معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

تدارکات داروئی

فرایند تهیه داروی مخدر بیمارستان

فرآیند تایید داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد

فرم توزیع داروهای مخدر بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

فرم توزیع داروهای مخدر بیمارستان دکتر شریعتی 

فرم تحویل پوکه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

فرم تحویل پوکه بیمارستان دکتر شریعتی 

فرم تحویل پوکه مراکز درمان سوء مصرف مواد 

فرم مصرف داروی مخدر بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

فرم مصرف داروی مخدر بیمارستان دکتر شریعتی

فرم تجویز داروی ناركوتیك

فرم عیادت از بیماران صعب العلاج و سرطانی

چک لیست ارزیابی عملکرد بخش های بیمارستان در خصوص داروهای مخدر

چک لیست ارزیابی عملکرد مسئول مخدر بیمارستان در خصوص داروهای مخدر 

چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان فسا

صورتجلسه نظارت بر دفاتر کالای پزشکی

صورتجلسه نظارت بر مراکز فروش مکمل های ورزشی

صورتجلسه نظارت بر عطاری ها

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون سال 93

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با بوپرونورفین سال 84

ارائه داروهای تحت كنترل در شهرستان ها

شرایط دریافت قرص ریتالین یا متیل فنیدیت

شرایط دریافت هورمون رشد یا نوردیلت

لیست مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان فسا