین 1396/04/28 دریافت
4 آلبومین - 1396/04/20 دریافت
5 clexane - 1396/04/20 دریافت
6 اقلام چندگانه ادورا طب 1396/04/20 دریافت
7 اقلام دارویی - 1396/03/03 دریافت
8 TAMSULOSIN - 1395/11/17 دریافت
9 سرتاید - 1395/10/13 دریافت
10 سه گانه ادورا طب 1395/10/13 دریافت
11 فراورده بیولوژیک و مخدر ادورا طب 1395/08/26 دریافت
12 چند گانه ادوراطب 1395/07/17 دریافت
13 marela - 1395/07/06 دریافت
14 سه گانه 1395/06/21 دریافت
15 اقلام دارویی هجرت 1395/06/03 دریافت
16 بوپیو کائین ابوریحان 1395/05/24 دریافت
17 اقلام دارویی پخش هجرت 1395/05/24 دریافت
18 TRIENTINE - 1395/04/23 دریافت
19 شرکت مهداروی طوبی کپسول لاغری رگال 1395/04/23 دریافت
20 سه گانه - 1395/04/23 دریافت
21 - پخش هجرت 1395/04/23 دریافت
22 ASA - 1395/04/23 دریافت
23 قیمت های سه گانه سرم - 1395/04/15 دریافت
24 TRIENTINE - 1395/04/15 دریافت
25 اقلام دارویی پخش هجرت 1395/04/15 دریافت
26 ASA - 1395/04/15 دریافت
27 imatinbesylate - 1395/01/28 دریافت
28 eudemine - 1395/01/28 دریافت
29 papaverine - 1395/01/28 دریافت
30 verahexal - 1395/01/28 دریافت
31 colistimethate - 1395/01/28 دریافت
32 fluorouracil - 1395/02/20 دریافت
33 gutron - 1395/02/20 دریافت
34 stalevo - 1395/02/20 دریافت
35 normskin - 1395/01/16 دریافت
36 قیمت سه گانه - 1395/01/09 دریافت
37 قیمت سه گانه - 1395/01/24 دریافت
38 alvopem - 1395/01/25 دریافت
39 قیمت سه گانه نانو الوند 1395/02/14 دریافت
40 colomycin - 1395/02/08 دریافت
41 phosphate - 1395/02/08 دریافت
42 purinethole - 1395/02/08 دریافت
43 قیمت سه گانه - 1395/01/28 دریافت
44 konakion - 1395/02/08 دریافت
45 mesalazine - 1395/01/28 دریافت
46 phenyleprine - 1395/01/28 دریافت
47 ebeposid - 1395/01/31 دریافت
48 phosphate sandoz - 1395/01/31 دریافت
49 leunase - 1395/01/31 دریافت
50 قیمت سه گانه مینو 1394/12/12 دریافت
51 قیمت سه گانه تهران شیمیی 1394/12/15 دریافت
52 قیمت سه گانه - 1394/12/17 دریافت
53 vettacon - 1394/11/18 دریافت
54 tobradex - 1394/12/05 دریافت
55 tarceva - 1394/12/03 دریافت
56 succicaptal - 1394/11/25 دریافت
57 scanlux - 1394/12/12 دریافت
58 SANDOSTATIN - 1394/11/18 دریافت
59 sancuso - 1394/11/25 دریافت
60 قیمت سه گانه - 1394/12/24 دریافت
61 progesterone - 1394/12/01 دریافت
62 paxil - 1394/11/26 دریافت
63 paracetamol - 1394/11/18 دریافت
64 nttroprussid - 1394/11/18 دریافت
65 marcane - 1394/11/25 دریافت
66 lenoflag - 1394/12/19 دریافت
67 lenmid - 1394/12/05 دریافت
68 قیمت سهگانه نانو الوند 1394/12/16 دریافت
69 iranotecan - 1394/12/03 دریافت
70 intratect --- 1394/12/19 دریافت
71 قیمت سه گانه - 1394/12/15 دریافت
72 قیمت سهگانه - 1394/12/15 دریافت
73 growtropin - 1394/11/18 دریافت
74 fluconazole - 1394/12/15 دریافت
75 atrovent --- دریافت
76 alkalcel - 1394/12/15 دریافت
77 aldurazyme - 1394/12/03 دریافت
78 قیمت سه گانه - 1394/12/17 دریافت
79 قیمت سه گانه - 1394/12/16 دریافت
80 glivec - 1394/12/04 دریافت
81 fluimcil - 1394/12/15 دریافت
82 قیمت سه گانه - 1394/12/15 دریافت
83 قیمت سه گانه - 1394/12/17 دریافت
84 hydrocortisone - 1394/12/15 دریافت
85 قیمت سه گانه - 1394/12/15
86 herceptin - 1394/11/26 دریافت
87 قیمت سه گانه - 1394/12/18 دریافت
88 nitrolingual - 1394/10/19 دریافت
89 natulan - 1394/12/04 دریافت
90 prolia --- 1394/11/07 دریافت
91 potaba - 1394/10/06 دریافت
92 glycophos - 1394/11/25 دریافت
93 gemcttabine - 1394/10/06 دریافت
94 fluorouracil - 1394/10/19 دریافت
95 flixotide - 1394/10/13 دریافت
96 flixonase - 1394/10/09 دریافت
97 exemestane - 1394/10/26 دریافت
98 etopul 1394/10/19 دریافت
99 erttrocel - 1394/10/06 دریافت
100 eplernone - 1394/11/04 دریافت
101 docetaxel - 1394/12/17 دریافت
102 digoxin - 1394/10/22 دریافت
103 depakine - 1394/10/13 دریافت
104 decostriol - 1394/10/13 دریافت
105 daunomycin - 1394/10/09 دریافت
106 daunomycin - 1394/10/09 دریافت
107 dapsone - 1394/12/17 دریافت
108 dalacin - 1394/10/26 دریافت
109 dacilon - 1394/10/20 دریافت
110 cordarone - 1394/10/28 دریافت
111 cloistimethate - 1394/10/09 دریافت
112 apoclindamycin - 1394/11/07 دریافت
113 CISPLATIN - 1394/11/04 دریافت
114 cellcept - 1394/09/25 دریافت
115 calcljex - 1394/09/25 دریافت
116 bramttom - 1394/09/17 دریافت
117 bleocell - 1394/10/26 دریافت
118 bendarabin - 1394/10/06 دریافت
119 avastin - 1394/10/19 دریافت
120 aricept - 1394/11/18 دریافت
121 apoclindamycin - 1394/11/18 دریافت
122 amiodarone - 1394/10/09 دریافت
123 aminopiasmal - 1394/10/06 دریافت
124 ambutyrate - 1394/11/11 دریافت
125 agicor - 1394/09/17 دریافت
126 afinttor - 1394/09/17 دریافت
127 adricin - 1394/10/22 دریافت
128 adenoz 1394/10/19 دریافت
129 actylase - 1394/10/23 دریافت
130 actemra - 1394/10/26 دریافت
131 acetaminophen - 1394/10/19 دریافت
132 seretide - 1394/11/25 دریافت
133 tarceva - 1394/09/08 دریافت
134 thioguanine - 1394/09/08 دریافت
135 tarceva - 1394/09/09 دریافت
136 tarceva - 1394/09/09 دریافت
137 solu-cortef --- 1394/09/10 دریافت
138 sifrol --- 1394/09/08 دریافت
139 seretide - 1394/09/15 دریافت
140 ribocarbol --- 1394/09/08 دریافت
141 potaba --- 1394/09/08 دریافت
142 persantine - 1394/09/08 دریافت
143 paxil - 1394/09/08 دریافت
144 immunohbs --- 1394/09/10 دریافت
145 herceptin --- 1394/09/08 دریافت
146 grippol - 1394/09/08 دریافت
147 glucagen - 1394/09/08 دریافت
148 gelofusine --- 1394/09/08 دریافت
149 fluticort - 1394/09/08 دریافت
150 flixotide --- 1394/09/08 دریافت
151 flioxnasae - 1394/09/08 دریافت
152 dopram --- 1394/09/08 دریافت
153 docetaxel - 1394/09/08 دریافت
154 difrarel - 1394/09/08 دریافت
155 dibenzyran - 1394/09/08 دریافت
156 daunorubicin - 1394/09/08 دریافت
157 daunomycin 1394/09/23 دریافت
158 dapsone - 1394/09/10 دریافت
159 davonex - 1394/09/15 دریافت
160 colistimethate - 1394/09/08 دریافت
161 cellcept - 1394/09/14 دریافت
162 casodex - 1394/09/08 دریافت
163 casodex - 1394/09/23 دریافت
164 budiair - 1394/09/08 دریافت
165 anzatax - 1394/09/08 دریافت
166 alodan - 1394/09/10 دریافت
167 konakiion - 1394/08/25 دریافت
168 flixotide - 1394/08/25 دریافت
169 aritaxel - 1394/08/25 دریافت
170 colircusi - 1394/08/25 دریافت
171 ivf - 1394/08/25 دریافت
172 eberelbin - 1394/08/25 دریافت
173 norepine - 1394/08/25 دریافت
174 grippol - 1394/08/25 دریافت
175 campral - 1394/08/25 دریافت
176 sterptase - 1394/08/25 دریافت
177 propofol - 1394/08/25 دریافت
178 phesonativ - 1394/08/25 دریافت
179 paxil - 1394/08/25 دریافت
180 kp-tiova 1394/08/30 دریافت
181 doxotil - 1394/08/30 دریافت
182 gutrin - 1394/09/30 دریافت
183 visudin - 1394/08/30 دریافت
184 verahexal - 1394/09/03 دریافت
185 TRANDATE - 1394/08/19 دریافت
186 oncobine - 1394/08/19 دریافت
187 fluticort plus - 1394/08/19 دریافت
188 lectrum - 1394/08/25 دریافت
189 isotrethexal - 1394/08/19 دریافت
190 ebefluoro - 1394/08/25 دریافت
191 herceptin - 1394/09/03 دریافت
192 hamsyle - 1394/08/24 دریافت
193 hygroton - 1394/08/25 دریافت
194 amiodarone - 1394/08/25 دریافت
195 VISUDYNE - 1394/07/19 دریافت
196 trh - 1394/08/06 دریافت
197 thyrogen - 1394/08/06 دریافت
198 thyrogen - 1394/08/06 دریافت
199 SABRIL - 1394/07/15 دریافت
200 revocon - 1394/07/19 دریافت
201 potaba - 1394/07/19 دریافت
202 moclobemide - 1394/08/25 دریافت
203 lipiodol - 1394/07/19 دریافت
204 lenalid - 1394/08/25 دریافت
205 ipecac - 1394/08/06 دریافت
206 hemofil - 1394/08/06 دریافت
207 geerin - 1394/08/17 دریافت
208 esmocard - 1394/07/15 دریافت
209 efedrin - 1394/07/15 دریافت
210 doxocell - 1394/07/15 دریافت
211 calcljex - 1394/07/18 دریافت
212 busil vex - 1394/07/19 دریافت
213 betaferon - 1394/07/20 دریافت
214 beraiate - 1394/08/25 دریافت
215 avonex - 1394/07/20 دریافت
216 zoladex - 1394/08/11 دریافت
217 soluvttn - 1394/08/09 دریافت
218 smoflipid - 1394/08/09 دریافت
219 selenase - 1394/08/09 دریافت
220 sandimmun - 1394/08/09 دریافت
221 renagel --- 1394/08/12 دریافت
222 propofol --- 1394/08/09 دریافت
223 nortropin - 1394/08/11 دریافت
224 nemea - 1394/08/13 دریافت
225 luveris - 1394/08/12 دریافت
226 lipovenoes - 1394/08/09 دریافت
227 lifelogic - 1394/08/09 دریافت
228 levoflacin - 1394/08/16
229 levoflacin - 1394/08/16 دریافت
230 leukeran - 1394/08/09 دریافت
231 kp-tiova - 1394/08/16 دریافت
232 immunohbs - 1394/08/13 دریافت
233 ieosf amida - 1394/08/12 دریافت
234 haemoctin - 1394/08/13 دریافت
235 gutron - 1394/08/11 دریافت
236 green - 1394/08/11 دریافت
237 fluconazil --- 1394/08/12 دریافت
238 flixonase --- 1394/08/12 دریافت
239 femara - 1394/08/09 دریافت
240 ebetrex - 1394/08/24 دریافت
241 ebereibin - 1394/08/13 دریافت
242 cymevene - 1394/08/09 دریافت
243 curosurf --- 1394/08/12 دریافت
244 cabaser --- 1394/08/13 دریافت
245 aricept --- 1394/08/09 دریافت
246 antabuse - 1394/08/09 دریافت
247 minoven - 1394/08/24 دریافت
248 minoplasmal - 1394/08/12 دریافت
249 altuzan --- 1394/08/09 دریافت
250 ALKERAN - 1394/08/09 دریافت
251 alkeran --- 1394/08/19 دریافت
252 aldara --- 1394/08/19 دریافت
253 aggrastat --- 1394/08/19 دریافت
254 addamel --- 1394/08/09 دریافت
255 papaverine --- 1394/07/25 دریافت
256 madopar - 1394/07/25 دریافت
257 herclon --- 1394/07/25 دریافت
258 regiten --- 1394/08/03 دریافت
259 paroxetin --- 1394/07/27 دریافت
260 ranitidin --- 1394/07/26 دریافت
261 proloton --- 1394/07/26 دریافت
262 calcijex - 1394/08/16 دریافت
263 flixotide --- 1394/07/26 دریافت
264 ebetaxel --- 1394/08/03 دریافت
265 zolladexla - 1394/08/11 دریافت
266 digoxin --- 1394/07/25 دریافت
267 قیمت سه گانه --- 1394/07/18 دریافت
268 قیمت سه گانه 1394/07/18 دریافت
269 sodium --- 1394/07/18 دریافت
270 rimso --- 1394/07/18 دریافت
271 leunase - 1394/07/12 دریافت
272 glycophos - 1394/07/08 دریافت
273 genotropin - 1394/07/08 دریافت
274 contrathion --- 1394/07/11 دریافت
275 agrippal --- 1394/07/12 دریافت
276 zadtten ---- 1394/06/24 دریافت
277 VISUDYNE - 1394/07/05 دریافت
278 VISUDYNE - 1394/07/05 دریافت
279 VFEND - 1394/06/14 دریافت
280 VAXIGRIP - 1394/06/21 دریافت
281 UROGRAFIN - 1394/07/05 دریافت
282 ULTRAFOL ---- 1394/06/10 دریافت
283 TRIENTINE - 1394/06/10 دریافت
284 TRANYLCPROMINE --- 1394/07/11 دریافت
285 TRANDATE ---- 1394/06/11 دریافت
286 TRANDATE --- 1394/07/15 دریافت
287 THIOGUANINE --- 1394/05/31 دریافت
288 TASIGNA ---- 1394/06/11 دریافت
289 SUTENT 1394/06/15 دریافت
290 SUTENT --- 1394/07/15 دریافت
291 SURVATA ---- 1394/07/01 دریافت
292 SEVOFLURANE --- 1394/06/10 دریافت
293 SEVELAGEN ---- 1394/07/15 دریافت
294 SERTIDE ---- 1394/07/15 دریافت
295 reminyl - 1394/07/05 دریافت
296 pulmicort --- 1394/06/10 دریافت
297 proluton --- 1394/06/30 دریافت
298 prograf --- 1394/06/29 دریافت
299 prograf ---- 1394/06/11 دریافت
300 paradax --- 1394/06/16 دریافت
301 potaba --- 1394/06/08 دریافت
302 potaba --- 1394/06/08 دریافت
303 pofol --- 1394/06/21 دریافت
304 pofol ---- 1394/06/21 دریافت
305 phosphate --- 1394/06/29 دریافت
306 phosphate --- 1394/06/16 دریافت
307 paxil --- 1394/06/16 دریافت
308 paclttaxel --- 1394/06/15 دریافت
309 ovttrelle --- 1394/06/10 دریافت
310 orpa --- 1394/06/14 دریافت
311 nttroprussiat - 1394/07/15 دریافت
312 nexavar --- 1394/06/30 دریافت
313 neupogen --- 1394/06/11 دریافت
314 natrium --- 1394/06/29 دریافت
315 nasonex --- 1394/06/14 دریافت
316 myrin --- 1394/07/61 دریافت
317 myozyme --- 1394/06/10 دریافت
318 myocholin --- 1394/06/14 دریافت
319 myleran --- 1394/06/21 دریافت
320 minirin --- 1394/07/01 دریافت
321 madopar --- 1394/07/05 دریافت
322 methotrexate --- 1394/06/11 دریافت
323 magnevist --- 1394/06/29 دریافت
324 madopar - 1394/06/29 دریافت
325 alkeran - 1394/06/17 دریافت
326 lipiodol --- 1394/06/17 دریافت
327 leukeran --- 1394/05/27 دریافت
328 leukeran --- 1394/06/29 دریافت
329 ivfm --- 1394/07/05 دریافت
330 isoprenaline --- 1394/06/11 دریافت
331 intratect - 1394/05/31 دریافت
332 immuno --- 1394/06/11 دریافت
333 humira --- 1394/06/11 دریافت
334 humira --- 1394/06/16 دریافت
335 gutron --- 1394/05/31 دریافت
336 glivec --- 1394/06/14 دریافت
337 genotropin --- 1394/06/17 دریافت
338 gemctt abine --- 1394/10/06 دریافت
339 furantoin ----- 1394/07/05 دریافت
340 fragmin --- 1394/06/11 دریافت
341 forteo -- 1394/06/21 دریافت
342 forane - 1394/07/05 دریافت
343 fluorouracil -- 1394/06/11 دریافت
344 flumazenil - 1394/06/10 دریافت
345 fluanaxol -- 1394/07/05 دریافت
346 femara 1394/06/21 دریافت
347 feiba - 1394/06/21 دریافت
348 feiba -- 1394/06/21 دریافت
349 farmarubicin - 1394/06/21 دریافت
350 extavia - 1394/07/06 دریافت
351 eudemine -- 1394/07/04 دریافت
352 erbitux - 1394/06/11 دریافت
353 elidel -- 1394/07/01 دریافت
354 ebetrexat -- 1394/06/01 دریافت
355 dostinex -- 1394/06/11 دریافت
356 dibenzyran 1394/06/10 دریافت
357 detrusttol11-6 - 1394/07/14 دریافت
358 detrusttol --- 1394/06/11 دریافت
359 detusttol ---- 1394/05/27 دریافت
360 desferal --- 1394/06/14 دریافت
361 desferal - 1394/05/28 دریافت
362 daunomycin - 1394/06/11 دریافت
363 daraprim - 1394/07/05 دریافت
364 creon - 1394/06/25 دریافت
365 cosmegen - 1394/06/14 دریافت
366 cordaron - 1394/07/13 دریافت
367 onvulex - 1394/06/29 دریافت
368 CISPLATIN - 1394/06/01 دریافت
369 CISPLATIN 1394/05/27 دریافت
370 CISPLATIN - 1394/06/14 دریافت
371 CELEBREX - دریافت
372 CARNTTENE - 1394/05/27 دریافت
373 carboplatin - 1394/05/27 دریافت
374 CALCIJEX - 1394/06/22 دریافت
375 BLEOCTP - 1394/06/01 دریافت
376 AZITROMYCIN - دریافت
377 ATITEN - 1394/06/10 دریافت
378 ATGFRESENIUSS - 1394/07/05 دریافت
379 APOMOCLOBEIDE - 1394/06/11 دریافت
380 APO HYDRALAZIN - 1394/07/13 دریافت
381 AMINODARONE - 1394/07/05 دریافت
382 AMBISOME - 1394/07/05 دریافت
383 ALTUZAN - 1394/07/13 دریافت
384 ALKOHOL - 1394/06/10 دریافت
385 ALKERAN - 1394/06/29 دریافت
386 ALEXAN - 1394/06/31 دریافت
387 ALEXAN - 1394/07/13 دریافت
388 ALAWAY - دریافت
389 dantrium - 1394/06/17 دریافت
390 lipodpl --- 1394/06/17 دریافت
391 viagra - 1394/06/17 دریافت
392 lanvis - 1394/06/17 دریافت
393 elcttabine امید سلامت 1394/06/17 دریافت
394 قیمت سه گانه - 1394/06/17 دریافت
395 haemocomplttan - 1394/06/17 دریافت
396 xanax بهستان دارو 1394/06/17 دریافت
397 uman complex 1394/06/17 دریافت
398 leukeran دارو گستر ارنگ 1394/06/17 دریافت
399 leukeran درمان یار اتی 1394/06/17 دریافت
400 pradaxa - 1394/06/17 دریافت
401 adancor - 1394/06/17 دریافت
402 gloucobay ----- 1394/06/17 دریافت
403 atrovent ---- 1394/06/17 دریافت
404 pradaxa - 1394/06/17 دریافت
405 gemzar - 1394/06/17 دریافت
406 herceptin --- 1394/06/17 دریافت
407 vfend درمان یار اتی 1394/06/17 دریافت
408 oxaliplatin گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 1394/06/17 دریافت
409 leukeran ارمان دارو رسان غرب 1394/06/17 دریافت
410 oxaliplatin گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 1394/06/16 دریافت
411 ultravist اکبریه 1394/06/16 دریافت
412 benda ادورا درمان 1394/06/16 دریافت
413 remifentanil بهبد دارو 1394/06/16 دریافت
414 zanosar تامین و توسعه فوریت های دارویی فزراد نام 1394/06/16 دریافت
415 amiodarone دارو گستران مبین 1394/06/16 دریافت
416 torecan اریا دارو سرمد 1394/06/16 دریافت
417 cispiatin میراد فارمر 1394/06/16 دریافت
418 cortenema نداگستر میلاد 1394/06/16 دریافت
419 ebixa نوونورددارو 1394/06/16 دریافت
420 exelon شرکت مداوا 1394/06/16 دریافت
421 torecan آریا دارو سرمد 1394/06/16 دریافت
422 leukeran شرکت رضا دارو پارس 1394/06/16 دریافت
423 vialgemzar پلر دارو 1394/06/16 دریافت
424 chemogem دارو درمان پاسارگاد 1394/06/16
425 nicongin اکسیر مد پارس 1394/06/16 دریافت
426 carboplatin - 1394/06/16 دریافت
427 herclon - 1394/06/16 دریافت
428 altuzan دارو درمان مهدیس 1394/06/16 دریافت
429 eliplatin امید دارو سلامت 1394/06/16 دریافت
430 vaccine بازرگانی سها کیش 1394/06/16 دریافت
431 ketorolac امید دارو سلامت 1394/06/16 دریافت
432 cymbalta هیرادفارمد 1394/06/16 دریافت
433 levoflaxcin تدبیر کالای جم 1394/06/16 دریافت
434 hepcinat رایان دارو ایرانیان 1394/06/16 دریافت
435 myozyme روزین دارو 1394/06/16 دریافت
436 choromon شفا یاب گستر 1394/06/16 دریافت
437 fluorouracil آدورا درمان 1394/06/16 دریافت
438 bernin شرکت تخصصی پالایش و پژوخش خون 1394/06/16 دریافت
439 gliven شفایاب گستر 1394/06/16 دریافت
440 desferal شفایاب گستر 1394/06/16 دریافت
441 lysodren مرکز فوریت های دارویی سینا 1394/03/27 دریافت
442 gonal روژین دارو 1394/03/27 دریافت
443 bleomycin940330 درمان یار اتی 1394/03/30 دریافت
444 carboplatin940330 شرکت رضا دارو پارس 1394/03/30 دریافت
445 altuzan940327 یار اتی 1394/03/27 دریافت
446 seretide diskus940306 طب سلامت کاسپین 1394/03/06 دریافت
447 myleran020494 بهبود دارو 1394/04/02 دریافت
448 cefotaxime شرکت ساز دارو جوان 1394/04/01 دریافت
449 iopamigta ----- 1394/03/04
450 albumin940414 ---- 1394/04/14 دریافت
451 octalbin پوراطب 1394/04/01 دریافت
452 carnttene9455 شرکت امید داروسلامت 1394/05/05 دریافت
453 قیمت BENDEX 1394/05/24 دریافت
454 قیمت SEVELAMER 1394/05/24 دریافت
455 قیمت DOCETAXEL 1394/05/24 دریافت
456 قیمت سه گانه 1394/05/24 دریافت
457 قیمت MYOCHLINE 1394/05/24 دریافت
458 قیمت SELENASE 1394/05/24 دریافت
459 قیمتDOCETAXEL 1394/05/24 دریافت
460 قیمت REGITN 1394/05/24 دریافت
461 قیمت ALBUMIN 1394/05/24 دریافت
462 قیمت COSMEGEN 1394/05/24 دریافت
463 قیمت NTTRONAL 1394/05/24 دریافت
464 قیمت FLUMAZENIL 1394/05/24 دریافت
465 قیمت ALTUZAN 1394/05/24 دریافت
466 قیمت DIFRAREL 1394/05/24 دریافت
467 قیمت BEININ 1394/05/24 دریافت
468 قیمت REMIFENTANIL 1394/05/24 دریافت
469 قیمت LEUKERAN 1394/05/24 دریافت
470 قیمت FLUMAZENIL 1394/05/24 دریافت
471 قیمت DIGIFAB 1394/05/24 دریافت
472 قیمت EXJADE 1394/05/24 دریافت
473 قیمتLEUKERAN 1394/05/24 دریافت
474 قیمت MIDODRINE 1394/05/24 دریافت
475 قیمت FEIBA 1394/05/24 دریافت
476 قیمت HEPATECT 1394/05/24 دریافت
477 قیمت HERCEPTIN 1394/05/24 دریافت
478 قیمت ULTRAVIST 1394/05/24 دریافت
479 قیمت LASTEL 1394/05/24 دریافت
480 قیمت LEVAMISOLE 1394/05/24 دریافت
481 قیمت COLIRCUSI 1394/05/24 دریافت
482 قیمت DOPRAM 1394/05/24 دریافت
483 قیمت HERCLIN 1394/05/24 دریافت
484 قیمت ACTTRETIN 1394/05/24 دریافت
485 قیمت SINGULAIR 1394/05/24 دریافت
486 قیمت VALCYTE 1394/05/24 دریافت
487 قیمت PHYSOSTIGMINE 1394/05/24 دریافت
488 قیمت MEXILETINE 1394/05/24 دریافت
489 قیمت PRADAXA 1394/05/24 دریافت
490 قیمت ZYVOX 1394/05/24 دریافت
491 قیمت LIPOFUNDIN 1394/05/24 دریافت
492 قیمت MINIRIN MELT 1394/05/24 دریافت
493 قیمت REVOCON 1394/05/24 دریافت
494 قیمت SABRIL 1394/05/24 دریافت
495 قیمت PRAZIQUANTEL 1394/05/24 دریافت
496 قیمت IRINOTECAN 1394/05/24 دریافت
497 قیمت REVOCON 1394/05/24 دریافت
498 قیمت CAREROIN 1394/05/24 دریافت
499 قیمت ZYVOX 1394/05/24 دریافت
500 قیمت CALSIUM GLUCONATE 1394/05/24 دریافت
501 قیمت LENALID 1394/05/24 دریافت
502 قیمت ASACOL 1394/05/24 دریافت
503 قیمت TETANUS GAMMA 1394/05/24 دریافت
504 قیمت INTRATECT 1394/05/24 دریافت
505 قیمت KLACID 1394/05/24 دریافت
506 قیمت FOSEAL 1394/05/24 دریافت
507 قیمت ASACOL 1394/05/24 دریافت
508 قیمت SERETIDE 1394/05/24 دریافت
509 قیمت ABRAXANE 1394/05/24 دریافت
510 قیمت FLIXOTIDE 1394/05/24 دریافت
511 قیمت ALTUZAN 1394/05/24 دریافت
512 قیمت PENICILLIN POTASSIUM 1394/05/24 دریافت
513 قیمت DOXOCELL 1394/05/24 دریافت
514 قیمت ZOLADEXLA 1394/05/24 دریافت
515 قیمت IRINOTECAN-MYLAN 1394/05/24 دریافت
516 قیمت ACETAMINOPHEN 1394/05/24 دریافت
517 قیمت ACETAMINOPHEN 1394/05/24 دریافت
518 قیمت LIPIODOL 10ML AMP 1394/05/24 دریافت
519 قیمت LANVIS 1394/05/24 دریافت
520 قیمت NEURONOX 1394/05/24 دریافت
521 قیمت VENOFER 1394/05/24 دریافت
522 قیمت NEOTIGASON 1394/05/24 دریافت
523 قیمت VINCRISTINE HOSPIRA 1394/05/24 دریافت
524 قیمت BLEOMYCIN NIPPON KAYAKU 1394/05/24 دریافت
525 قیمت MADOPAR250MG TAB 1394/05/24 دریافت
526 قیمت CARBOPLATIN 1394/05/24 دریافت
527 قیمت DIGIFAB 1394/05/24 دریافت
528 قیمت ONDANSETRON 1394/05/24 دریافت
529 قیمت AMYL NITRITE 1394/05/24 دریافت
530 قیمت SOJOURN 1394/05/24 دریافت
531 قیمت SEVOFLURAN BAXTER 1394/05/24 دریافت
532 قیمت EXJADE500 MG TAB 1394/05/24 دریافت
533 قیمت OESTROGEL 1394/05/24 دریافت
534 قیمت PRADAXA 1394/05/24 دریافت
535 قیمت SURVANTA 1394/05/24 دریافت
536 قیمت MEXILETINE 1394/05/24 دریافت
537 قیمتBAL 1394/05/24 دریافت
538 قیمتMANERIX 1394/05/24 دریافت
539 قیمتOXALIPLATIN 1394/05/24 دریافت
540 قیمتVESICARE 1394/05/24 دریافت
541 قیمت BIOCORYL 1394/05/24 دریافت
542 قیمت PROLUTON DEPOT 1394/05/24 دریافت
543 قیمت GEMCTTABINE 1394/05/24 دریافت
544 قیمت DEPO-PROVERA 1394/05/24 دریافت
545 قیمت اکسیر نانو سینا 1394/05/24 دریافت
546 قیمت RIBOCARBO 450 MG 1394/05/24 دریافت
547 قیمت NALOXONE 1394/05/24 دریافت
548 قیمت NAVELBINE 50 MG 1394/05/24 دریافت
549 قیمت GASTROGRAFIN 1394/05/24 دریافت
550 قیمت NAVELBINE 50 MG 1394/05/24 دریافت
551 قیمت DIMERCAPROL 300 MG 1394/05/24 دریافت
552 قیمت SABRIL 500 MG 1394/05/24 دریافت
553 قیمت ASACOL 800MG 1394/05/24 دریافت
554 قیمت ULTRAVIST 300 MG 1394/05/24 دریافت
555 قیمت COLRCUSI CICOPLEGICO 1394/05/24 دریافت
556 قیمت ATROVENT 250 MCG 1394/05/24 دریافت
557 قیمت VFEND 200 MG 1394/05/24 دریافت
558 قیمت VFEND 200 MG 1394/05/24 دریافت
559 قیمت COBALIN 1 MG 1394/05/24 دریافت
560 قیمت DIMERCA PROL 1394/05/24 دریافت
561 قیمت PROGRAF .5 MG 1394/05/24 دریافت
562 قیمت VACCINE GARDASIL 1394/05/24 دریافت
563 قیمت EBETREX 100 MG 1394/05/24 دریافت
564 قیمت NOVO MEXILETINE 1394/05/24 دریافت
565 قیمت UMAN COMPLEX 1394/05/24 دریافت
566 قیمت ELOXATIN 50 MG 1394/05/24 دریافت
567 قیمت FIBRO VEIN 1394/05/24 دریافت
568 قیمت HERCEPTIN 1394/05/24 دریافت
569 قیمت FUROSEMIDE 1394/05/24 دریافت
570 قیمت ALKERAN 2 MG 1394/05/24 دریافت
571 قیمت IVGLOBULIN 100 MG 1394/05/24 دریافت
572 قیمت ACTYLASE 50 MG AMP 1394/05/24 دریافت
573 قیمت NALOXONE AMP 1394/05/24 دریافت
574 قیمت PAXIL 20MG TAB 1394/05/24 دریافت
575 قیمت TICOCIN 400MG VIAL 1394/05/24 دریافت
576 یمت IRINOTECAN-ODS 40MG VIAL 1394/05/24 دریافت
577 قیمت ESMOLOL GL PHARMA 100MG 10ML VIAL 1394/05/24 دریافت
578 قیمت MADOPAR 250MG TAB 1394/05/24 دریافت
579 قیمت ALKERAN 2MG TAB 1394/05/24 دریافت
580 قیمت DAIVOBET 50+500MCG/G 30G GEL 1394/05/24 دریافت
581 قیمت EBERUBI50MG/25MLVAIL 1394/05/24 دریافت
582 قیمت EBETAXEL 300MG/300MG/50ML VAIL 1394/05/24 دریافت
583 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/24 دریافت
584 قیمت PACLTAXEL 300MG/50ML 1394/05/24 دریافت
585 قیمت PACLITAXEL 100MG/16ML 1394/05/24 دریافت
586 قیمت PACLTAXEL30MG/5ML 1394/05/24 دریافت
587 قیمت ONCOBINE 10 MG /1ML VAIL 1394/05/24 دریافت
588 قیمت PETNIDAN250MG CAP 1394/05/24 دریافت
589 قیمت MEOTIGASON 25MG CAP 1394/05/24 دریافت
590 قیمت HUMIRA 40MG/.8ML ING 1394/05/24 دریافت
591 قیمت DIFRAREL 100MG TAB 1394/05/24 دریافت
592 قیمت MADOPAR 125MG TAB 1394/05/24 دریافت
593 قیمت NEURONOX 100IU VIAL 1394/05/24 دریافت
594 قیمت BIOCORYL 1G/10ML VIAL 1394/05/24 دریافت
595 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/24 دریافت
596 قیمت LENALID 25MG CAP 1394/05/24 دریافت
597 قیمت MADOPAR 125MG SR CAP 1394/05/19 دریافت
598 قیمت IRINOTECAN 100ML 1394/05/19 دریافت
599 قیمت ESMOLO PHARMA 100MG 10 ML VAIL 1394/05/19 دریافت
600 قیمت EREMFAT 600 MG VAIL 1394/05/19 دریافت
601 قیمت GADOVIST 604.72MG/ML 15 ML VAIL 1394/05/19 دریافت
602 قیمت DIFRAREL 100 MG TAB 1394/05/19 دریافت
603 قیمتIRINOTECAN ODS 40 MG VAIL 1394/05/19 دریافت
604 قیمت MADOPAR 250 MG TAB 1394/05/19 دریافت
605 قیمت MENCEVAX ACW 10 DOSE 5 ML 1394/05/19 دریافت
606 قیمت ADRIAMYCIN 10 MG / 5 ML VAIL 1394/05/19 دریافت
607 قیمت KONAKION 10 MG / ML AMP 1394/05/19 دریافت
608 قیمت CYMEVENE500MG10ML VAIL 1394/05/19 دریافت
609 قیمت EPHEDRINE 50 MG / ML AMP 1394/05/19 دریافت
610 قیمت EPHEDRINE STEROP 50MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
611 قیمت KONAKION 10MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
612 قیمت DEPO-MEDROL 40MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
613 قیمت EPIRUBICIN-ODS 50MG/25ML VIAL 1394/05/19 دریافت
614 قیمت HALOPERIDOL-DENSA 30MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
615 قیمت POTABA 3G SACHET 1394/05/19 دریافت
616 قیمت EPIRUBICIN-ODS 10MG/5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
617 قیمت DIFRAREL 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
618 قیمت NOVONORM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
619 قیمت CYMEVENE 500MG 10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
620 قیمت ASTHALIN RESPULES 2.5MG/2.5ML NEBULISATION VIAL 1394/05/19 دریافت
621 قیمت ALTUZAN 100MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
622 قیمت AMIODARONE BIOLOGICI 150MG/3ML ING 1394/05/19 دریافت
623 قیمتKYTRIL3MG/3ML AMP 1394/05/19 دریافت
624 قیمت ULTRAVIST 300MG/ML 100ML VIAL 1394/05/19 دریافت
625 قیمت DBL-GEMCTTABINE 1G SOLUTION FOR INJ 1394/05/19 دریافت
626 قیمت NPLATE 250MCG VIAL 1394/05/19 دریافت
627 قیمت ULTRAVIST 370MGI/ML 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
628 قیمت VISIPAQUE 270MG I/ML 150ML VIAL 1394/05/19 دریافت
629 قیمت VINCRISTINE HOSPIRA 1MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
630 قیمت GLIVEC 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
631 قیمت VISIPAQUE 320MG I/ML 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
632 قیمت SUTENT 50MG CAP 1394/05/19 دریافت
633 قیمت ALTVZAN 100MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
634 قیمت ALKERAN 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
635 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
636 قیمت DANTRIUM 20MG/70ML VIAL 1394/05/19 دریافت
637 قیمت ALTUZAN 100 MG 1394/05/19 دریافت
638 قیمتCYMEVNE 500MG 1394/05/19 دریافت
639 قیمت CARBOPLANTIN 50 MG 1394/05/19 دریافت
640 قیمت ALTUZAN 400 MG/16ML 1394/05/19 دریافت
641 قیمت NALOXONE AMP 1394/05/19 دریافت
642 قیمت MADOPAR 250 MG 1394/05/19 دریافت
643 قیمت LIPITOR 20MG 1394/05/19 دریافت
644 قیمت NOVONORM 1MG 1394/05/19 دریافت
645 قیمت MYOCHOLINE 25 MG 1394/05/19 دریافت
646 قیمت PROTOPIC 30 G 1394/05/19 دریافت
647 قیمت NOVONORM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
648 قیمت NAFCILLIN SAGENT 1394/05/19 دریافت
649 قیمت ZYLORIC300MG 1394/05/19 دریافت
650 قیمت EBERUBI50MG/25MLVAIL 1394/05/19 دریافت
651 قیمت EBETAXEL 300MG/300MG/50ML VAIL 1394/05/19 دریافت
652 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/19 دریافت
653 قیمت PACLTAXEL 300MG/50ML 1394/05/19 دریافت
654 قیمت PACLITAXEL 100MG/16ML 1394/05/19 دریافت
655 قیمت EVISTA60MG TAB 1394/05/19 دریافت
656 قیمت ACLASTAS5MG/100ML VAIL 1394/05/19 دریافت
657 قیمت PACLTAXEL30MG/5ML 1394/05/19 دریافت
658 قیمت ONCOBINE 10 MG /1ML VAIL 1394/05/19 دریافت
659 قیمت STALEVO200/12.5/50 1394/05/19 دریافت
660 قیمت PETNIDAN250MG CAP 1394/05/19 دریافت
661 قیمت MEOTIGASON 25MG CAP 1394/05/19 دریافت
662 قیمت HUMIRA 40MG/.8ML ING 1394/05/19 دریافت
663 قیمت DIFRAREL 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
664 قیمت PREPAR 10G/ML 5ML AMP 1394/05/19 دریافت
665 قیمت NEURONOX 100IU VIAL 1394/05/19 دریافت
666 قیمت MESNA -CELL 400MG/4ML 1394/05/19 دریافت
667 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/19 دریافت
668 قیمت LENALID 25MG CAP 1394/05/19 دریافت
669 قیمت سزرایم 1394/05/19 دریافت
670 پروانه ساخت مکمل تغذیه ای 3/9/93 1394/05/19 دریافت
671 قیمت ATITEN .1/ 15ML DROP CODE :8333 1394/05/19 دریافت
672 قیمت ALEXAN 1000MG/20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
673 پروانه ساخت مکمل تغذیه ای 1394/05/19 دریافت
674 1394/05/19
675 قیمت NALOXAN KERN PHARMA /4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
676 قیمت ALIMTA 500MG AMP 1394/05/19 دریافت
677 قیمت MADOPAR 250MG TAB 1394/05/19 دریافت
678 قیمت DAIVOBET 50MCG/.5 MG OINT 1394/05/19 دریافت
679 قیمت CISPLATIN MYLAN 50MG/50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
680 قیمت GONAL-F300IUPEN 1394/05/19 دریافت
681 قیمت THROMBOREDUCTIN /5MG CAP 1394/05/19 دریافت
682 قیمت EMEND 125/80/80MG TAB 1394/05/19 دریافت
683 قیمت FERINJECT 50MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
684 قیمت OXALIPLATIN CIPLA 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
685 قیمت PROPOFOL-LIPURO 200MG/20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
686 قیمت PROPOFOL-LIPURO 200MG/20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
687 قیمت FERINJECT 500MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
688 قیمت LANOXIN .5MG/2ML AMP CODE:2620 1394/05/19 دریافت
689 قیمت CELLCRISTIN 1MG/1ML AMP CODE:16377 1394/05/19 دریافت
690 قیمت DIAMICRON MR 30MG TAB 1394/05/19 دریافت
691 قیمت LEUKERAN 2MG TAB COD:3630 1394/05/19 دریافت
692 قیمت FORANE 100ML SOL FOR INHALATION 1394/05/19 دریافت
693 قیمت NALOXONE INRESA /4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
694 قیمت TREXAN 2/5MG TAB CODE:9921 1394/05/19 دریافت
695 قیمت CARBAMAZEPINE HEXAL SR 400MG TAB 1394/05/19 دریافت
696 قیمت KONAKION 10MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
697 قیمت ESTRIN /625 MG/G VAG GREAM 1394/05/19 دریافت
698 قیمت UTROGESTAN 200MG CAP 1394/05/19 دریافت
699 قیمت VTROGESTAN 100MG CAP 1394/05/19 دریافت
700 قیمت LANTUS SOLOSTAR 1394/05/19 دریافت
701 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
702 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
703 قیمت PETHEDIN HAMELN 50MG/1MLAMP 1394/05/19 دریافت
704 قیمت PETHIDIN HAMELN 100MG/2ML AMP 1394/05/19 دریافت
705 قیمت ALODAN HCL 50MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
706 قیمت PEGINTRON 150MCG VIAL 1394/05/19 دریافت
707 قیمت PAXIL 20MG TAB 1394/05/19 دریافت
708 قیمت DAIVOBETSO+500MCG/ G 30G GEL 1394/05/19 دریافت
709 قیمت SEVOFIURAN ABBOTT 250ML/FLACON FOR INHALATION 1394/05/19 دریافت
710 قیمت PACLITAXEL BIOLYSE PNARMA 300MG/50ML ING 1394/05/19 دریافت
711 قیمت ASTHALIN RESPULES 2.5MG/2.5ML NEBULISATION 1394/05/19 دریافت
712 قیمت ALTUZAN 100 MG/4 ML AMP 1394/05/19 دریافت
713 قیمت HERCEPTIN 150 MG VAIL 1394/05/19 دریافت
714 قیمت KONAKIQN 10MG /ML AMP 1394/05/19 دریافت
715 قیمت BETHANE CHOL AMNEA 25 MG TAB 1394/05/19 دریافت
716 تغییر قیمت آدوارا طب 1394/05/19 دریافت
717 قیمت CETRO TIDE 250 MCG VAIL 1394/05/19 دریافت
718 قیمت VACCINE MENO MUE 1394/05/19 دریافت
719 قیمت POTABA 3G SACHET 1394/05/19 دریافت
720 قیمت MENCEVAX ACWY 10 DOSE VAIL 1394/05/19 دریافت
721 قیمت NAVEBINE 30MG CAP 1394/05/19 دریافت
722 قیمت HUMIRA 40MG ING 1394/05/19 دریافت
723 قیمت ISICOM 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
724 قیمت VENOFER 100MG/5ML AMP 1394/05/19 دریافت
725 قیمت LIDOCAINE 5/ ،DEXTROSE /5/ ORION 2ML AMP 1394/05/19 دریافت
726 قیمت FERINJECT 500MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
727 قیمت LYRICA 75 MG CAP 1394/05/19 دریافت
728 قیمت VIAGRA 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
729 قیمت XELODALACQUERED 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
730 قیمت HERCEPTIN 440MG VIAL 1394/05/19 دریافت
731 قیمت TECONIN200MGVAIL 1394/05/19 دریافت
732 قیمت DOXOCELL50MGVAIL 1394/05/19 دریافت
733 قیمت XELODALACQUERED500MGTAB 1394/05/19 دریافت
734 قیمت HYDRAPRES20MGAMP 1394/05/19 دریافت
735 قیمت GROWTROPIN AQ4 IUVIAL 1394/05/19 دریافت
736 قیمت METHOREXATE MYLAN 50MG/2MLAMP 1394/05/19 دریافت
737 قیمت ATITEN 0/1 / 15ML DROP 1394/05/19 دریافت
738 قیمت ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
739 قیمت HOLOXAN 2G VIAL CODE:21822 1394/05/19 دریافت
740 قیمت NOVONORM 1MG TAB 1394/05/19 دریافت
741 قیمت AVASTIN 100MG/4ML VIAL 1394/05/19 دریافت
742 قیمت SNO TEARS 1/4/ 10ML OPHTHOROP 1394/05/19 دریافت
743 قیمت MIOZAC 250MG/20ML ING 1394/05/19 دریافت
744 قیمت PULMCORT/25 MG/2ML NEBULISING SUSPENSION 1394/05/19 دریافت
745 قیمت TREXAN2.5MG TAB 1394/05/19 دریافت
746 قیمت ABRAXANE 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
747 قیمت FLUCONAZOL BRUN 200MG/100ML 100 1394/05/19 دریافت
748 قیمت ALDURAZYME 100IU/ML VIAL 1394/05/19 دریافت
749 قیمت NPLATE 250MCG VIAL 1394/05/19 دریافت
750 قیمت PROSTIN VR AMP 1394/05/19 دریافت
751 قیمت TERRELL 100ML LIQUID INHALATION 1394/05/19 دریافت
752 قیمت DANTRIUM 20MG/60ML VIAL 1394/05/19 دریافت
753 قیمت FLUCONAZOLE BIOINDUSTRIAL LIM 2MG/ML ING 1394/05/19 دریافت
754 قیمت FLUCONAZOLE BIOINDUSTRIAL LIM 2MG/ML ING 1394/05/19 دریافت
755 قیمت FLUCONAZOLE BIOI NDUSTRIAL L.I.M 2MG/ML ING 1394/05/19 دریافت
756 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
757 قیمت CEREZYME 400IU VIAL 1394/05/19 دریافت
758 قیمت NEUPOGEN .3 MG/.5ML SYRINGE 1394/05/19 دریافت
759 قیمت HALDOL 50MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
760 قیمت ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
761 قیمت NOVONORM 1MG TAB 1394/05/19 دریافت
762 قیمت NALOXONE INRESA .4 MG /1ML AMP 1394/05/19 دریافت
763 قیمت NOVONORM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
764 قیمت NAGLAZYME 1MG/ML VIAL 1394/05/19 دریافت
765 قیمت ALBUMIN HUMAN BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
766 قیمت TRACLEER 125MG TAB 1394/05/19 دریافت
767 قیمت REMICADE 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
768 قیمت NALOXONE INRESA .4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
769 قیمت NALOXONE INRESA .4MG/1ML AMP 1394/05/19 دریافت
770 قیمت ATITEN .1/ 15ML DROP 1394/05/19 دریافت
771 قیمت ABRAXANE 100MG VIAL 1394/05/19 دریافت
772 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
773 قیمت HERCEPTIN 440MG VIAL 1394/05/19 دریافت
774 قیمت VALCYTE 450MG TAB 1394/05/19 دریافت
775 قیمت STREPTOMYCIN TROGE 1G VIAL 1394/05/19 دریافت
776 قیمت PROSTIN E2-3MG VAG TAB 1394/05/19 دریافت
777 قیمت DOBUTAMINE-HAMELN 250MG/20ML INJ 1394/05/19 دریافت
778 قیمت AMINOVEN 5/ 500ML GLASS BOTTLE 1394/05/19 دریافت
779 قیمت PAPAVERINE STEROP 40MG/2ML AMP 1394/05/19 دریافت
780 قیمت ATROVENT 20MCG 200DOSE SPRAY 1394/05/19 دریافت
781 قیمت ADENOSINE GLAND PHARMA 3MG/ML 2ML PREFILLED SYRNGE 1394/05/19 دریافت
782 قیمت سه گانه محلولهای تزریقی 1394/05/19 دریافت
783 قیمت CLARITHROMYCIN SANDOZ 125MG/5ML 100ML SUSP 1394/05/19 دریافت
784 قیمت DEPAKINE 200MG TAB 1394/05/19 دریافت
785 قیمت MENOPUR 75IU AMP 1394/05/19 دریافت
786 قیمت EPILIM 200MG/5ML SYRUP 1394/05/19 دریافت
787 قیمت ROACCUTANE 20MG CAP 1394/05/19 دریافت
788 قیمت CHEMOGEM 200MG VIAL 1394/05/19 دریافت
789 قیمت ZANOSAR 1G AMP 1394/05/19 دریافت
790 قیمت DAUNOBLASTINA 20MG VIAL 1394/05/19 دریافت
791 قیمت VALCYTE 450MG TAB 1394/05/19 دریافت
792 قیمت CYMEVENE 500MG 10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
793 قیمت DICLOFENAC DIETHYLAMINE DAE HWA 120MG 1394/05/19 دریافت
794 قیمت FAMPYRA 10MG TAB 1394/05/19 دریافت
795 قیمت CHEMOGEM 1 G VIAL 1394/05/19 دریافت
796 SOMATROPIN BIOSIDUS 4 IU VIAL 1394/05/19 دریافت
797 قیمت REDUCAR 20MG/5ML AMP 1394/05/19 دریافت
798 قیمت DAVTROLENE NORGINE 20MG /60ML AMP 1394/05/19 دریافت
799 قیمت ATGAM 250MG/5ML AMP 1394/05/19 دریافت
800 قیمت ALBUMIN (HUMAN) BIOTEST 20/ 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
801 قیمت سه گانه داروهای طبیعی( Angi pars (capsule /cream 1394/05/19 دریافت
802 قیمت سه گانه داروهای طبیعی figplus 1394/05/19 دریافت
803 قیمت CYT0TEC 200MCG TAB 1394/05/19 دریافت
804 قیمت MENCEVAX ACWY 10DOSE 5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
805 قیمت ALTUZAN 100MG/4ML 1394/05/19 دریافت
806 قیمت CONTRATHION 2/ VIAL 1394/05/19 دریافت
807 قیمت VITAMIN B12 GERAD 1000MCG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
808 قیمت ONDANSETRON ACCORD 4MG/2ML AMP 1394/05/19 دریافت
809 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
810 قیمت VALCYTE 450MG TAB 1394/05/19 دریافت
811 قیمت CYMEVENE 500MG 10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
812 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/19 دریافت
813 قیمت PAXIL 20MG TAB 1394/05/19 دریافت
814 قیمت سه گانه داروهای طبیعی گریپ میکسچر 1394/05/19 دریافت
815 قیمت MITOMYCIN BIOCHEM 2MG VIAL 1394/05/19 دریافت
816 قیمت BETHAVECHOL AMNEAL 10MG TAB 1394/05/19 دریافت
817 قیمت ALKERAN 50MG VIAL 1394/05/19 دریافت
818 قیمت MADOPAR 125MG TAB 1394/05/19 دریافت
819 قیمت SERETIDE 25/250 MICEVOHALER 1394/05/19 دریافت
820 تغییر قیمت ادوراطب 1394/05/19 دریافت
821 قیمت XELODALACQUERED 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
822 قیمت XELODALACQUERED 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
823 قیمت FLIXOTIDE INHALER 125 MCG/DOSE 120DOSE 1394/05/19 دریافت
824 قیمت MADOPAR 250MG TAB 1394/05/19 دریافت
825 قیمت ALTUZAN 100MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
826 قیمت ALTUZAN 400MG/16ML INJ 1394/05/19 دریافت
827 قیمت UTROGESTAN 200MG CAP 1394/05/19 دریافت
828 قیمت ERBITUX 5MG/ML 20ML VIAL 1394/05/19 دریافت
829 قیمت ESTROFEM 2MG TAB 1394/05/19 دریافت
830 قیمت INTRATECT 2/5G 50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
831 قیمت LEVETIRACETAM WATSON 500MG TAB 1394/05/19 دریافت
832 قیمت LIPOFUNDIN 10/ 0/5L INF 1394/05/19 دریافت
833 قیمت PEMTREX 500MG INJ 1394/05/19 دریافت
834 قیمت PRLMACOR 10MG/10ML INJ AMP 1394/05/19 دریافت
835 قیمت SANDIMMUN LIAM 50MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
836 قیمت SANDIMMUN LIAM 250MG /5ML AMP 1394/05/19 دریافت
837 قیمت TAKSEN 150MG/25ML INJ 1394/05/19 دریافت
838 قیمت UTROGESTAN 100MG CAP 1394/05/19 دریافت
839 قیمت DAPHNE TAB 1394/05/19 دریافت
840 قیمت DALACIN C 150MG CAP 1394/05/19 دریافت
841 قیمت AMILOPLASMAL 10/ ELECTROLYTE 500ML INF 1394/05/19 دریافت
842 قیمت METOHEXAL SUCC 47/5 MG TAB 1394/05/19 دریافت
843 قیمت ALDURAZYME 100IU/ML 5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
844 قیمت ALDURAZYME 100IU/ML 5ML VIAL 1394/05/19 دریافت
845 قیمت CAELYX 20MG/10ML VIAL 1394/05/19 دریافت
846 قیمت RENAGEL 800MG TAB 1394/05/19 دریافت
847 قیمت DROSPILL 3/0.03MG TAB 1394/05/19 دریافت
848 قیمت CONCTV-F 75IU VIAL 1394/05/19 دریافت
849 قیمت VOLTAREN 75MG ER TAB 1394/05/19 دریافت
850 قیمت CLEXANE 100MG/ML (4,000 U) /4ML SYRINGE 1394/05/19 دریافت
851 قیمت HOLOXAN 1G VIAL 1394/05/19 دریافت
852 قیمت UROMITEXAN 400MG/4ML AMP 1394/05/19 دریافت
853 قیمت FURANTOIN 50MG/5ML 80ML SUSP 1394/05/19 دریافت
854 قیمت TALIDEX 100MG TAB 1394/05/19 دریافت
855 قیمت GLYCOPHOS 20ML INJ 1394/05/19 دریافت
856 قیمت TAKSEN 300MG/50ML INJ 1394/05/19 دریافت
857 قیمت KONAKION 10 MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
858 قیمت KONAKION 10MG/ML AMP 1394/05/19 دریافت
859 قیمت REBIF @44MCG/05 SYRINGE 1394/05/19 دریافت
860 قیمت REBIF@44MCG /05 SYRINGE 1394/05/19 دریافت
861 قیمت METOHEXAL SUCC 23.75 MG TAB 1394/05/19 دریافت
862 قیمت VAXIGRIP SYRNGE 1394/05/19 دریافت
863 قیمت CONVULEX 100MG/ML 5ML INJ 1394/05/19 دریافت
864 قیمت NIMOTOP 10MG/50ML VIAL 1394/05/19 دریافت
865 قیمت ONDANSETRON B.BRAUN 4MG /2ML AMP 1394/05/19 دریافت
866 قیمت STALEVO200/25/100MG TAB 1394/05/19 دریافت
867 قیمت STALEVO200/12/5 /50MG TAB 1394/05/19 دریافت
868 قیمت AMINOPLASMAL-B.BRAUN 10/ 500ML INJ 1394/05/19 دریافت
869 قیمت سه گانه دارو 1394/05/18 دریافت
870 قیمت ONDANSETRON B.BRAUN 4MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
871 قیمت ALEUDRINA /.2MG AMP 1394/05/18 دریافت
872 قیمت HERCEPTION 150MG VIAL 1394/05/18 دریافت
873 قیمت MEQUTTOLIDE 100MG 1394/05/18 دریافت
874 قیمت ONDANSETRON B.BRAUN 4MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
875 قیمت HERCEPTIN 150MG VIAL 1394/05/18 دریافت
876 قیمت PAPAVERINE STEROP 40MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
877 قیمت ONDANSETRON HAMELN 4MG/2ML AMP 1394/05/18 دریافت
878 قیمت SURVANTA 100MG/4ML 1394/05/18 دریافت
879 قیمت MOBIC 75MG TAB 1394/05/18 دریافت
880 قیمت MOBIC 15MG TAB 1394/05/18 دریافت
881 قیمت EUDEMINE 50 MG TAB 1394/05/18 دریافت
882 قیمت SANDOSTATINLAR 20MG AMP 1394/05/18 دریافت
883 قیمت NAVELBINE 30MG CAP 1394/05/18 دریافت
884 قیمت QUADRIMEINGO ACWY 10 DOSE 5ML VIAL 1394/05/18 دریافت
885 قیمت SUCCICAPTAL 200MG CAP 1394/05/18 دریافت
886 قیمت THYMO 25MG VIAL 1394/05/18 دریافت
887 قیمت NAVELBINE 10MG/1ML VIAL 1394/05/18 دریافت
888 قیمت ONDANSETRON HAMELN 4MG/2ML AMP 1393/05/18 دریافت
889 قیمت FURANTOIN 50MG /5ML 80ML SUSP 1393/05/18 دریافت
890 قیمت PHOSPHATE SANDOZ 500MG EFF TAB 1393/05/18 دریافت
891 قیمت ALKERAN 2MG TAB 1393/05/18 دریافت
892 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1393/05/18 دریافت
893 قیمت ATROVENT 250MCG/2ML SOL NEBULIZER 1393/05/18 دریافت
894 قیمت ONDANSETRON ACCORD 4MG/2 ML AMP 1393/05/18 دریافت
895 قیمت GUTRON 2/5 MG TAB 1393/05/18 دریافت
896 قیمت LEUKERAN 2MG TAB 1393/05/18 دریافت
897 قیمتCALCIUM EDETATE SODIUM- SERB 5/ 10ML AMP 1393/05/18 دریافت
898 تغییرقیمت ادوراطب 1394/05/18 دریافت
899 قیمت FORMETA 500MG VIAL 1393/05/18 دریافت
900 ققیمت FORMETA 100MG VIAL 1393/05/18 دریافت
901 قیمت FRISIUM 10 MG TAB 1393/05/18 دریافت
902 قیمت CONSIUM 100MG VIAL 1393/05/18 دریافت
903 قیمت INTEGRILIN ./75 MG/ML 100ML VIAL 1393/05/18 دریافت
904 قیمت ALBUMAN ./20 50ML VIAL 1393/05/18 دریافت
905 قیمت INTEGRILIN 2MG/ML 10ML VIAL 1393/05/18 دریافت
906 قیمت IMMUNO RHO 300MCG/2ML PREFILED SYRINGE 1393/05/18 دریافت
907 قیمت PHOTERICIN B 50MG POWDER FOR INJ 1393/05/18 دریافت
908 قیمت ZYVOXID 2MG/ML 300ML INJ 1394/05/18 دریافت
909 قیمت EBETREX 500MG/1ML AMP 1393/05/18 دریافت
910 قیمتLEUNASE 10000U VIAL 1394/05/18 دریافت
911 قسمت PRAMIPEXOLE BOHERINGER ./8 MG TAB 1393/05/18 دریافت
912 قیمت NOOTROPIL 200ML SYRUP 1393/05/18 دریافت
913 قیمت TEMODAR 250 CAP 1393/05/18 دریافت
914 قیمت TEMODAR 5MG CAP 1393/05/18 دریافت
915 قیمت RYTHMODAN 100MG CAP 1394/05/18 دریافت
916 قیمت SANDOSTATIN IAR 20MG AMP 1393/05/18 دریافت
917 قیمت PHOSPHATE SANDOZ 500MG EFF TAB 1393/05/18 دریافت
918 قیمتQUINIDINE WATSON 200MG TAB 1393/05/18 دریافت
919 قیمت EUDEMINE 50MG TAB 1393/05/18 دریافت
920 قیمت POTABA500MG CAP 1393/05/18 دریافت
921 قیمت MANTERIX 150MG TAB 1394/05/18 دریافت
922 قیمت ROVAMYCIN 500MG TAB 1393/05/18 دریافت
923 قیمت DIGIFAB 40MG VIAL 1393/05/18 دریافت
924 قیمت LAMOTRIGINE UNICHEM 100MG TAB 1394/05/18 دریافت
925 قیمت MENOGON 75IU AMP 1393/05/18 دریافت
926 قیمت CLEXANE 100MG/ML (6000U) /6 ML SYRINGE 1393/05/18 دریافت
927 قیمت TEMODAR 100 MG CAP 1393/05/18 دریافت
928 قیمت BUPIRACHI 20MG/4ML AMP 1393/05/18 دریافت
929 قیمت DEPAKINE 200 MG TAB 1393/05/18 دریافت
930 قیمت GALANTAMINE WYNFARMA 8MG TAB 1393/05/18 دریافت
931 قیمت GALANTAMINE WYNFARMA 12 MG TAB 1393/05/18 دریافت
932 قیمت TRANDATE 5MG/ML 20ML 1393/05/18 دریافت
933 قیمت FRISIUM 10MG TAB 1393/05/18 دریافت
934 قیمت ISOFLURAN NICHOLAS 100 MG INHALER 1393/05/18 دریافت
935 قیمت NOOTROPIL 200MG SYRUP 1393/05/18 دریافت
936 قیمت CREON 2500 CAP 1393/05/18 دریافت
937 قیمت PROZAC 20MG/5ML 70ML SYRUP 1393/05/18 دریافت
938 قیمت MONOSORBXL 60 MG TAB 1393/05/18 دریافت
939 قیمت MANTERIX 150 MG TAB 1393/05/18 دریافت
940 قیمتTALIDEX 100 MG TAB 1393/05/18 دریافت
941 قیمت TALIDEX 100 MG TAB 1393/05/18 دریافت
942 قیمت LEUKERAN-2MG TAB 1393/05/18 دریافت
943 قیمت AMBUTYRATE 2G/10ML AMP 1394/05/18 دریافت
944 قیمت DEPAKINE CHRONO 500MG TAB 1393/05/18 دریافت
945 تغییر قیمت پخش هجرت 1393/05/18 دریافت
946 قیمت DEPAKINE400 MG ING 1394/05/18 دریافت
947 قیمت XELODAIACQUERED 500MG TAB 1394/05/18 دریافت
948 قیمت VINBLASTINE GEDEON RICHTER 10 MG VIA 1394/05/18 دریافت
949 قیمت QUINIDINE-SANDOZ 200 MG TAB 1394/05/18 دریافت
950 قیمت VALCYTE 450 MG TAB 1393/05/18 دریافت
951 قیمت PROGLICEM 100 MG CAP 1393/05/18 دریافت
952 قیمت PROGLICEM100 MG CAP 1394/05/18 دریافت
953 قیمت FLUTAMIDE-GENERIS 250 MG TAB 1393/05/18 دریافت
954 قیمت Ritalin 10 mg Tab 1393/05/18 دریافت
955 قیمت TEMODAL 100 MG CAP 1393/05/18 دریافت
956 قیمت TEMODAL 140 MG CAP 1394/05/18 دریافت
957 قیمت REMIFENTANIL NORMAN2MG VAI 1393/05/18 دریافت
958 قیمت LUVERIS 75 IU VAIL 1393/05/18 دریافت
959 قیمت CONALF 450 IU PEN 1393/05/18 دریافت
960 قیمت FLIXONASE 50 MCG 120 DOSE NASAL 1393/05/18 دریافت
961 قیمت CYTOTEC 200 MG TAB 1393/05/18 دریافت
962 قیمت REMIFENTANIL NORMAN 5MG VAIL 1393/05/18 دریافت
963 قیمت KUVAN 100 MGTAB 1393/05/18 دریافت
964 قیمت RITALN10MG TAB 1393/05/18 دریافت
965 قیمت TEMODAL 20 MG CAP 1393/05/18 دریافت
966 قیمت CEREZYME 400 IU VAIL 1393/05/18 دریافت
967 قیمت HOLOXAN 1G VAIL 1393/05/18 دریافت
968 قیمت PULMICORT /25 MG/ML2ML NEBUISING 1393/05/18 دریافت
969 قیمت CONAL 75 IU AM 1394/05/18 دریافت
970 قیمت UROMITEXAN 400MG 4ML AMP 1393/05/18 دریافت
971 قیمت CAMPTO40MG2MLAMP 1393/05/18 دریافت
972 قیمت KETOF 1MG 5ML 1393/05/18 دریافت
973 قیمت DALACIN150MGCAP 1393/05/18 دریافت
974 قیمت LEUKERAN2MGTAB 1393/05/18 دریافت
975 قیمت NASONEX50MCG120DOSE 1393/05/18 دریافت
976 قیمت VICTOZA6MG/6MI PREFILLED PEN 1393/05/18 دریافت
977 قیمت DALACIN100MGVAG TAB 1393/05/18 دریافت
978 قیمت DUPHASTON 10MG TAB 1393/05/18 دریافت
979 قیمت FOMEPIZOLE1.5/1.5ML VIAL 1394/05/18 دریافت
980 قیمت ZITHROMAXPOS600MG15ML 1393/05/18 دریافت
981 قیمت TRUSOPT2%5MLOPHDROP 1393/05/18 دریافت
982 قیمت OVTTRELLE250MCG/5MLSYRINGE 1394/05/18 دریافت
983 قیمت TIENAM500MGVAIL 1393/05/18 دریافت
984 قیمت DONEURN10MGTAB 1394/05/18 دریافت
985 قیمت ACCLONG600MGEFFTAB 1393/05/18 دریافت
986 قیمت LIPOSIC10GOPHGEL 1393/05/18 دریافت
987 قیمت SURVANTA200MG8MLVIAL 1393/05/18 دریافت
988 قیمت EBETAXEL15025MLVAIL 1393/05/18 دریافت
989 قیمت XELODALACQUERED500MGTAB897.doc 1393/05/18 دریافت
990 قیمت COSOPT5MLOPHPROP 1393/05/18 دریافت
991 قیمت FOSAMAX70MGTAB 1393/05/18 دریافت
992 قیمت ZOLDEM10MGTAB 1394/05/18 دریافت
993 قیمت RHOGAM300MCG1MLPREFILLED SYRINGE 1393/05/18 دریافت
994 قیمت HYDROCOTISONE100MG8ML AMP 1393/05/18 دریافت
995 قیمت PEGINTRON 50MCG VIAL 1394/05/18 دریافت
996 قیمت REMIFENTAIL NORMAN5MGVAIL 1393/05/18 دریافت
997 قیمت PEGINTRON80MCCVIAL 1393/05/18 دریافت
998 قیمت PULMCORT ./5MG/ML 2ML NEBULISING SUSPENSION 1393/05/18 دریافت
999 قیمت AZIX 200MG/5ML 15 ML SUSP 1393/05/18 دریافت
1000 قیمت NOXPRIN 20MG PREFILLED SYRINGE 1393/05/18 دریافت
1001 قیمت BUPIVACAINE-MYLAN /5% 20MLVIAL 1393/05/18 دریافت
1002 قیمت TRACLEER 125 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1003 قیمت DOSTINEX ./5 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1004 قیمت FLUTICORT PLUS 25/125 MCG HFA INHALER 1393/05/18 دریافت
1005 قیمت FEMARA 25 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1006 قیمت HUMATIN125 MG/5ML SYRUP 1393/05/18 دریافت
1007 قیمت REMINYL8MG TAB 1393/05/18 دریافت
1008 قیمت HUMATIN 250MG CAP 1393/05/18 دریافت
1009 قیمت NOOTROPIL 800MG TAB 1393/05/18 دریافت
1010 قیمت CETROTIDE 250 MCG VIAL 1393/05/18 دریافت
1011 قیمت PAXIL 20 MG TAB 1393/05/18 دریافت
1012 قیمت COTRIM ratiopharm 400/80mg/5ml AMP . 1393/05/18 دریافت
1013 قیمت VELCADE 3/5MG IING 1393/05/18 دریافت
1014 قیمت ESMOLOL GL PHARMA 100 MG 10MG VIAL 1392/05/18 دریافت
1015 قیمت TOPAMAX 25MG TAB 1394/05/18 دریافت
1016 قیمت TOPAMAX 25MG TAB 1393/05/18 دریافت
1017 تغییرقیمت ادوراطب 1393/05/18 دریافت
1018 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1019 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1020 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1021 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1022 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1023 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1024 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1025 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1026 تغییر قیمت پخش هجرت 1393/05/18 دریافت
1027 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1028 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1029 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1030 قیمت دارو 1393/05/18 دریافت
1031 تغییرقیمت پخش هجرت 1393/05/18 دریافت
1032 قیمت دارو 1392/05/18 دریافت
1033 قیمت سه گانه 1393/05/18 دریافت
1034 قیمت سه گانه داروهای طبیعی وارداتیArthrocen 1392/05/17 دریافت
1035 قیمت سه گانه داروهای طبیعی 1392/05/17 دریافت
1036 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1037 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1038 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1039 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1040 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1041 قیمت سه گانه داروی گیاهی 1392/05/17 دریافت
1042 تغییرقیمت ادوراطب 1392/05/17 دریافت
1043 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1044 تغییر قیمت ادوراطب 1392/05/17 دریافت
1045 تغییر قیمت دارو پخش هجرت 1392/05/17 دریافت
1046 تغییر قیمت پخش هجرت 10/7/92 1392/05/17 دریافت
1047 تغییر قیمت پخش هجرت 1392/05/17 دریافت
1048 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1049 قیمت سه گانه دارو 1392/05/17 دریافت
1050 قیمت BENDEX 1394/05/14 دریافت
1051 قیمت SEVELAMER 1394/05/14 دریافت
1052 قیمت DOCETAXEL 1394/05/14 دریافت
1053 قیمت سه گانه 1394/05/14 دریافت
1054 قیمت MYOCHLINE 1394/05/14 دریافت
1055 قیمت SELENASE دریافت
1056 قیمت DESFERAL دریافت
1057 قیمتDOCETAXEL دریافت
1058 قیمت PRADAXA دریافت
1059 قیمت REGITN دریافت
1060 قیمت ALBUMIN دریافت
1061 قیمت ORAP دریافت
1062 قیمت COSMEGEN دریافت
1063 قیمت BLOMYCIN دریافت
1064 قیمت WINRHO دریافت
1065 قیمت NTTRONAL دریافت
1066 قیمت FLUMAZENIL دریافت
1067 قیمت FEMARA دریافت
1068 قیمت ALTUZAN دریافت
1069 قیمت DIFRAREL دریافت
1070 قیمت ALBUMIN دریافت
1071 قیمت BEININ دریافت