معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

نظارت داروخانه ها

کارکنان این مجموعه ، فعالیتهای قانونی مرتبط با داروخانه ها را عمدتا از طریق برگزاری جلسات کمیسیون قانونی ماده بیست به انجام رسانده و با هدف دسترسی سریع و آسان مردم به دارو ، انجام وظیفه می نمایند.

 

 لیست داروهای  OTC

دستورالعمل ارزشیابی داروخانه های کشور

چک لیست نظارتی ویژه داروخانه های همکار طرح پزشک خانواده شهری