معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

دارو های تحت کنترل

داروهای تحت كنترل

داروهای تحت كنترل فرایند تهیه داروی مخدر بیمارستان فرآیند تایید داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد فرم توزیع داروهای مخدر بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فرم توزیع داروهای مخدر بیمارستان دکتر شریعتی  فرم تحویل پوکه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فرم تحویل پوکه بیمارستان دکتر ...